​​

Stora utskottet

Stora utskottet deltar i beredningen av den nationella politiken i anknytning till medlemskapet i Europeiska unionen, utom i utrikes- och säkerhetspolitiska frågor som hör till utrikesutskottet. Riksdagsledamoten från Ålands valkrets har rätt att närvara och yttra sig när EU-ärenden behandlas. Stora utskottet behandlar också lagförslag som riksdagen remitterar till utskottet i den första behandlingen.

 ‭(Dold)‬ Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
StoUB 1/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till alkohollag och vissa lagar som har samband med den

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
StoUU 6/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

Riksdagsdokument
StoUU 4/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
StoUU 3/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019

 Nästa möte (dagordning)

Loading...
Dagordning
StoD
48
2020 rd
Stora utskottet
Fredag 4.12.2020 kl. 13.30, Pikkuparlamentin auditorio
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
Lausuntoasia
3
Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik
Statsrådets E-utredning
Utskottets utlåtande
Saapuneet E-asiat
4
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi EU:n kahdeksannesta ympäristöohjelmasta
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till miljöutskottet. 
5
Valtioneuvoston selvitys: Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2019
Statsrådets E-utredning
Ärendet har inkommit till riksdagen. 
Utskottet skickar ärendet för eventuella åtgärder till revisionsutskottet. 
Saapuneet lausunnot
6
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv och kommissionens förslag till rådets direktiv (ändring av eurovinjettdirektivet och EETS-direktivet)
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
7
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetad SES2+-förordning) och ändring av förordningen (EU) 2018/1139
Statsrådets U-skrivelse
Utskottets utlåtande
Kommunikationsutskottet: KoUU 11/2020 rd. 
8
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden och (2) ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program
Statsrådets U-skrivelse
Ställningstagandet av ekonomiutskottet antecknas som inkommet: Utskottet omfattar statsrådets ståndpunkt. 
Ei toimenpiteitä -ilmoitukset ()
9
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa
Statsrådets E-utredning
Ett meddelande från ekonomiutskottet antecknas ha inkommit: inga åtgärder. 
Selvitysasiat
10
Mötet i Europeiska unions råd 12.10.2020 (Rådet för utrikes frågor)
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Pekka
Haavisto
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
11
Ulkoministerien epävirallinen videokokous 19.11.2020
Europeiska rådets och EU-rådets möten
Rapportering 
Utskottet hör: 
minister
Pekka
Haavisto
Rapporten antecknas ha inkommit 
Rapporteringen klar. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
12
Mötet i Europeiska unions råd 7.12.2020 (Rådet för utrikes frågor)
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Pekka
Haavisto
Utredningen antecknas som mottagen. 
13
Mötet i Europeiska unions råd 8.12.2020 (Rådet för allmänna frågor)
Beredning 
Utskottet hör: 
minister
Tytti
Tuppurainen
Utredningen antecknas som mottagen. 
14
Mötet i Europeiska unions råd 7.-8.12.2020 (Rådet för transport, telekommunikation och energi /telekommunikation 7.12., transport 8.12.)
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
15
Mötet i Europeiska unions råd 7.12.2020 (Epävirallinen kuluttaja-asioista vastaavien ministereiden kokous)
Beredning 
Ärendet behandlas i skriftligt förfarande. 
Utredningen antecknas som mottagen. 
16
Övriga ärenden
17
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är onsdagen den 9.12.2020 kl 13.00 
Senast publicerat 2020-11-30 13:10:05

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 49/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Stora utskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 49-53/2020 (utkast, med reservation för ändringar)

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.