Miljöutskottet

Miljöutskottet behandlar bland annat frågor som gäller boende, planläggning, byggande, miljöskydd, naturvård, avfallshantering och vattenlagstiftning.

 Senaste betänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Riksdagsdokument
MiUB 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
MiUB 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
MiUB 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen

Riksdagsdokument
MiUB 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av naturvårdslagen

 Senaste utlåtanden

Riksdagsdokument
MiUU 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
MiUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
MiUU 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

 Nästa möte (föredragningslista)

Loading...
Föredragningslista
MiUD
1
2021 rd
Miljöutskottet
Onsdag 3.2.2021 kl. 9.30
Plats: Mottagningsrum för deputationer
1
Namnupprop
2
Beslutförhet
3
Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt
Statsrådets redogörelse
Utskottet hör: 
finansministeriet
kanslichef
Juhani
Damski
miljöministeriet
ledande expert
Outi
Haanperä
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra
Klimatpanelen
Expertpanelen för hållbar utveckling
Utskottet har tillställts de skriftliga yttrandena: 
arbets- och näringsministeriet
bilaga
Landskapsförbunden för Södra Finland
bilaga
Landskapsförbunden för Västra Finland
bilaga
Finlands miljöcentral
bilaga
Naturpanelen
bilaga
Finlands näringsliv rf
bilaga
Finsk Energiindustri rf
bilaga
Skogsindustrin rf
bilaga
Teknologiindustrin rf
bilaga
Climate Leadership Coalition
bilaga
Finlands Jägarförbund
bilaga
Biokretslopp och Biogas Finland rf
bilaga
Finlands naturskyddsförbund rf
bilaga
WWF Finland
Beslut fattas om att avsluta utfrågningen av sakkunniga. 
Förberedande debatt förs. 
4
Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov
Utskottets eget ärende
EÄ 48/2019 rd
Ärendet har lämnats till miljöutskottet för utlåtande i ärendet: Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov (EÄ 48/2019 rd, eventuellt utlåtande). Utlåtandet ska lämnas till revisionsutskottet. Tidsfrist: 12.03.2021. 
Beslut fattas om behandling av ärendet. 
5
Subsidiaritetsförfarande
En förteckning över subsidiaritetsärenden antecknas ha inkommit. SÄ 88/2020 rd. 
6
Övriga ärenden
7
Nästa sammanträde
Utskottets nästa sammanträde är på torsdag 4.2.2021 kl. 10.00, Mottagningsrum för deputationer. 
Senast publicerat 2021-01-15 15:49:21

 Veckoplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: veckoplan

Veckoplan för veckan 5/2021

 Mötesplan

Riksdagsdokument
Miljöutskottet: mötesplan

Mötesplan för veckorna 5—8/2021

 ‭(Dold)‬ Senaste protokoll

Ei löytynyt hakutuloksia annetuilla tekijöillä.