Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet

Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet behandlar bland annat frågor som gäller arbetsmiljö, säkerhet i arbetet, företagshälsovård, arbetskraft, sysselsättning, jämställdhet och civiltjänst och beredning av beslut om arbetstagarinflytande.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
AjUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
AjUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och ikraftträdandebestämmelsen i vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
AjUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 5 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
AjUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 kap. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
AjUB 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utstationering av arbetstagare

Riksdagsdokument
AjUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om temporär ändring av arbetsavtalslagen, temporär ändring av lagen om sjöarbetsavtal och temporär ändring av 51 § i lagen om samarbete inom företag

Riksdagsdokument
AjUB 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 11 kap. 4 b och 4 c § i lag om utkomstskydd för arbetslösa, ändring och temporär ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice samt ändring av vissa lagar om temporär ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
AjUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
AjUU 7/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
AjUU 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
AjUD
33
2020 rd
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Onsdag 27.1.2021 kl. 11.30
Inofficiellt distansmöte
1
Namnupprop
2
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
finansministeriet
projektdirektör
Mikko
Vähä-Sipilä
arbets- och näringsministeriet
specialsakkunnig
Ville
Hänninen
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Ritva
Partinen
social- och hälsovårdsministeriet
specialsakkunnig
Antti
Hautaniemi
social- och hälsovårdsministeriet
UF-centret
utvecklingschef
Henna
Koivula
Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Nylands arbets- och näringsbyrå
3
Övriga ärenden
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte torsdag 28.1.2021 kl. 12.15. 
Senast publicerat 2021-01-14 15:49:22

 Veckoplan

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 4—5/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.