Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Social- och hälsovårdsutskottet

sostervL.jpg

Social- och hälsovårdsutskottet

Social- och hälsovårdsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller socialvård, hälso- och sjukvård, socialförsäkring, avgifter inom socialvård och hälso- och sjukvård, pensionslagstiftning och miljö- och hälsoskydd.

 Senaste betänkande

ShUB 18/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen
ShUB 16/2019 rd
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
ShUB 17/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

 Senaste utlåtanden

ShUU 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
ShUU 3/2019 rd
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018
ShUU 2/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
ShUD
10
2020 rd
Social- och hälsovårdsutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
Statsrådets E-utredning
Det antecknas att stora utskottet med stöd av 50 § 3 mom. i grundlagen har beslutat att de medlemmar i utskottet som deltar i behandlingen av ärendet ska iaktta sekretess. 
Ärendet har inkommit till social- och hälsovårdsutskottet för kännedom. 
4
Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)
Statsrådets U-skrivelse
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Statsrådets E-utredning
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
6
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Beslut fattas om fortsatt behandling av ärendet. 
7
Ajankohtaista koronaviruksesta
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
överläkare
Sari
Ekholm
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Tuija
Kumpulainen
social- och hälsovårdsministeriet
beredskapsdirektör
Pekka
Tulokas
social- och hälsovårdsministeriet
direktör
Mika
Salminen
Institutet för hälsa och välfärd (THL)
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 10.15
specialsakkunnig
Anna
Haverinen
​Finlands Kommunförbund
bilaga
ansvarsområdesdirektör
Niina
Kaukonen
Samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax
bilaga
chef för äldreservice
Eija
Tolonen
samkommunen Kajanalands social- och hälsovård
Vasa stad
jurist
Maija
Voutilainen
Vanda stad
chef för boendeservice
Aila
Halonen
Vanda stad
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen den 28.2.2020 kl 10.00. 
Senast publicerat 2020-02-26 14:09:53

 Veckoplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Social- och hälsovårdsutskottet
Mötesplan för veckorna 9—25/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Harri Sintonen, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2051, 050 384 3996

Sanna Pekkarinen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2067, 050 513 1561

Tiina Honkanen, utskottskanslisekreterare
09 432 2048

Hanna Lintumäki, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2603

 Kontaktinformation

​Social- och hälsovårdsutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 4321
stv(at)riksdagen.fi