Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

Två redogörelser från statsrådet behandlades i plenum

Publicerad 17-11-2022 10:00

Två redogörelser från statsrådet behandlades i plenum

Riksdagen förde i plenum onsdagen den 16 november remissdebatter om två av statsrådets redogörelser. 

Redogörelsen är en utredning, som statsrådet lämnar till riksdagen i frågor som gäller rikets förvaltning eller internationella relationer. Behandlingen av redogörelsen i riksdagen inleds med remissdebatt och fortsätter vanligtvis i närmare detalj i utskotten.

Redogörelsen om Senatkoncernen remitterades till förvaltningsutskottet

Den första remissdebatten om redogörelser fördes om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning (SRR 9/2022). Redogörelsen beskriver förvaltningen och skötseln av statens byggda fastighetsegendom i Finland och utomlands. 

Kommunminister Sirpa Paatero (sd) konstaterade i sitt föredragningsanförande att man som slutsats av redogörelsen kan konstatera att den nuvarande modellen för lokalförvaltning, där förvaltningen och förvaltningen av statens byggda fastighetsförmögenhet har koncentrerats till Senatkoncernen, har visat sig fungera väl och att utvecklingen kan fortsätta på samma grunder.

Oppositionens riksdagsgrupper lyfte i sina anföranden fram bland annat vikten av att garantera sunda och säkra lokaler och deras ekonomiska betydelse.

Efter remissdebatten remitterades ärendet till förvaltningsutskottet. I remissdebatten fattas inga beslut om lagens innehåll, utan syftet med diskussionen är att ge utskottet råd. 

Läs mer om redogörelsen om Senatkoncernen (SRR 9/2022) och behandlingen av den

Redogörelse om Finlands digitala kompass till kommunikationsutskottet

Temat för den andra remissdebatten var redogörelsen om Finlands digitala kompass (SRR 10/2022). I redogörelsen beskrivs den strategiska digitaliseringsutvecklingen fram till år 2030. 

Målen för den digitala kompassen har delats in i fyra delområden: befolkning och arbetskraft med digital kompetens, digital infrastruktur, digitalisering av företag och digitala offentliga tjänster. Finlands digitala kompass baserar sig på EU:s digitala kompass från 2021, där kraven på nationella planer fastställs. Till skillnad från EU:s digitala kompass ställer Finlands digitala kompass också upp mål för ledningen och genomförandet av digitaliseringen.

I plenidebatten om redogörelsen togs bland annat fram frågor upp som gäller digitala tjänsters tillgänglighet och bristfälliga digitala färdigheter. Även informationspåverkan och informationsinfrastrukturens säkerhet betonades i inläggen. Efter remissdebatten remitterades ärendet till kommunikationsutskottet.

Kategorier
Plenum