Försvarsutskottet

Försvarsutskottet behandlar frågor som gäller försvarspolitik, militärt försvar, samordning av totalförsvaret, värnplikt, militär utbildning, frivilligt försvarsarbete, internationellt försvarsmaterielsamarbete, övervakning av export av försvarsmateriel, lagstiftning om undantagsförhållanden samt militär krishantering och fredsbevarande insatser till den del de berör försvarsförvaltningen.

 Senaste betänkanden

FsUB 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av bilagan om försörjningsberedskap mellan regeringarna i Finland, Norge och Sverige till avtalet mellan regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete på försvarsmaterielområdet samt med förslag till lag om ändring av 1 och 3 § i lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige avseende stöd till industrisamarbete på försvarsmaterielområdet
FsUB 9/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om militär underrättelseverksamhet och till vissa lagar som har samband med den
FsUB 8/2018 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om frivilligt försvar och till vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

FsUU 3/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
FsUU 2/2020 rd
Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses
FsUU 1/2020 rd
Statsrådets redogörelse till riksdagen Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Finland, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Österrike för beredskapsperioden 1.7–31.12.2020

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FsUD
35
2020 rd
Försvarsutskottet
Onsdag 4.11.2020 kl. 9.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Grundlagsutskottet: GrUU 34/2020 rd. 
4
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om strategin för EU:s säkerhetsunion
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
ledande expert
Johanna
Puiro
inrikesministeriet
forskningsdirektör
Juha
Martelius
försvarsministeriet
specialsakkunnig
Vesa
Kyyrönen
försvarsministeriet
5
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Beväringsförbundet rf
bilaga
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på onsdagen 11.11.2020 kl 9.30. 
Senast publicerat 2020-10-19 14:01:18

 Veckoplan

Försvarsutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Försvarsutskottet
Mötesplan för veckorna 43—53/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.