Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

AjUB 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare
AjUB 10/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag
AjUB 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice
AjUB 9/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar
AjUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen
AjUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd
AjUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av 2 och 8 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 2 a kap. 13 § och 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

 Senaste utlåtanden

AjUU 7/2020 rd
Regeringens årsberättelse 2019
AjUU 6/2020 rd
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
AjUU 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
30
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Tisdag 6.10.2020 kl. 12.15
Inofficielt distansmöte
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021
Distanshöring: finansministeriet, arbets- och näringsministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet och justitieministeriet. 
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficielt distansmöte tisdag 13.10.2020 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2020-09-30 10:14:05

 Veckoplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Veckoplan för veckan 40/2020

 Mötesplan

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Mötesplan för veckorna 40—43/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.