Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag ändring av 2 § i lagen om statsrådet

Riksdagsdokument
FvUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av konventionen om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter samt med förslag till lagar om ändring av dataskyddslagen och 1 och 54 § i lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten

Riksdagsdokument
FvUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 b § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om genomförande av vissa bestämmelser om uppehållsrätt i avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

Riksdagsdokument
FvUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
FvUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om statskontoret och lagen om Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning

Riksdagsdokument
FvUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 27 och 49 § i lagen om främjande av integration

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
FvUU 16/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FvUU 8/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
53
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Fredag 23.10.2020 kl. 11.15
INOFFICIELLT DISTANSMÖTE
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
finansråd
Tero
Meltti
finansministeriet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
biträdande professor
Heidi
Falkenbach
bilaga
3
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 11.45
handelsråd
Olli
Hyvärinen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
ledande expert
Hanna-Maria
Urjankangas
arbets- och näringsministeriet
utvecklingschef
Annukka
Mäkinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Käydään epävirallista keskustelua. 
4
Övriga ärenden
Kutsu Euroopan parlamentin oikeus- ja sisäasioiden sekä kansalaisvapauksien valiokunnalta (LIBE) parlamentaariseen valiokuntien väliseen etäkokoukseen oikeusvaltioperiaatteesta ja sitä koskevasta kertomuksesta tiistaina 10.11.2020 klo 15.15-16.45 ja 17.45-19.40 Suomen aikaa. 
-HE 158/2020 vp (kuntarakennelain muuttaminen) – asiantuntijasuunnitelma 
-HE 159/2020 vp (kuntalain väliaikainen muuttaminen) – asiantuntijasuunnitelma 
Veckoplan 
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte tisdag 3.11.2020 kl 12.15. 
Senast publicerat 2020-10-23 09:31:26

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 44/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckan 45/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.