Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet

Förvaltningsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller statens regional- och lokalförvaltning, regional- och strukturpolitik, allmän förvaltning, statens personalpolitik, polis- och räddningsväsende, undersökning av olyckor, Gränsbevakningsväsendet, utlänningsärenden samt kommunsektorn och kyrkan.

 Senaste betänkanden

FvUB 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster
FvUB 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor
FvUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor

 Senaste utlåtanden

FvUU 2/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av förslaget till förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (Allmän uppgiftsskyddsförordning) och till direktiv om skydd för enskilda personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott och verkställa straffrättsliga påföljder och det fria flödet av sådana uppgifter (Uppgiftsskyddsdirektiv)
FvUU 1/2015 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Utskottet nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FvUD
10
2020 rd
Förvaltningsutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 12.15
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Tuuli
Tuunanen
inrikesministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Heli
Heikkola
inrikesministeriet
kriminalinspektör
Jari
Nyström
inrikesministeriet
överinspektör
Antti
Wahlroos
skyddspolisen
bilaga
ledande expert
Katariina
Lehtola
Migrationsverket
lagstiftningssekreterare
Tommy
Walkila
utrikesministeriet
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
4
Migrations- och asylfrågor
Utskottets eget ärende
EÄ 7/2020 rd
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
inrikesministeriet
bilaga
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 28.2.2020 kl 11.15. 
Senast publicerat 2020-02-26 14:11:49

 Veckoplan

Förvaltningsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Förvaltningsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Ossi Lantto, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2080, 050 550 7537

Minna-Liisa Rinne, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2062, 050 341 4856

Henri Helo, plenarråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2148, 040 7382089 

Päivi Parviainen, utskottskanslisekreterare
09 432 2054

Pirjo Sauramäki, utskottskanslisekreterare
09 432 2059

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Förvaltningsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2054
hav(at)riksdagen.fi