Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomiutskottet

talousL.jpg

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
EkUB 4/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
EkUB 2/2019 rd
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

 Senaste utlåtanden

EkUU 9/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av socialtrygghets- och försäkringslagstiftningen med anledning av EU:s allmänna dataskyddsförordning
EkUU 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
EkUU 5/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
9
2020 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av naturgasmarknadslagen och 10 och 16 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande 
4
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 54/2019 rd) med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar
Regeringens proposition
Ärendet har remitterats till ekonomiutskottet för betänkande och till grundlagsutskottet och lagutskottet för utlåtande. 
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Hansel Ab, 60 § i lagen om offentlig upphandling och koncession samt 64 § i lagen om upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster
Regeringens proposition
Utskottets utlåtande
Utkast till betänkande presenteras. 
Allmän debatt. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
6
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
Statsrådets E-utredning
Utkast till utlåtande presenteras. 
Allmän debatt förs. 
Den detaljerade behandlingen av ärendet genomförs. 
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
8
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
Statsrådets E-utredning
Utskottet hör: 
finansråd
Kristina
Sarjo
finansministeriet
bilaga
vice verkställande direktör
Esko
Kivisaari
Finanssiala ry
seniorekonom
Otso
Manninen
Finlands Bank
bilaga
avdelningsdirektör
Antti
Kontio
Kommunfinans Abp
verkställande direktör
Esa
Kallio
Kommunfinans Abp
bilaga
Senior Director
Jarmo
Heinonen
Business Finland Oy
ledande expert
Ville
Kajala
Centralhandelskammaren
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
bilaga
verkställande direktör
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition
bilaga
Utskottet har tillställts meddelanden, inget yttrande: 
Statens ekonomiska forskningscentral
Löntagarnas forskningsinstitut
Finsk Energiindustri rf
Hansel Ab
Frånvarande med förhinder: 
filosofie doktor
Alexander
Stubb
9
Övriga ärenden
10
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 28.2.2020 kl. 11.00. 
Senast publicerat 2020-02-26 15:03:46

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 9—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Teija Miller, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2052, 040 734 7976

Lauri Tenhunen, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2104, 050 528 6692

Nina Moisio, utskottskanslisekreterare
09 432 2088

Pinja Ikonen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 7226

 Kontaktinformation

​Ekonomiutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2088
tav(at)riksdagen.fi