Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 26/2020 rd

Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder

Riksdagsdokument
GrUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
GrUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i partilagen

Riksdagsdokument
GrUB 23/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
GrUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § i vallagen

Riksdagsdokument
GrUB 21/2020 rd

Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot

Riksdagsdokument
GrUB 20/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 43/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
GrUU 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

Riksdagsdokument
GrUU 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
100
2020 rd
Grundlagsutskottet
Onsdag 20.1.2021 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
professor
Veli-Pekka
Viljanen
professor
Janne
Salminen
Utskottet beslutar fortsätta eller avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet beslutar sambehandla ärendet med ärende U 60/2020 rd. 
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottet beslutar sambehandla ärendet med ärende U 60/2020 rd. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. Tidsfrist: 16.2.2021. 
En kompletterande skrivelse UKU 52/2020 rd har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. Tidsfrist: 16.2.2021. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart
Statsrådets U-skrivelse
En kompletterande skrivelse UJ 49/2020 vp - U 38/2020 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
8
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets förordning om Europeiska ombudsmannens stadga
Statsrådets E-utredning
En kompletterande skrivelse EJ 26/2020 vp - E 13/2019 vp har lämnats till grundlagsutskottet för eventuella åtgärder. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är torsdag 21.1.2021 kl. 10.00. 
Senast publicerat 2021-01-15 15:55:09

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Grundlagsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—12/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.