Riksdagens svar

Riksdagens svar är ett dokument där riksdagen meddelar regeringen sitt beslut om en regeringsproposition, godkännande av en internationell förpliktelse eller uppsägning av en internationell överenskommelse.
   
Riksdagens svar innefattar lagtexten i den form som den har antagits av riksdagen och riksdagens uttalanden i ärendet eller besked om att propositionen har avvisats. När det gäller en internationell förpliktelse ger svaret också besked om att en internationell förpliktelse eller en internationell överenskommelse har godkänts eller sagts upp.

 Senaste riksdagens svar

Riksdagsdokument
RSv 336/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Riksdagsdokument
RSv 334/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kyrkolag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 335/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 325/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden

Riksdagsdokument
RSv 318/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 323/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Riksdagsdokument
RSv 324/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Riksdagsdokument
RSv 328/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 315/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 321/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
RSv 313/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

Riksdagsdokument
RSv 332/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Riksdagsdokument
RSv 309/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

Riksdagsdokument
RSv 305/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 320/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 326/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande

Riksdagsdokument
RSv 333/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 317/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Riksdagsdokument
RSv 316/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
RSv 319/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal

Riksdagsdokument
RSv 314/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
RSv 327/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
RSv 311/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
RSv 310/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
RSv 312/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
RSv 331/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 322/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Riksdagsdokument
RSv 329/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd

Riksdagsdokument
RSv 300/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 306/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
RSv 308/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 330/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Riksdagsdokument
RSv 304/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

Riksdagsdokument
RSv 307/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 299/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsdokument
RSv 303/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Riksdagsdokument
RSv 301/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
RSv 302/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om investeringstjänster och lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
RSv 292/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära kostnadsstöd för jordbruket och vattenbruket

Riksdagsdokument
RSv 293/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen

Riksdagsdokument
RSv 294/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken

Riksdagsdokument
RSv 296/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Estland om solidaritetsåtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas

Riksdagsdokument
RSv 298/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsdokument
RSv 288/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och vissa lagar som har samband med den och förslag till lag om upphävande av lagen om sociala företag

Riksdagsdokument
RSv 289/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av läkemedelslagen och sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
RSv 295/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

Riksdagsdokument
RSv 291/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
RSv 297/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om betaltjänstleverantörers skyldighet att lämna uppgifter

Riksdagsdokument
RSv 287/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
RSv 283/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån och av vissa lagar som har samband med den