Remissdebatt om förlängning av förordningar som utfärdats med stöd av beredskapslagen

Publicerad 13-05-2020 17:20
Redigerad 13-05-2020 17:45

Remissdebatt om förlängning av förordningar som utfärdats med stöd av beredskapslagen

​Riksdagen förde onsdagen den 13 maj remissdebatt om förlängning av statsrådets två förordningar som utfärdats med stöd av beredskapslagen. Förordningarna gäller kommunens rätt att tillfälligt avvika från tidsfristerna för icke brådskande vård samt arbetsgivarens rätt att tillfälligt avvika från bestämmelserna om arbetstiden.

Kommunerna har med en förordning som utfärdats med stöd av beredskapslagen beviljats rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och inledande av bedömningar av servicebehovet inom socialvården. Statsrådet föreslår att förordningen fortsätts till och med den 30 juni 2020. Kommunen kan avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande vård om det är nödvändigt för att ordna brådskande vård. Slopandet av tidsfristerna får dock inte äventyra patientens hälsa.

Statsrådet föreslår även att förordningen om undantagsarrangemang som gäller arbetstid, semestrar och uppsägningstid för arbetstagaren som utfärdats med stöd av beredskapslagen fortsätts till och med den 30 juni 2020. Genom förordningen bereder man sig på en situation där funktionsförmågan hos samhällets kritiska funktioner riskerar att avbrytas eller störas på grund av att personal insjuknar eller blir försatt i karantän eller att sjukdomen orsakar ett exceptionellt servicebehov.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till grundlagsutskottet för vidare behandling.

Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Kategorier