Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 4/2019 rd
Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning
GrUB 5/2019 rd
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
GrUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ

 Senaste utlåtanden

GrUU 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förteckningar och ett register över dem som i sitt yrke är exponerade för ämnen och processer som medför risk för cancersjukdom
GrUU 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
GrUU 16/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
10
2020 rd
Grundlagsutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
Övrigt ärende
Utskottet hör: 
professor
Sakari
Melander
bilaga
professor
Kimmo
Nuotio
bilaga
professor
Päivi
Korpisaari
bilaga
professor
Mikael
Hidén
bilaga
professor
Veli-Pekka
Viljanen
bilaga
professor
Tuomas
Ojanen
bilaga
riksåklagare
Raija
Toiviainen
Åklagarmyndigheten
bilaga
statsåklagare
Anu
Mantila
Åklagarmyndigheten
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till kyrkolag (RP 19/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 28.2.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-02-26 16:59:13

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 8—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
09 432 2092

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi