Finansutskottet

Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 3/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
FiUB 2/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om uppsägning av vissa avtal om beskattning av inkomster från sparande och med förslag till lagar om upphävande av lagarna om godkännande av vissa bestämmelser i avtalen och upphävande av 4 § 4 mom. och 5 § 2 mom. i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning

Riksdagsdokument
FiUB 1/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av protokollet om ändring av avtalet med Tyskland för att undvika dubbelbeskattning och förhindra kringgående av skatt beträffande skatter på inkomst

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 2/2019 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av reformstödsprogrammet

Riksdagsdokument
FiUU 1/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

Riksdagsdokument
FiUU 15/2018 rd

Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen

 Utskottets betänkanden och utlåtanden 2001-

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
FiUD
12
2020 rd
Finansutskottet
Fredag 3.4.2020 kl. 11.30
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Julkisen talouden suunnitelman valmistelun lähtökohdat
Utskottets eget ärende
Utskottet hör: 
avdelningschef, budgetchef
Sami
Yläoutinen
finansministeriet
finansråd
Marja
Paavonen
finansministeriet
4
Övriga ärenden
5
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är 
Senast publicerat 2020-03-27 14:56:10

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet

Veckoplan för veckan 14/2020

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet

Mötesplan för veckorna 14—26/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.

 Ordförande

 

 

 Vice ordförande

 

 

 Medlemmar

 

 

 Ersättare

 

 

 Tjänstemän

Hellevi Ikävalko, utskottsråd
utskottets sekreterare
09 432 2100, 050 550 7490

Ilkka Lahti, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2070, 050 326 2790

Mari Nuutila, utskottsråd
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2056, 050 594 2428

Tanja Nurmi, forskare
utskottets biträdande sekreterare
09 432 2183, 050 345 1616

Kaisa Iso-Sipilä
utskottskanslisekreterare
09 432 2053

Sara Kuitunen
utskottskanslisekreterare
09 432 2045

Sanna Turpeinen
utskottskanslisekreterare
09 432 2103

Pekka Kääriäinen, utskottsassistent
(mötestekniska uppgifter)
09 432 2050

 Kontaktinformation

​Finansutskottet
00102 RIKSDAGEN
09 432 2045
vav(at)riksdagen.fi