Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

MiUB 8/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen
MiUB 6/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen
MiUB 7/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen
MiUB 5/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddningspunkter för elfordon och beredskap för sådana laddningspunkter i anslutning till byggnader samt om system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning och lag om ändring av 126 § i markanvändnings- och bygglagen
MiUB 4/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

 Senaste utlåtanden

MiUU 12/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen
MiUU 11/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av energieffektivitetslagen och vissa andra lagar
MiUU 8/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
39
2020 rd
Miljöutskottet
Onsdag 21.10.2020 kl. 9.00
Plats: F-auditoriet
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Forskningsresultat angående nya medel i klimatlagen
Noteredas att mötet är öppet och dokumenten är offentliga. 
Utskottet hör: 
Forskare inom det till statsrådets VN TEAS-verksamhet hörande projektet UUSILMA, som fokuserar på nya medel i klimatlagstiftningen och på stärkande av klimatlagen: 
- Regeringssekreterare Karoliina Anttonen, miljöministeriet 
- Professor Jyri Seppälä, Finlands miljöcentral 
- Professor Ari Ekroos, Ekroos ja Kiviniemi Oy 
- Professor Kai Kokko, Helsingfors universitet 
- Gruppchef Sampo Soimakallio, Finlands miljöcentral 
- Styrelseordförande Oras Tynkkynen, Tyrsky-Konsultointi Oy 
- Professor Mikael Hildén, Finlands miljöcentral 
- specialsakkunnig Karoliina Auvinen, Finlands miljöcentral 
Antecknas att information är mottagen. 
Mötet kan följas på: https://verkkolahetys.eduskunta.fi (kopiera till webbläsaren). 
4
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är inofficiellt distansmöte på torsdag 22.10.2020. 
Senast publicerat 2020-10-20 16:22:50

 Veckoplan

Miljöutskottet
Veckoplan för veckan 43/2020

 Mötesplan

Miljöutskottet
Mötesplan för veckorna 43—50/2020

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.