Årets tredje tilläggsbudget i remissdebatt

Publicerad 12-05-2020 19:05
Redigerad 25-05-2020 10:24

Finansminister Katri Kulmuni (cent) presenterade tilläggsbudgetpropositionen för riksdagen

Årets tredje tilläggsbudget i remissdebatt

​Riksdagen förde tisdagen den 12 maj remissdebatt om  den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020.
Propositionen fokuserar särskilt på att underlätta företagens finansiella situation och de kostnader som hanteringen och bekämpningen av coronaviruset medför.

I propositionen föreslås bland annat ett anslag på 123 miljoner euro för att stödja företagare i förplägnadsbranschen. Anslaget föreslås som en gottgörelse för begränsningarna i restaurangverksamheten och för stödjande av återanställning. Regeringen förslår också att Finlands Akademis fullmakt ökas med 10 miljoner euro 2020. Ökningen föreslås för att stödja den nationella forskningen för att ta fram vaccin och läkemedel för covid-19 och med tanke på forskning kring effekten, säkerheten och verkningsfullheten av nya coronavirusvacciner och coronavirusläkemedel.

Anslagsökningen i den tredje tilläggsbudgetpropositionen för 2020 är 832 miljoner euro. Statens behov av nettoupplåning ökar lika mycket. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till cirka 13,5 miljarder euro 2020.

Efter remissdebatten remitterade ärendet till finansutskottet för vidare behandling.

Regeringens proposition RP 66/2020

Kategorier