Lagutskottet

Lagutskottet behandlar bland annat lagstiftning som gäller familje-, kvarlåtenskaps-, obligations- och sakrätt, straff- och processrätt, domstolar och fångvård.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
LaUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Riksdagsdokument
LaUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Riksdagsdokument
LaUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ärendehanteringssystemet för konkurs- och företagssaneringsärenden

Riksdagsdokument
LaUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
LaUU 19/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2020

Riksdagsdokument
LaUU 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
LaUU 16/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

 Nästa möte

Riksdagsdokument
LaUD 1/2022 rd

Torsdag 3.2.2022 kl. 9.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Lagutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—6/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.