Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

LaUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen
LaUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken
LaUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande i Europeiska unionen och till vissa lagar som har samband med den
LaUB 6/2020 rd
Förbjud könsstympning av flickor
LaUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 2 kap. 3 § i konkurslagen

 Senaste utlåtanden

LaUU 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
LaUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
LaUU 6/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
32
2020 rd
Lagutskottet
Torsdag 22.10.2020 kl. 10.00
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Sydvästra Finlands rättshjälps- och intressebevakningsdistrikt
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
justitieministeriet
bilaga
En informell debatt om frågan förs. 
4
Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2020
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Piritta
Koivukoski-Kouhia
justitieministeriet
5
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt
Statsrådets E-utredning
En informell debatt om frågan förs. 
6
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om strategin för EU:s säkerhetsunion
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
ledande expert
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
bilaga
specialsakkunnig
Joni
Korpinen
justitieministeriet
bilaga
7
Statsrådets utredning: Avbrytande av tillämpningen av överenskommelsen mellan Finland och Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong om utlämning för brott
Statsrådets USP-utredning
En informell debatt om frågan förs. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 23.10.2020 kl. 9.15 (inofficiellt distansmöte). 
Senast publicerat 2020-10-21 17:46:16

 Veckoplan

Lagutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Lagutskottet
Mötesplan för veckan 43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.