Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 10/2022 rd

Statsrådets redogörelse om behoven av att reformera integrationsfrämjandet

Riksdagsdokument
FvUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Försvarsmaktens handräckning till polisen och till vissa andra lagar som gäller handräckning

Riksdagsdokument
FvUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 1 a § i lagen om Kommunernas garanticentral

Riksdagsdokument
FvUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen

Riksdagsdokument
FvUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse på grund av forskning, studier, praktik och volontärarbete och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om civilpersoners deltagande i krishantering

Riksdagsdokument
FvUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 14/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FvUU 13/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
FvUU 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FvUD 55/2022 rd

Fredag 20.5.2022 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 21/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 20—25/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.