Kulturutskottet

Kulturutskottet behandlar bl.a. frågor som gäller fostran, utbildning, vetenskap, konst, kulturverksamhet i allmänhet, idrott, ungdomsarbete, upphovsrätt och studiestöd.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
KuUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om stöd för skolresor

Riksdagsdokument
KuUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
KuUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning och till lagar som hänför sig till den

Riksdagsdokument
KuUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
KuUU 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KuUU 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUU 9/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
KuUD
50
2020 rd
Kulturutskottet
Onsdag 20.1.2021 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till kulturutskottet för utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet. 
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 12.1.2021: 
Utskottet hör: 
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Liisa
Katajamäki
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Mirka-Tuulia
Kuoksa
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Hanna
Kiiskinen
undervisnings- och kulturministeriet
bilaga
regeringsråd
Kirsti
Kotaniemi
undervisnings- och kulturministeriet
kulturråd
Heidi
Sulander
undervisnings- och kulturministeriet
jurist
Minna
Antila
​Finlands Kommunförbund
bilaga
verkställande direktör
Veli-Matti
Lamppu
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
bilaga
verksamhetsledare
Tanja
Risikko
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
bilaga
verksamhetsledare
Petri
Lempinen
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Utbildningsstyrelsen
bilaga
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
bilaga
Barnombudsmannens byrå
bilaga
Förbundet för grundläggande konstundervisning i Finland rf
bilaga
Fritt Bildningsarbete rf
bilaga
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ rf
bilaga
Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF
bilaga
Hyvinvointiala HALI ry
bilaga
Finlands Akademi
bilaga
Finlands studentkårers förbund FSF rf
bilaga
Finlands studerandekårers förbund - SAMOK rf
bilaga
Finlands Yrkesstuderandes Centralförbund - SAKKI rf
bilaga
Alliansen för Finlands Studerande - OSKU rf
bilaga
Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS rf
bilaga
Centret för konstfrämjande
bilaga
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
bilaga
Suomen Muusikkojen Liitto ry
bilaga
Finlands Gymnasistförbund rf
bilaga
Bildningsarbetsgivarna rf
bilaga
Det antecknas för kännedom att följande sakkunniga har hörts vid ett inofficiellt distansmöte 13.1.2021: 
Utskottet hör: 
verkställande direktör
Mikko
Salonen
Finlands Olympiska Kommitté rf
bilaga
direktör
Maria
Sahlstedt
Tapahtumateollisuus ry
bilaga
generalsekreterare
Kimmo
Levä
Finlands museiförbund rf
bilaga
ordförande
Kaisa
Paavolainen
Centralförbundet för Finlands Teaterorganisationer
bilaga
verksamhetsledare
Helena
Värri
Finlands Symfoniorkestrar rf
bilaga
verksamhetsledare
Rauha
Maarno
Finlands biblioteksförening rf
bilaga
generalsekreterare
Hanna
Kosonen
Forum Artis ry
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
LiveFIN rf
bilaga
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte 22.1.2021 kl. 11.30. 
Senast publicerat 2021-01-15 14:10:22

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Kulturutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 2—4/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.