Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en sjätte tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 16/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

Riksdagsdokument
FiUB 15/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en femte tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 14/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en förlängning av giltighetstiden för skattefriheten för varor som behövs för att bekämpa covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
FiUB 13/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av fullmakt för statsrådet att uppta lån

Riksdagsdokument
FiUB 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 f § i lagen om skatteredovisning och 124 b § i lagen om inkomstskattelagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FiUU 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av den avräkningsgrund som avses i självstyrelselagen för Åland

Riksdagsdokument
FiUU 2/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
45
2020 rd
Finansutskottet
Tisdag 3.11.2020 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Övriga ärenden
4
Övriga ärenden
5
Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019
Berättelse
Ärendet har remitterats till finansutskottet för utlåtande till grundlagsutskottet. Tidsfrist: 1.3.2021. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 seitsemänneksi lisätalousarvioksi
Regeringens proposition
EDK-2020-002034
Utskottet hör: 
finansminister
Matti
Vanhanen
finansministeriet
avdelningschef, budgetchef
Sami
Yläoutinen
finansministeriet
7
Övriga ärenden
8
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är fredagen 6.11.2020 kl. 11.30 E-auditorium. 
Senast publicerat 2020-10-28 17:40:11

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 45/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 45—51/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.