Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
EkUB 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag

Riksdagsdokument
EkUB 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

Riksdagsdokument
EkUB 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utsläppande på marknaden av konfliktmineraler och malmer av dessa

Riksdagsdokument
EkUB 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
EkUB 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUB 32/2020 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019

Riksdagsdokument
EkUB 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 29/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Riksdagsdokument
EkUU 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
EkUU 25/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om en marknad för virtuella tillgångar och om ändring av direktivet (EU) 2019/1937 och kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om ett försök med marknadsinfrastrukturer som grundar sig på distribuerad databasteknik och till parlamentet och rådets ändringsdirektiv som kompletterar dem (marknad för virtuella tillgångar)

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
83
2020 rd
Ekonomiutskottet
Fredag 15.1.2021 kl. 11.00
1
Namnupprop
2
Valtioneuvoston selvitys: Komission yritysten kestävää hallinnointia (”sustainable corporate governance”) ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta (”due diligence”) koskevat tulevat aloitteet
Statsrådets E-utredning
Förberedande debatt fortsätter. 
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
regeringsråd
Kirsi
Ruuhonen
social- och hälsovårdsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Merituuli
Mähkä
social- och hälsovårdsministeriet
medicinalråd
Anni-Riitta
Virolainen-Julkunen
social- och hälsovårdsministeriet
regeringsråd
Liisa
Katajamäki
social- och hälsovårdsministeriet
jurist
Mirka-Tuulia
Kuoksa
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Stina
Oksa
social- och hälsovårdsministeriet
ekonomisk expert
Miika
Heinonen
Konkurrens- och konsumentverket
bilaga
verksamhetsledare
Mikko
Östring
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry
bilaga
expert
Tea
Taivalkoski
Finsk Handel rf, företräder även Finlands Dagligvaruhandel rf
bilaga
chef för påverkansarbete
Tiina
Vyyryläinen
Kuluttajaliitto - Konsumentförbundet ry
bilaga
expert
Karoliina
Katila
Företagarna i Finland rf
bilaga
verkställande direktör
Timo
Lappi
Turism- och Restaurangförbundet rf
bilaga
verkställande direktör
Heli
Mäki-Fränti
Resebranschens förbund i Finland rf
bilaga
biträdande direktör
Päivi
Laatikainen-Mattsson
Resebranschens förbund i Finland rf
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Messu- ja tapahtumajärjestäjät ry
bilaga
Tapahtumateollisuus ry
bilaga
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
bilaga
LiveFIN rf
bilaga
Inkallade frånvarande: 
Löntagarnas forskningsinstitut
professor
Roope
Uusitalo
Frånvarande med förhinder: 
Helsinki GSE Covid-19 Situation Room
Förberedande debatt förs. 
4
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
kl. 12.20
finansråd
Laura
Vartia
finansministeriet
bilaga
ledande effektivitetsrevisor
Tuula
Varis
Statens revisionsverk
ledande finanspolitisk inspektör
Mika
Sainio
Statens revisionsverk
bilaga
direktör
Hannu
Kemppainen
Innovationsfinansieringsverket Business Finland
bilaga
forskare
Päivi
Puonti
Näringslivets forskningsinstitut ETLA
bilaga
direktör
Elina
Pylkkänen
Löntagarnas forskningsinstitut
ordförande
Markku
Ollikainen
Klimatpanelen
bilaga
professor
Lassi
Linnanen
Expertpanelen för hållbar utveckling
bilaga
direktör
Matti
Mannonen
Teknologiindustrin rf
bilaga
styrelseordförande, rektor
Keijo
Hämäläinen
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
bilaga
ekonomie doktor, forskare
Paavo
Järvensivu
forskningsenheten BIOS
bilaga
professor
Niku
Määttänen
Helsinki Graduate School of Economics
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
miljöministeriet
bilaga
Finlands Bank
bilaga
Naturpanelen
bilaga
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
bilaga
Centralhandelskammaren
bilaga
Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken
bilaga
Statens ekonomiska forskningscentral
bilaga
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
bilaga
Finnvera Abp
bilaga
Landskapsförbunden för Södra Finland
bilaga
Landskapsförbunden för Västra Finland
bilaga
C21 - Finlands 21 största städer
bilaga
Akava ry
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Kultur- och konstområdets centralorganisation KULTA rf
bilaga
Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK
bilaga
Skogsindustrin rf
bilaga
Servicefacket PAM rf
bilaga
Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC rf
bilaga
Biokretslopp och Biogas Finland rf
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Företagarna i Finland rf
bilaga
Stora Enso Oyj
bilaga
Wärtsilä Oyj Abp
bilaga
Health Incubator Helsinki
bilaga
Maria 01
bilaga
Finlands Akademi
bilaga
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf
bilaga
arbetslivsprofessor
Lauri
Järvilehto
bilaga
ekonomie doktor
Eero
Lehto
bilaga
framtidsforskare
Risto
Linturi
bilaga
Utskottet har tillställts ett meddelande, inget yttrande: 
Finnwatch rf
5
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse
Regeringens proposition
Plan för hörande av sakkunniga godkänns. Utskottet hör: social- och hälsovårdsministeriet, finansministeriet, Konkurrens- och konsumentverket, ​Rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken, Statens revisionsverk, Statens ekonomiska forskningscentral, Näringslivets forskningsinstitut ETLA, Löntagarnas forskningsinstitut, Finlands Kommunförbund, Helsingfors/Esbo/Vanda stad, Kommunfinans Abp, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Hyvinvointiala HALI ry, Läkarföretagen rf, Företagarna i Finland rf, professor Mats Brommels, professor Petri Kuoppamäki, professor Paul Lillrank, professor Tuomas Ojanen, professor Jukka Snell, professor Otto Toivanen, professor Juha Raitio, advokat Mikko Alkio, Ilpo Tolonen. 
6
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. Inkommit: SÄ 84/2020 rd, tidsfrist 28.1.2021; SÄ 85/2020 rd, tidsfrist 28.1.2021; SÄ 86/2020 rd, tidsfrist 28.1.2021. 
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 22.1.2021 kl. 11.00 i Arkadiasalen. 
Senast publicerat 2021-01-15 08:55:18

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 3/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Ekonomiutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 3—25/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.