Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet behandlar bland annat frågor som gäller handel, industri, energiekonomi, näringsverksamhet, konkurrens, konsumentskydd, banker och finansinstitut, privat försäkringsverksamhet, finans- och värdepappersmarknad samt Finlands Bank.

 Senaste betänkanden

EkUB 24/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om överensstämmelse med kraven för aerosoler och till lagar som har samband med den
EkUB 23/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om kundinformationssystemet för företagstjänster och lagen om allmänna förutsättningar för stöd som beviljas för ekonomisk verksamhet
EkUB 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton
EkUB 22/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kemikalielagen och 16 och 20 § i lagen om kosmetiska produkter
EkUB 20/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om leverantörer av kombinerade resetjänster
EkUB 19/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 26 § i konkurrenslagen
EkUB 18/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

 Senaste utlåtanden

EkUU 21/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar
EkUU 17/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
EkUU 16/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
EkUD
67
2020 rd
Ekonomiutskottet
Torsdag 22.10.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Regeringens proposition
Förberedande debatt förs. 
3
Klimatårsberättelse 2020
Berättelse
Utskottet hör: 
miljöråd
Magnus
Cederlöf
miljöministeriet
specialsakkunnig
Riikka
Siljander
miljöministeriet
bilaga
trafikråd
Saara
Jääskeläinen
kommunikationsministeriet
bilaga
konsultativ tjänsteman
Birgitta
Vainio-Mattila
jord- och skogsbruksministeriet
bilaga
industriråd
Juhani
Tirkkonen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
ordförande
Markku
Ollikainen
Klimatpanelen
bilaga
verkställande direktör
Jouni
Keronen
Climate Leadership Coalition
bilaga
projektchef
Janne
Peljo
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
bilaga
specialforskare
Kati
Koponen
Teknologiska forskningscentralen VTT Ab
bilaga
skyddsexpert
Liisa
Toopakka
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
Utskottet har tillställts ett skriftligt yttrande: 
Statens ekonomiska forskningscentral
bilaga
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel
Regeringens proposition
Utskottet hör: 
kl. 12.30
överinspektör
Tarja
Virkkunen
arbets- och näringsministeriet
bilaga
ledande expert
Johanna
Pakkala
Energimyndigheten
bilaga
expert
Jukka
Makkonen
Finsk Energiindustri rf
bilaga
verkställande direktör
Harri
Laurikka
Bioenergia ry
bilaga
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
justitieministeriet
bilaga
Lokalkraft rf
bilaga
Frånvarande med förhinder: 
Finlands naturskyddsförbund rf
5
Övriga ärenden
6
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredag 23.10.2020 kl. 11.00 i Arkadiasalen (inofficiellt distanssammanträde). 
Senast publicerat 2020-10-21 14:29:07

 Veckoplan

Ekonomiutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Ekonomiutskottet
Mötesplan för veckorna 43—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.