Jord- och skogsbruksutskottet

Jord- och skogsbruksutskottet behandlar bland annat frågor som gäller jord- och skogsbruk, landsbygdsnäringar, veterinärverksamhet, livsmedelshygien, jakt, fiske, rennäring, djurskydd, lantmäteri, fastighetsbildning och geodetisk forskning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
JsUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
JsUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelsmarknadslagen, 1 kap. 2 och 6 § i lagen om rättegång i marknadsdomstolen och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 25 § i lagen om ett bostadsdatasystem, 28 kap. 1 § i lagen om bostadsaktiebolag och lagen om införande av lagstiftningen om ett bostadsdatasystem

Riksdagsdokument
JsUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar om temporära förfaranden som tillämpas till följd av covid-19-epidemin inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
JsUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till foderlag och till lagar om ändring av 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi och 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt stöd för beskogning

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
JsUU 24/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
JsUU 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
JsUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
JsUD
1
2021 rd
Jord- och skogsbruksutskottet
Onsdag 3.2.2021 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Åtgärdsmotion om naturinventering i statens skogar
Åtgärdsmotion
Ärendet har remitterats till utskottet. 
4
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till jord- och skogsbruksutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
5
Aktuella EU-frågor inom jord- och skogsbruksutskottets ansvarsområde
Utskottets eget ärende
EÄ 1/2020 rd
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
7
Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden
Medborgarinitiativ
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
professor
Olli
Tahvonen
Helsingfors universitet
bilaga
professor
Timo
Pukkala
Östra Finlands universitet
bilaga
gruppchef
Sampo
Soimakallio
Finlands miljöcentral
bilaga
docent i skogsvårdsvetenskap
Yrjö
Norokorpi
Föreningen för kontinuitetsskogsbruk Silva rf
bilaga
Naturpanelen
bilaga
arbetsgruppen Våra skogar
bilaga
8
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Sakkunniga: 
lagstiftningsråd
Jyri
Inha
finansministeriet
kanslichef
Jaana
Husu-Kallio
jord- och skogsbruksministeriet
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Naturresursinstitutet
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC rf
Livsmedelsindustriförbundet rf
Skogsindustrin rf
Koneyrittäjät ry
Finlands naturskyddsförbund rf
WWF Finland
bilaga
Bioenergia ry
Biokretslopp och Biogas Finland rf
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
9
Övriga ärenden
10
Övriga ärenden
11
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 4.2.2021 kl 9.30. 
Senast publicerat 2021-01-21 10:10:13

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Jord- och skogsbruksutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—6/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.