Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet

Utrikesutskottet behandlar viktiga fördrag och frågor om allmän utrikes- och säkerhetspolitik, utrikeshandelspolitik, utvecklingssamarbete, internationella organisationer och finländska fredsbevarande styrkor samt Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik.

 Senaste betänkanden

UtUB 6/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
UtUB 5/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
UtUB 3/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

 Senaste utlåtanden

UtUU 2/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
UtUU 1/2019 rd
Regeringens årsberättelse 2018
UtUU 14/2018 rd
Den nordliga dimensionen: lägesöversikt och framtidsutsikter

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
UtUD
9
2020 rd
Utrikesutskottet
Torsdag 27.2.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets utredning: Finlands deltagande i internationell krishantering
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
avdelningschef
Leena-Kaisa
Mikkola
utrikesministeriet
utrikessekreterare
Inka
Kari
utrikesministeriet
verksamhetsledare
Helena
Laukko
Finlands FN-förbund
verksamhetsledare
Laura
Lodenius
Finlands Fredsförbund
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt inleds. 
4
Statsrådets utredning: konsekvensbedömning av Finlands deltagande i en irländsk-finländsk bataljon i FN:s UNIFIL-insats 2012–2018
Statsrådets USP-utredning
Utskottet hör: 
verksamhetsledare
Helena
Laukko
Finlands FN-förbund
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt inleds. 
5
Statsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika
Statsrådets E-utredning
Ärendet har lämnats till utrikesutskottet för eventuella åtgärder. 
Utskottet hör: 
teamledare
Maria
Kurikkala
utrikesministeriet
chef för påverkansarbete
Katri
Suomi
Kyrkans utlandshjälp
bilaga
kommunikationsråd
Pasi
Rajala
Fonden för industriellt samarbete Ab (Finnfund)
bilaga
direktör, påverkansarbete
Rilli
Lappalainen
Suomalaiset kehitysjärjestöt - Finnish Development NGOs Fingo ry
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på fredagen 28.2.2020 kl 11.45 
Senast publicerat 2020-02-26 15:48:41

 Veckoplan

Utrikesutskottet
Veckoplan för veckan 9/2020

 Mötesplan

Utrikesutskottet
Mötesplan för veckorna 7—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Tiina Larvala, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2105, 050 598 0106

Jonna Laurmaa,  utskottsråd
09 432 2057

Kristiina Ellonen, utskottskanslisekreterare
09 432 2604

Milla Girsén, utskottskanslisekreterare
09 432 2106 

Juha Vanhanen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2066

 Kontaktinformation

​Utrikesutskottet
00102 RIKSDAGEN
ulkoasiainvaliokunta(at)riksdagen.fi