Finansutskottet

Finansutskottet behandlar bland annat planen för de offentliga finanserna, budgetpropositioner och tilläggsbudgetpropositioner samt skattelagar och statens upplåning.

Finansutskottet har åtta delegationer som tillsätts för hela valperioden. Delegationerna förbereder de utskottsärenden som ingår i deras kompetens och upprättar ett utkast till betänkande eller utlåtande för utskottet.

Budget- och tilläggsbudgetpropositioner behandlas i samtliga behöriga delegationer. Också andra frågor kan remitteras till fler delegationer om det anses nödvändigt. Detta gäller i synnerhet EU-frågor. Skattedelegationen bereder alla skattelagar. I de andra delegationerna består arbetet till största delen i att behandla statsbudgeten och tilläggsbudgetar.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 13/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 och 130 § i mervärdesskattelagen och ändring av en lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 11/2021 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

Riksdagsdokument
FiUB 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 12/2021 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

Riksdagsdokument
FiUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 § i tonnageskattelagen samt av 69 och 123 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om skattetillägg och förseningsränta samt lagen om skatteuppbörd

Riksdagsdokument
FiUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2021

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
FiUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsdokument
FiUU 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
FiUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

 Nästa möte

Riksdagsdokument
FiUD 39/2021 rd

Tisdag 26.10.2021 kl. 12.00

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 43/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Finansutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 43—50/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.