Temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreslås för att påskynda behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner

Publicerad 28-04-2020 16:35
Redigerad 28-04-2020 16:42

​Regeringens proposition presenterades för riksdagen av social- och hälsovårdsmininster Aino-Kaisa Pekonen (vänst).

Temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreslås för att påskynda behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner

Riksdagen förde tisdagen den 28 april remissdebatt om regeringens proposition om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Syftet är att påskynda behandlingen av ansökningar om arbetslöshetsförmåner i en situation där antalet ansökningar ökar kraftigt på grund av covid-19-epidemin.

Riksdagen förutsatte i april i samband med behandlingen av regeringens proposition RP 38/2020 att regeringen omedelbart utreder hur behandlingen av utkomstskyddsförmåner kan göras smidigare och säkerställer att arbetslöshetskassorna och Folkpensionsanstalten kan verkställa förmånerna på så sätt att förmånerna kan betalas ut med en gång (RSv 32/2020 rd).

Arbetslöshetsförmånen kan på basis av ansökan temporärt betalas ut i förskott för högst sex månader. De övriga ändringarna gäller jämkning av arbetslöshetsförmåner i vissa situationer, särskilda villkor för arbetsmarknadsstöd och förutsättningar för utbetalning av arbetslöshetsförmånen utan beslut.

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 31 oktober 2020.
Undantagsbestämmelsen om förskottsbetalning av arbetslöshetsförmånen gäller dock till och med den 31 augusti 2020.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 6/2020

Kategorier