Jord- och skogsbruksutskottet

maajametsaL.jpg

Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om hantering av översvämningsrisker

Riksdagsdokument
JsUB 5/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 1/2020 rd

Statsrådets utredning: E-brev till riksdagen om kommissionens meddelande om och förslag till den fleråriga budgetramen 2021—2027

Riksdagsdokument
JsUU 2/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)

Riksdagsdokument
JsUU 6/2019 rd

Klimatårsberättelse 2019

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
17
2020 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 25.3.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 27 § i jaktlagen
Lagmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
5
Åtgärdsmotion om att förhindra privatisering av vattentjänster
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
6
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för eventuella åtgärder. 
7
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotukset muuttaa Euroopan rakenne- ja investointirahastojen yleisasetusta, Euroopan aluekehitysrahastoasetusta, Euroopan meri- ja kalatalousasetusta sekä solidaarisuusrahastoasetusta koronavirustilanteeseen vastaamiseksi
Statsrådets E-utredning
Förhandsbehandling 
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
Centralförbundet för Fiskerihushållning
bilaga
Finlands Yrkesfiskarförbund FYFF rf
bilaga
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om handel med sälprodukter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
9
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om gödselsfabrikat
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
10
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
​Finlands Kommunförbund
bilaga
Lapplands förbund
bilaga
Södra Österbottens förbund
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Satakuntaförbundet
bilaga
Mellersta Finlands förbund
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
11
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
12
Övriga ärenden
13
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är dd.mm.åååå 
Senast publicerat 2020-03-24 14:59:02

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet

Mötesplan för veckorna 14—24/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Carl Selenius, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2085, 050 550 7538

Miika Suves, plearråd
utskottets biträdande sekreterare
050 327 0237, 09 432 2030

Marjo-Riitta Seppälä, utskottskanslisekreterare
09 432 2086

Danita Suonsilta, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 4962

 Kontaktinformation

​Jord- och skogsbruksutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2086
mmv(at)riksdagen.fi