Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

​Begäran om undersökning, klagomål och begäran om omprövning

Grundlagsutskottets uppgifter fastställs enligt 74 § grundlagen och grundlagens övriga bestämmelser samt riksdagens arbetsordning. Utskottet har ingen allmän behörighet att övervaka tjänsteåtgärder i Finland. Utskottet behandlar således inte begäranden om undersökning, klagomål, begäranden om omprövning eller övriga motsvarande skrivelser riktade till utskottet. ​

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 16/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
GrUB 15/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 13/2021 rd

Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig belöning

Riksdagsdokument
GrUB 11/2021 rd

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
GrUB 10/2021 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 51/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 50/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
GrUU 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, lagen om yrkesutbildning, gymnasielagen och lagen om utbildning som handleder för examensutbildning

Riksdagsdokument
GrUU 49/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om frivillig militärtjänst för kvinnor

Riksdagsdokument
GrUU 47/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Norge om fisket i Tana älvs vattendrag

 Nästa möte

Riksdagsdokument
GrUD 1/2022 rd

Tisdag 1.2.2022 kl. 10.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 4/2022

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 4—14/2022

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.