Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FvUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 90 § i kommunallagen och 95 § i lagen om välfärdsområden

Riksdagsdokument
FvUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om gemensamma utredningsgrupper

Riksdagsdokument
FvUB 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statistikcentralen och statistiklagen

Riksdagsdokument
FvUB 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av bötesstraff

Riksdagsdokument
FvUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd och om identifiering av och hjälp till offer för människohandel och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor under programperioden 2021–2027

Riksdagsdokument
FvUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 21 och 32 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 35/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Riksdagsdokument
FvUU 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsdokument
FvUU 31/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FvUD 134/2022 rd

Fredag 27.1.2023 kl. 11.15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Förvaltningsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—9/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.