Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 105/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt

Riksdagsdokument
RSv 104/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Riksdagsdokument
RSv 103/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 99/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 100/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Riksdagsdokument
RSv 98/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Riksdagsdokument
RSv 101/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
RSv 102/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
RSv 93/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 87/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen och lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
RSv 92/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Riksdagsdokument
RSv 95/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 88/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagsdokument
RSv 97/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Riksdagsdokument
RSv 90/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Riksdagsdokument
RSv 94/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Riksdagsdokument
RSv 96/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 82/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
RSv 83/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Riksdagsdokument
RSv 91/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Riksdagsdokument
RSv 89/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Riksdagsdokument
RSv 84/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Riksdagsdokument
RSv 79/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Riksdagsdokument
RSv 81/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Riksdagsdokument
RSv 86/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Riksdagsdokument
RSv 78/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Riksdagsdokument
RSv 80/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 76/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän

Riksdagsdokument
RSv 85/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 77/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om bostadssparpremier, lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad och lagen om statsborgen för ägarbostadslån

Riksdagsdokument
RSv 73/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om förvaltningen av, tillsynen över och granskningen av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens samt till lag om ändring av 2 § i lagen om statskontoret och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om inkomstdatasystemet

Riksdagsdokument
RSv 74/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och lagen om behandling av personuppgifter i migrationsförvaltningen

Riksdagsdokument
RSv 72/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om uppgifter i anslutning till utkomstskyddet för arbetslösa i de kommuner som deltar i kommunförsöket som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
RSv 75/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Riksdagsdokument
RSv 68/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och 6 § i lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi

Riksdagsdokument
RSv 70/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton och lagen om centralen för utredning av penningtvätt

Riksdagsdokument
RSv 67/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Riksdagsdokument
RSv 71/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om en extra indexjustering år 2022 av vissa förmåner som är bundna till folkpensionsindex

Riksdagsdokument
RSv 66/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
RSv 65/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 56 a och 56 b § i lagen om utsläppshandel

Riksdagsdokument
RSv 63/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av spårtrafiklagen

Riksdagsdokument
RSv 64/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 69/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

Riksdagsdokument
RSV 62/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av mervärdesskattelagen och 18 § i punktskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 61/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
RSv 58/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om återbäring av punktskatt på vissa energiprodukter som använts inom jordbruket

Riksdagsdokument
RSv 59/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 93 § i inkomstskattelagen

Riksdagsdokument
RSv 56/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
RSv 57/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
RSv 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk