Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

​Behandling av riksdagsärenden i grundlagsutskottet under undantagsförhållandet

​​Grundlagsutskottet beslutade 5.3.2021 att utskottet under det försämrade coronaläget hör sakkunniga endast på distans samt behandlar i enlighet med talmanskonferensens riktlinjer endast nödvändiga och brådskande ärenden vid sina fysiska sammanträden. ​

​Begäran om undersökning, klagomål och begäran om omprövning

Grundlagsutskottets uppgifter fastställs enligt 74 § grundlagen och grundlagens övriga bestämmelser samt riksdagens arbetsordning. Utskottet har ingen allmän behörighet att övervaka tjänsteåtgärder i Finland. Utskottet behandlar således inte begäranden om undersökning, klagomål, begäranden om omprövning eller övriga motsvarande skrivelser riktade till utskottet. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 11/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
GrUB 10/2021 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

Riksdagsdokument
GrUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 9 och 46 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 8/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
GrUB 6/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
GrUB 7/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 5/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Riksdagsdokument
GrUU 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Riksdagsdokument
GrUU 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Riksdagsdokument
GrUU 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statens helägda aktiebolag som placerar riskfinansiering i kapitalfonder för tidig fas

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 64/2021 rd

Onsdag 16.6.2021 kl. 9.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 24/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 24—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.