Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Riksdagsdokument
JsUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagsdokument
JsUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
JsUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
JsUU 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
JsUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

 Nästa möte

Riksdagsdokument
EDK-2021-AK-363473

Tisdag 13.4.2021 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 15/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—17/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.