Stora utskottet

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 2/2019 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att ytterligare stärka rättsstatsprincipen inom unionen – Läget idag och vägar framåt

Riksdagsdokument
StoUU 1/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)

Riksdagsdokument
StoUU 14/2018 rd

Statsrådets utredning: EU:s strategiska och långsiktiga vision för en stark, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi

Riksdagsdokument
StoUU 13/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (hållbar finansiering)

Riksdagsdokument
StoUU 12/2018 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om följande förslag från kommissionen: 1.) förslag till rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021—2027 (budgetramförordningen); 2.) förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (beslutet om egna medel); 3.) förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (genomförandeförordningen om egna medel); 4.) förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på en gemensam konsoliderad bolagsskattebas, Europeiska unionens system för handel med utsläppsrätter och plastförpackningsavfall som inte materialutnyttjas, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov (förordningen om tillhandahållande av egna medel); 5.) förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt (förordningen om momsbaserade egna medel) och; 6.) förslag till Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (det interinstitutionella avtalet om budgetsamarbete)

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoUD
14
2020 rd
Stora utskottet
Onsdag 1.4.2020 kl. 13.00 (TBC)
Lillaparlamentets auditorium
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Saapuneet U-asiat
3
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)
Statsrådets U-skrivelse
Ärendet har tidigare behandlats som ärende: E 18/2020 rd. 
Ärendet har inkommit till riksdagen. Ärendet har också lämnats till kommunikationsutskottet för utlåtande. 
Saapuneet E-asiat
4
Valtioneuvoston selvitys: EU; kulttuuri: neuvoston päätös Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välisen vapaakauppasopimuksen kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 5 artiklassa määrätyn audiovisuaalisia yhteistuotantoja varten myönnetyn oikeuden soveltamisajan jatkamisesta 1.7.2020 – 30.6.2023
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Saapuneet kannanotot
5
Statsrådets utredning: Riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2020; kommissionens utkast till riktlinjer
Statsrådets E-utredning
Ställningstagandet av miljöutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Det besluts att fackutskottets ställningstagande skickas för kännedom till statsrådet. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset
6
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från social- och hälsovårdsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Ett meddelande från arbetslivs- och jämställdhetsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. E 12/2020 vp 
7
Statsrådets utredning: Förslag från kommissionen om ändring av den allmänna förordningen om europeiska struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond som reaktion på coronavirussituationen
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från jord- och skogsbruksutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
8
Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) 95/93 muuttamisesta
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från kommunikationsutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Numera ärende U 4/2020 rd. 
Kirjalliset asiantuntijalausunnot
9
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Ekonomiutskottet: EkUU 3/2020 rd. 
 
10
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
11
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Utskottets utlåtande
Miljöutskottet: MiUU 2/2020 rd. 
12
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
Statsrådets E-utredning
13
Euroryhmä 2.4.2020?
Beredning 
Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallinen menettely
14
Eurooppa-neuvoston jäsenten videokokous koronavirustilanteen hallinnasta 26.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Rapportering 
Utredningen antecknas som mottagen. 
15
Laajennetun euroryhmän videokokous 24.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
16
Eurooppaministerien epävirallinen videokokous 24.3.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Rapporten antecknas ha inkommit 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. Utredningen antecknas som mottagen. 
Kirjallinen menettely /vanhoja raportointeja
17
Mötet i Europeiska unions råd 16.-17.12.2019 (Maatalous- ja kalastusneuvosto 16.-17.12.2019)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
18
Mötet i Europeiska unions råd 27.1.2020 (Rådet för jordbruk och fiske)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapporten antecknas ha inkommit 
19
Subsidiaritetsförfarande
Det antecknas att inga subärenden är aktuella i utskottet. 
20
Övriga ärenden
21
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdag 15.4.2020 kl. 13.00, Lillaparlamentets auditorium 
Senast publicerat 2020-03-27 14:14:15

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet

Mötesplan för veckorna 14—31/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Förste vice ordförande

 

 

 Andre vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Peter Saramo, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2064, 050 381 9494

Anna Sorto, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2109, 040 533 2764

Timo Tuovinen, riksdagens biträdande generalsekreterare,
utskottets sekreterare
09 432 2012, 050 1575

Mia Nordlund, utskottskanslisekreterare
09 432 2063

Teresa Helenius, utskottskanslisekreterare
09 432 2074

Kristina Hyrri, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2179

Hans Häyrynen, utskottskanslisekreterare
p. 09 432 2043

Iiro Tuomola, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2605

Eero Säynäjäkangas, sakkunnige,
Riksdagens EU-kontor i Bryssel 
+32 2 28 42 412, +32 474 521 323

Rami Kurth, informatör
09 432 2482

 Kontaktinformation

​Stora utskottet
00102 RIKSDAGEN
suuri.valiokunta(at)riksdagen.fi