Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 40/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen och till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
FiUB 39/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om gruvmineralskatt

Riksdagsdokument
FiUB 38/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 10 § i inkomstskattelagen och om återkallande av reservationen mot artikel 9 i den multilaterala konventionen för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder för att motverka skattebaserosion och flyttning av vinster samt lämnande av meddelanden

Riksdagsdokument
FiUB 37/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2023

Riksdagsdokument
FiUB 35/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om tilläggsavdrag baserade på utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet i beskattningen och om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och av 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FiUB 36/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 och 124 b § i inkomstskattelagen samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FiUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statlig finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet åren 2024–2030

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
FiUU 18/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till revidering av en Europaparlamentets och rådets förordning (finansiella regler för unionens allmänna budget; omarbetning av budgetförordningen)

Riksdagsdokument
FiUU 17/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 76/2022 rd

Fredag 10.2.2023 kl. 11.30

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 6/2023

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 6—10/2023

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.