Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

Riksdagsdokument
ShUB 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ShUB 25/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tryggande av arbetslöshetskassornas ekonomiska verksamhetsmöjligheter

Riksdagsdokument
ShUB 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om Keva

Riksdagsdokument
ShUB 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
ShUB 22/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tillämpning av Europeiska unionens lagstiftning om samordning av de sociala trygghetssystemen och 2 § i lagen om Pensionsskyddscentralen

Riksdagsdokument
ShUB 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 och 6 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
ShUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 36 och 55 § i lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
ShUU 3/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
54
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
specialsakkunnig
Sari
Vuorinen
social- och hälsovårdsministeriet
3
Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
kl. 10.10
konsultativ tjänsteman
Katri
Niskanen
inrikesministeriet
4
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 10.20
budgetråd
Outi
Luoma-Aho
finansministeriet
ekonomidirektör
Mikko
Staff
social- och hälsovårdsministeriet
konsultativ tjänsteman
Mikko
Nygård
social- och hälsovårdsministeriet
finansråd
Minna
Liuttu
social- och hälsovårdsministeriet
Folkpensionsanstalten
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
direktör
Tarja
Myllärinen
​Finlands Kommunförbund
SOSTE Finlands social och hälsa rf
Fortsatt behandling av ärendet diskuteras. 
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 4.11.2020 kl 9.30; Arkadia-sal. 
Senast publicerat 2020-10-26 16:31:06

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Social- och hälsovårdsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 44—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.