Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Mobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjor för coronaviruset

Publicerad 23-06-2020 13:55
Redigerad 23-06-2020 13:59

Mobilapplikation för att effektivisera brytandet av smittkedjor för coronaviruset

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott förordar de föreslagna temporära ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar i syfte att göra det möjligt att utveckla ett informationssystem för att spåra upp personer som eventuellt exponerats för coronaviruset. Utskottet har gett sitt betänkande i ärendet (ShUB 17/2020).

Informationssystemet består av en mobilapplikation och ett bakomliggande system och dess syfte är att stödja hanteringen av coronaepidemin. Användning och överföring av data mellan mobilapplikationen och bakgrundssystemet kräver att användaren har gett samtycke till det. Samtycket kan när som helst återkallas genom att applikationen tas ur bruk.

Utskottet anser att den föreslagna modellen, som bland annat grundar sig på att det är frivilligt att användning av applikationen, på samtycke från användaren och på att användningsändamålet endast begränsas till förebyggande av coronaviruset, är ändamålsenlig med tanke på integritetsskyddet. Utskottet betonar också betydelsen av applikationens och bakgrundssystemets informationssäkerhet. Tillräckliga och effektiva informationssäkerhetsåtgärder är nödvändiga för att skydda uppgifternas användbarhet, integritet och konfidentialitet. En tillräckligt stor del av befolkningen måste också använda applikationen för att den ska ge nytta på befolkningsnivå.

Utskottet föreslår ett uttalande enligt vilket riksdagen förutsätter att statsrådet ägnar mobilapplikationens och bakgrundssystemets utveckling och funktion en mycket tät uppföljning, i synnerhet med tanke på integritetsskyddet och informationssäkerheten, och upprätthåller beredskap för att vid behov snabbt göra ändringar i regleringen eller på systemnivå. Statsrådet ska lämna en utredning om saken till riksdagen senast under höstsessionen 2021.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 17/2020

Kategorier