Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 23/2020 rd
Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning
GrUB 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen
GrUB 21/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
GrUB 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
GrUB 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
GrUB 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 32/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice
GrUU 33/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor
GrUU 34/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den
GrUU 31/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 30/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
73
2020 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 21.10.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utskottet hör: 
budgetråd
Petri
Syrjänen
finansministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Filip
Kjellberg
finansministeriet
Lantråd
Veronica
Thörnroos
Ålands landskapsregering
bilaga
förvaltningschef
John
Eriksson
Ålands landskapsregering
finanschef
Conny
Nyholm
Ålands landskapsregering
senior rättssakkunnig
Niclas
Slotte
Ålands landskapsregering
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
professor
Olli
Mäenpää
bilaga
professor
Janne
Salminen
bilaga
professor
Markku
Suksi
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen
Regeringens proposition
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Antecknas ha utdelats till utskottet: utskottrådets promemoria. 
7
Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
8
Övriga ärenden
9
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är tisdag 3.11.2020 kl. 10.30. 
Senast publicerat 2020-10-21 11:25:39

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 43—52/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.