Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagens svar

Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

RSv 2/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av en lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt med förslag till lag om ändring av skjutvapenlagen, lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen samt lag om ändring av 2 § i lagen om skjutbanor
RSv 3/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och av biavtalet om tillämpningen av luftfartsavtalet
RSv 1/2020 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Islamiska republiken Iran om ömsesidigt bistånd och samarbete i tullfrågor
RSv 77/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och till vissa andra lagar som har samband med den
RSv 78/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang i fråga om beskattning
RSv 79/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 142 och 144 § i kommunallagen och lagen om överföring av små fristående områden från en kommun till en annan
RSv 76/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
RSv 81/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet
RSv 54/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av överenskommelsen mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
RSv 73/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
RSv 75/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den
RSv 63/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om inkomstdatasystemet, 15 § i lagen om beskattningsförfarande och 64 § i inkomstskattelagen
RSv 67/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av hänvisningarna i vissa speciallagar inom finansministeriets förvaltningsområde till hänvisningar till lagen om rättegång i förvaltningsärenden
RSv 74/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
RSv 72/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om höjda avskrivningar på maskiner, inventarier och andra därmed jämförbara lösa anläggningstillgångar skatteåren 2020—2023 samt till lagar om temporär ändring av lagen om skatteredovisning och inkomstskattelagen
RSv 65/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av sanering av förorenade områden
RSv 66/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen
RSv 59/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om förvaltningens gemensamma stödtjänster för e-tjänster och till vissa lagar som har samband med den
RSv 60/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner
RSv 62/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i vissa lagar som gäller inkomstdatasystemet samt lagen om beskattningsförfarande och lagen om beskattningsförfarande beträffande skatter som betalas på eget initiativ
RSv 71/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 1 § och 6 kap. 9 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
RSv 61/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om beskattning av vissa gränsöverskridande hybridarrangemang
RSv 70/2019 rd
Regeringens proposition med förslag till lagstiftning om slopande av de skyldigheter och de nedsättningar av förmåner som ingår i aktiveringsmodellen
RSv 57/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av livsmedelslagen, lagen om växtskyddsmedel och lagen om Enheten för utredning av grå ekonomi
RSv 58/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice
RSv 56/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av arbetstidslagen
RSv 64/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
RSv 43/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om småbarnspedagogik och lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn
RSv 55/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalen om ändringar och nödvändiga kompenserande anpassningar som i enlighet med artikel XXI i GATS-avtalet har ingåtts med Argentina, Australien, Brasilien, Ecuador, Filippinerna, Hongkong, Indien, Japan, Kanada, Kina, Colombia, Republiken Korea, Kuba, Schweiz, det separata tullområdet Taiwan, Penghu, Kinmen och Matsu, Nya Zeeland och Förenta staterna med anledning av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Österrikes, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen
RSv 40/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av vissa uppgifter som gäller hälsoteknik från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
RSv 69/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på flytande bränslen och av 5 § i punktskattelagen
RSv 53/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 23 b och 60 § i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
RSv 47/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av arbetspensionslagstiftningen och sjukförsäkringslagen
RSv 46/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller polisens förvaltningsområde
RSv 48/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande inom miljöministeriets förvaltningsområde
RSv 44/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om ändringssökande i lagstiftningen inom Gränsbevakningsväsendets förvaltningsområde
RSv 45/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av räddningslagen och till vissa andra lagar
RSv 50/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av vissa bestämmelser om offentliga kungörelser inom miljöministeriets förvaltningsområde
RSv 51/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om medborgarinitiativ
RSv 41/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och om partiell skattebefrielse i Finland för europeisk forskningsinfrastruktur för biologisk och medicinsk avbildning
RSv 52/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som med avseende på införselkontroll kompletterar Europeiska unionens förordning om offentlig kontroll
RSv 49/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring 1 och 2 § i lagen om tillämpning av vissa förpliktelser enligt lagen om en kommun- och servicestrukturreform och 3 och 7 § i lagen om temporär begränsning av vissa av kommunernas och samkommunernas rättshandlingar inom social- och hälsovården
RSv 35/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 § i och bilagan till lagen om punktskatt på läskedrycker, bilagan till lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker samt 1 § i lagen om accis på vissa dryckesförpackningar
RSv 39/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan de nordiska länderna om ändring av överenskommelsen om gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och sjukvårdspersonal och veterinärer samt med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och 4 § i lagen om utövning av veterinäryrket
RSv 32/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det
RSv 33/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 2 § i lagen om arbetarskyddsfonden
RSv 34/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet
RSv 42/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Förenta nationerna om ett Finlandskontor för Förenta nationernas kontor för projekttjänster
RSv 38/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av regionutveckling och strukturfondsprojekt
RSv 37/2019 rd
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

 Alla riksdagens svar