Remissdebatt om temporär lagändring gällande restaurangernas öppettider

Publicerad 19-05-2020 18:00
Redigerad 20-05-2020 09:18

​Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (sd) presenterade regeringens proposition för riksdagen.

Remissdebatt om temporär lagändring gällande restaurangernas öppettider

Riksdagen förde tisdagen den 19 maj remissdebatt om regeringens proposition om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar (RP 72/2020). Genom ändringen föreskrivs det om sådana restriktioner för förplägnadsrörelser med stöd av vilka de kan öppnas för kunder och spridningen av coronaviruset samtidigt kan förhindras. Ändringen föreslås vara i kraft 1.6.2020–31.10.2020.

Till lagen fogas en ny paragraf där man för att undvika smittorisken i restauranger och kaféer temporärt begränsar bland annat antalet kundplatser och på så sätt ser till att det är tillräckligt stort avstånd mellan kunderna. Begränsningar föreslås också i öppettiderna och serveringstiderna. Antalet kundplatser får dock inte begränsas till mindre än hälften av det största tillåtna antalet kundplatser, och öppettiderna får inte begränsas mellan klockan 6 och 22 och serveringstiderna inte begränsas mellan klockan 9 och 21.

Genom att reglera antalet kundplatser samt öppettiderna och serveringstiderna kan största delen av restaurangerna och kaféerna öppnas för kunder. Begränsningarna gäller inte personalrestauranger och inte heller försäljning av mat och dryck för avhämtning.      

Enligt propositionen övervakar regionförvaltningsverken att begränsningarna och skyldigheterna iakttas. Regionförvaltningsverken kan bestämma att de missförhållanden och brister som de observerar vid övervakningen ska korrigeras. Förplägnadsrörelse som väsentligt har brutit mot skyldigheterna kan stängas för kunder i högst en månad.    

Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kommer statsrådet att utfärda en temporär förordning med närmare bestämmelser om de ovan nämnda begränsningarna och skyldigheterna.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till social- och hälsovårdsutskottet för vidare behandling.

 Regeringens proposition

Kategorier