Lagutskottet

Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av 2005 års protokoll till konventionen för bekämpande av brott mot sjöfartens säkerhet och av 2005 års protokoll till protokollet om bekämpande av brott mot säkerheten för fasta plattformar belägna på kontinentalsockeln

Riksdagsdokument
LaUB 2/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden

Riksdagsdokument
LaUB 1/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i verksamheten för Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 1/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)

Riksdagsdokument
LaUU 7/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan

Riksdagsdokument
LaUU 6/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av kapitalkravsförordningen vad gäller förlusttäckning för nödlidande exponeringar samt till direktiv om kreditförvaltare, kreditförvärvare och återvinning av säkerhet (täckning för nödlidande exponeringar och sekundärmarknad)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
LaUD
16
2020 rd
Lagutskottet
Torsdag 26.3.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Reglering av utskottsplatser
Utskottet beslutar föreslå talmanskonferensen att nio extra ersättare ska väljas till lagutskottet. 
4
Arbetssituationen och sammanträdesplanen
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser om behandling av personuppgifter inom justitieministeriets förvaltningsområde
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om klinisk prövning av läkemedel och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till lagutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
7
Säkerställande av rättsvården under coronavirusepidemin
Utskottets eget ärende
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Domstolsverket
bilaga
Åklagarmyndigheten
bilaga
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Vankilavirkailijain Liitto VVL ry
bilaga
Riihimäki fängelse
bilaga
Vanda fängelse
bilaga
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2020-03-26 07:40:32

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet

Mötesplan för veckorna 14—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Marja Tuokila, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2079, 040 833 7224

Mikko Monto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2108, 050 574 0194

Hanna-Mari Könkkölä, utskottskanslisekreterare
09 432 2040

Janne Kataja, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4909

 Kontaktinformation

​Lagutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2040
lav(at)riksdagen.fi