Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet bereder ärenden om grundlagen och annan grundlagsnära lagstiftning, till exempel Ålands självstyrelse, val, medborgarskap, språk och politiska partier. Utskottet behandlar också ministeransvarighetsärenden, justitiekanslerns i statsrådet berättelse, riksdagens justitieombudsmans berättelse och regeringens åtgärdsberättelse. Dessutom bedömer utskottet dem som anmält sig till uppdraget som riksdagens justitieombudsman och biträdande justitieombudsman för val i plenum.

 Senaste betänkanden

GrUB 21/2020 rd
Riksåklagarens begäran om tillstånd att åtala en riksdagsledamot
GrUB 20/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården
GrUB 19/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
GrUB 17/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen
GrUB 18/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
GrUB 16/2020 rd
Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018
GrUB 13/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Senaste utlåtanden

GrUU 19/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
GrUU 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
GrUU 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
GrUU 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors
GrUU 17/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen, lagen om obligatorisk lagring av läkemedel och lagen om smittsamma sjukdomar

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
GrUD
51
2020 rd
Grundlagsutskottet
Tisdag 14.7.2020 kl. 8.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)
Statsrådets U-skrivelse
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)
Statsrådets U-skrivelse
5
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Förhandsbehandling 
Det beslutas med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
7
Talmanskonferensens förslag till temporär ändring av riksdagens arbetsordning
Talmanskonferensens förslag
Ärendet har remitterats till grundlagsutskottet för betänkande 
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. 
8
Anmärkning enligt grundlagens 115 § om undersökning av lagligheten i utrikesminister Pekka Haavistos ämbetsåtgärder
Övrigt ärende
Antecknas ha inkommit:. 
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är vid en tidpunkt som meddelas separat. 
Senast publicerat 2020-07-14 07:40:32

 Veckoplan

Grundlagsutskottet
Veckoplan för veckan 30/2020

 Mötesplan

Grundlagsutskottet
Mötesplan för veckorna 30—35/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

Johanna Ojala-Niemelähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/971.aspxJohanna Ojala-NiemeläSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Vice ordförande

 

 

Antti Häkkänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1334.aspxAntti HäkkänenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Medlemmar

 

 

Outi Alanko-Kahiluotohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/914.aspxOuti Alanko-KahiluotoGröna riksdagsgruppen
Bella Forsgrénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1445.aspxBella ForsgrénGröna riksdagsgruppen
Jukka Gustafssonhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/116.aspxJukka GustafssonSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Maria Guzeninahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/926.aspxMaria GuzeninaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Olli Immonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1122.aspxOlli ImmonenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Eeva Kallihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1412.aspxEeva KalliCenterns riksdagsgrupp
Hilkka Kemppihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1415.aspxHilkka KemppiCenterns riksdagsgrupp
Mikko Kinnunenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1453.aspxMikko KinnunenCenterns riksdagsgrupp
Anna Kontulahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1155.aspxAnna KontulaVänsterförbundets riksdagsgrupp
Mats Löfströmhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1345.aspxMats LöfströmSvenska riksdagsgruppen
Jukka Mäkynenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1438.aspxJukka MäkynenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Sakari Puistohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1419.aspxSakari PuistoSannfinländarnas riksdagsgrupp
Wille Rydmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1282.aspxWille RydmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Heikki Vestmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1396.aspxHeikki VestmanSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tuula Väätäinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/794.aspxTuula VäätäinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen

 Ersättare

 

 

Sanna Antikainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1434.aspxSanna AntikainenSannfinländarnas riksdagsgrupp
Paavo Arhinmäkihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/917.aspxPaavo ArhinmäkiVänsterförbundets riksdagsgrupp
Eva Biaudethttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/351.aspxEva BiaudetSvenska riksdagsgruppen
Markku Eestilähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1094.aspxMarkku EestiläSamlingspartiets riksdagsgrupp
Tarja Filatovhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/451.aspxTarja FilatovSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Sanni Grahn-Laasonenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1100.aspxSanni Grahn-LaasonenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Mari Holopainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1386.aspxMari HolopainenGröna riksdagsgruppen
Veronika Honkasalohttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1383.aspxVeronika HonkasaloVänsterförbundets riksdagsgrupp
Pihla Keto-Huovinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1394.aspxPihla Keto-HuovinenSamlingspartiets riksdagsgrupp
Esko Kivirantahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/779.aspxEsko KivirantaCenterns riksdagsgrupp
Johannes Koskinenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/358.aspxJohannes KoskinenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Mikko Kärnähttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1348.aspxMikko KärnäCenterns riksdagsgrupp
Antti Lindtmanhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1147.aspxAntti LindtmanSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Markus Lohihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1149.aspxMarkus LohiCenterns riksdagsgrupp
Leena Merihttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1349.aspxLeena MeriSannfinländarnas riksdagsgrupp
Merja Mäkisalo-Ropponenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1087.aspxMerja Mäkisalo-RopponenSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Tom Packalénhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1095.aspxTom PackalénSannfinländarnas riksdagsgrupp
Riikka Purrahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1392.aspxRiikka PurraSannfinländarnas riksdagsgrupp
Juha Pylväshttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1305.aspxJuha PylväsCenterns riksdagsgrupp
Päivi Räsänenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/499.aspxPäivi RäsänenKristdemokratiska riksdagsgruppen
Iiris Suomelahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1423.aspxIiris SuomelaGröna riksdagsgruppen
Sari Tanushttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1325.aspxSari TanusKristdemokratiska riksdagsgruppen
Erkki Tuomiojahttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/357.aspxErkki TuomiojaSocialdemokratiska riksdagsgruppen
Juhana Vartiainenhttps://www.eduskunta.fi/SV/kansanedustajat/Sidor/1330.aspxJuhana VartiainenSamlingspartiets riksdagsgrupp

 Tjänstemän

Matti Marttunen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2047, 050 563 1064

Mikael Koillinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2077, 050 454 6628

Liisa Vanhala, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare 
09 432 2670, 050 308 8704 

Jaana Junikka, utskottskanslisekreterare
09 432 2092

Riitta Lyytinen, utskottskanslisekreterare
09 432 2049

Stina Nurmikoski, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2076

 Kontaktinformation

​Grundlagsutskottet

00102 RIKSDAGEN
09 432 2049
pev(at)riksdagen.fi