​​​​​

Råd till sakkunniga som hörs i utskotten

Som regel hör utskotten ett flertal sakkunniga. En företrädare för det behöriga ministeriet redogör för ärendet och övriga sakkunniga kan koncentrera sig på att lägga fram och motivera sina egna ståndpunkter. 

I kallelsen ingår närmare anvisningar för hur man anmäler sig och kommer till utfrågningen och eventuellt en del annan information för respektive ärenden och utskott. Kontaktpersonen nämns i brevet och står gärna till tjänst med ytterligare information. 

Notera om kallelsen gäller ett så kallat betänkandeutskott eller ett utlåtandeutskott, alltså ett utskott som lämnar utlåtande om ärendet till betänkandeutskottet med avseende på sitt eget ansvarsområde. Om utfrågningen sker i ett utlåtandeutskott bör de sakkunniga koncentrera sig på frågor som hänför sig till utskottet sakområden. 

Lämna helst ett skriftligt expertutlåtande och sänd det i förväg till den e-postadress som uppges i brevet. Då kan utlåtandet delas ut till ledamöterna i utskottet i förväg. Vid själva utskottssammanträdet är det dessutom lätt att hänvisa till det utdelade utlåtandet och muntligt i korta drag (ca 5 – 10 min.)  redogöra för de viktigaste punkterna. Extra viktigt är det att lägga fram ändringsförslag inklusive motivering i skriftlig form. När de sakkunniga hållit sitt inlägg ställer ledamöterna frågor och de sakkunniga kan dessutom kommentera varandras utlåtanden. Om utskottet begär kompletterande utredning kan uppgifterna lämnas skriftligt efter utfrågningen. 

Det går bra att använda audiovisuell utrustning. Meddela helst i förväg, till exempel när ni svarar på kallelsen. Utskottsassistenten hjälper till med de praktiska arrangemangen vid utfrågningen. 

Vid sammanträdena avhandlar utskotten vanligen många olika ärenden. Så långt det är möjligt anpassas tiderna för utfrågningen av de sakkunniga efter den beräknade tiden för behandlingen av respektive ärenden. Det är dock bäst att vara beredd på att vissa frågor drar ut på tiden.

valiokunnat kuuleminen.png

Ersättningar och arvoden

De sakkunniga får ersättning för resekostnader och dagtraktamente enligt statens rese-stadga förutsatt att kostnaderna inte ersätts på något annat sätt. Resekostnaderna ersätts enligt taxan för allmänna färdmedel. Resefakturan ska innehålla uppgifter om när resan började, resrutten och när resan avslutades. Bifoga kvitton i original. Kilometerersättning för användning av egen bil betalas ut bara när det inte finns allmänna kommunikationer eller det tidsmässigt är extra komplicerat att anlita allmänna färdmedel. Om ni använder egen bil i andra situationer ges ersättningen ut enligt taxan för det billigaste allmänna färdmedlet. Ingen ersättning ges ut för förlorad inkomst. Lämna in ansökan till avdelningssekreteraren i utskottet.

Riksdagen ersätter inkvarteringskostnader bara om utfrågningen till exempel är så tidigt på förmiddagen att tur- och returresan inte kan göras på en och samma dag. Avtala i förväg om ersättning för inkvarteringskostnader med det aktuella utskottet.

Vetenskapliga eller andra högspecialiserade experter får ett skäligt arvode för skriftliga utlåtanden till utskottet, men observera att faktura måste lämnas in. Inget arvode ges ut till tjänstemän som hörs som sakkunniga på tjänstens vägnar. Detsamma gäller sakkunniga som representerar någon organisation eller liknande sammanslutning.