Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Personaldimensioneringen i institutionsvård och serviceboende skrivs in i lag

Publicerad 23-06-2020 14:00
Redigerad 23-06-2020 14:40

Personaldimensioneringen i institutionsvård och serviceboende skrivs in i lag

Bestämmelser om personaldimensioneringen i serviceboende med heldygnsomsorg och långvarig institutionsvård för äldre personer finns i fortsättningen inskrivet i lag. Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har gett sitt betänkande i ärendet (ShUB 18/2020).

Till äldreomsorgslagen fogas en skyldighet att ha en personaldimensionering på minst 0,7 anställda per klient vid verksamhetsenheter för serviceboende med heldygnsomsorg och verksamhetsenheter för långvarig institutionsvård för äldre. I dimensioneringen beaktas bara den personal som utför direkt klientarbete.

Till lagen fogas också en bestämmelse om ett nationellt enhetligt uppföljnings- och bedömningssystem som ska användas vid utredning och bedömning av servicebehovet. Målet med RAI-systemet är att få jämförbar information om äldre personers servicebehov och tjänster och att stärka likabehandlingen av klienterna i tjänsterna. Utskottet konstaterar att det utöver bedömningssystemet RAI vid behov också finns skäl att använda andra bedömningsmetoder för att trygga de äldres intressen och välmående över lag.

Utskottet föreslår att lagens ikraftträdande skjuts upp med två månader. Personaldimensioneringen ska tillämpas från och med den 1 april 2023. Personaldimensioneringen ska från och med den 1 oktober 2020 vara minst 0,5, från och med den 1 januari 2021 minst 0,55 och från och med den 1 januari 2022 minst 0,6 anställda per klient. Användningen RAI-systemet ska inledas senast den 1 april 2023. Till övriga delar träder lagen i kraft den 1 oktober 2020.

I betänkandet ingår två reservationer.

Social- och hälsovårdsutskottets betänkande 18/2020

Kategorier