Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelser

Riksdagens skrivelse är ett dokument där riksdagen ger regeringen eller statsrådet besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt i andra ärenden än de som gäller en proposition eller en internationell förpliktelse (jämför Riksdagens svar). 

Genom en skrivelse ger riksdagen besked om sitt beslut eller sin ståndpunkt om t.ex. statsbudgeten, valet av statsminister, avbrytande eller avslutande av och sammanträdande till riksmöte, en redogörelse från statsrådet, en motion från en riksdagsledamot och val till vissa organ i riksdagen.

 Senaste riksdagens skrivelser

Riksdagsdokument
RSk 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2020

Riksdagsdokument
RSk 11/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning

Riksdagsdokument
RSk 10/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 3 § i instruktionen för riksdagens bankfullmäktigeledamöter

Riksdagsdokument
RSk 9/2020 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av 13 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 8/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Riksdagsdokument
RSk 7/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården

Riksdagsdokument
RSk 6/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om omedelbar ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
RSk 5/2020 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93—95 och 109 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
RSk 4/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid Europaparlamentsvalet 2019

Riksdagsdokument
RSk 3/2020 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över valfinansieringen vid riksdagsvalet 2019

Riksdagsdokument
RSk 2/2020 rd

Klimatårsberättelse 2019

Riksdagsdokument
RSk 1/2020 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

Riksdagsdokument
RSk 30/2019 rd

Statsrådets meddelande till riksdagen om programmet för statsminister Sanna Marins regering, som utnämndes den 10 december 2019

Riksdagsdokument
RSk 29/2019 rd

Talmanskonferensens förslag till ändring av 17 a § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
RSk 28/2019 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands

Riksdagsdokument
RSk 27/2019 rd

Val av ledamöter till riksrätten

Riksdagsdokument
RSk 26/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)

Riksdagsdokument
RSk 25/2019 rd

Regeringens årsberättelse 2018

Riksdagsdokument
RSk 24/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020

Riksdagsdokument
RSk 23/2019 rd

Val av statsminister

Riksdagsdokument
RSk 22/2019 rd

Talmanskonferensens förslag till lag om ändring av lagen om riksdagens tjänstemän

Riksdagsdokument
RSk 21/2019 rd

Verksamhetsberättelse 2018 Dataombudsmannens byrå

Riksdagsdokument
RSk 20/2019 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2020—2023

Riksdagsdokument
RSk 19/2019 rd

Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2018

Riksdagsdokument
RSk 18/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2019

Riksdagsdokument
RSk 17/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsdokument
RSk 16/2019 rd

Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018

Riksdagsdokument
RSk 15/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsdokument
RSk 14/2019 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

Riksdagsdokument
RSk 13/2019 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2018

Riksdagsdokument
RSk 12/2019 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
RSk 11/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2019

Riksdagsdokument
RSk 10/2019 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018

Riksdagsdokument
RSk 8/2019 rd

Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)

Riksdagsdokument
RSk 7/2019 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018

Riksdagsdokument
RSk 6/2019 rd

Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018

Riksdagsdokument
RSk 5/2019 rd

Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018

Riksdagsdokument
RSk 4/2019 rd

Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018

Riksdagsdokument
RSk 3/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019

Riksdagsdokument
RSk 2/2019 rd

Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland — ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Riksdagsdokument
RSk 1/2019 rd

Val av statsminister

Riksdagsdokument
RSk 56/2018 rd

Avslutande av riksdagens arbete, ärenden som förfallit och riksdagens sammanträdande

Riksdagsdokument
RSk 55/2018 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

Riksdagsdokument
RSk 54/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSk 53/2018 rd

Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Riksdagsdokument
RSk 52/2018 rd

Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

Riksdagsdokument
RSk 51/2018 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2017

Riksdagsdokument
RSk 50/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2019

Riksdagsdokument
RSk 49/2018 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018

Riksdagsdokument
RSk 48/2018 rd

Statsrådets framtidsredogörelse del 2 Lösningar i förändringen av arbete

 Alla riksdagens skrivelser