​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 486/2022 rd

Skriftligt spörsmål om ryssars gränspassager

Riksdagsärende
SS 485/2022 rd

Skriftligt spörsmål om distansförsäljning av alkohol och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens agerande

Riksdagsärende
SS 484/2022 rd

Skriftligt spörsmål om FN:s rasdiskrimineringskommittés beslut om den finska sametingslagen

Riksdagsärende
SS 483/2022 rd

Skriftligt spörsmål om lönesubventionsreformen i fråga om lönesubvention till 100 procent

Riksdagsärende
SS 482/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att förhindra missbruk av rehabiliteringspenning för unga

Riksdagsärende
SS 481/2022 rd

Skriftligt spörsmål om kontant betalning av bränsle

Riksdagsärende
SS 480/2022 rd

Skriftligt spörsmål om beståndsvårdande björnjakt

Riksdagsärende
SS 479/2022 rd

Skriftligt spörsmål om miljötillstånd och utredning av ärenden i förvaltningsdomstolen

Riksdagsärende
SS 478/2022 rd

Skriftligt spörsmål om konkurrensutsättning av de familjebostäder och inkvarteringslokaler som upphandlas till Ukraina

Riksdagsärende
SS 477/2022 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder i samband med beviljande av humanitära visum

Riksdagsärende
SS 476/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillgängligheten av hälsoscreeningar

Riksdagsärende
SS 475/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Uniper-förhandlingar

Riksdagsärende
SS 474/2022 rd

Skriftligt spörsmål om återvinning av aluminium

Riksdagsärende
SS 473/2022 rd

Skriftligt spörsmål om inlösningsersättningar för elöverföringsledningar till och från vindkraftsparker

Riksdagsärende
SS 472/2022 rd

Skriftligt spörsmål om nedskärningarna i utbildningen på andra stadiet i Mellersta Finland

Riksdagsärende
SS 471/2022 rd

Skriftligt spörsmål om stöd till ägare av eluppvärmda bostäder

Riksdagsärende
SS 470/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla förfarandet vid beviljande av jaktlicenser

Riksdagsärende
SS 469/2022 rd

Skriftligt spörsmål om ordnande av skolskjutsar

Riksdagsärende
SS 468/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa internationell skyddsstatus för personer som begått grova brott och som äventyrar säkerheten

Riksdagsärende
SS 467/2022 rd

Skriftligt spörsmål om de höjda kostnadernas inverkan på ARA-projekt

Riksdagsärende
SS 466/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utvidga hushållsavdraget till kulturtjänster som erbjuds hemma

Riksdagsärende
SS 465/2022 rd

Skriftligt spörsmål om en tillräcklig finansiering av välfärdsområdena och kostnaderna för förändringen

Riksdagsärende
SS 464/2022 rd

Skriftligt spörsmål om resurser till kommunala sysselsättningsförsök

Riksdagsärende
SS 463/2022 rd

Skriftligt spörsmål om elpriset

Riksdagsärende
SS 462/2022 rd

Skriftligt spörsmål om passagerarströmmarna från Ryssland och om att begränsa gränsövergångarna

Riksdagsärende
SS 461/2022 rd

Skriftligt spörsmål om studerandenas ekonomiska ställning, studiestöd och räntor på studielån

Riksdagsärende
SS 460/2022 rd

Skriftligt spörsmål om konsekvenserna av införandet av begreppet ekonomisk arbetsgivare

Riksdagsärende
SS 459/2022 rd

Skriftligt spörsmål om fastighetsbeskattning efter nedmontering av vindkraftverk

Riksdagsärende
SS 458/2022 rd

Skriftligt spörsmål om svar på tjänste-e-postmeddelanden

Riksdagsärende
SS 457/2022 rd

Skriftligt spörsmål om en måttlig höjning av elpriset

Riksdagsärende
SS 456/2022 rd

Skriftligt spörsmål om beredskap inför elavbrott med tanke på respiratorpatienterna inom hemvården

Riksdagsärende
SS 455/2022 rd

Skriftligt spörsmål om avgiftsfria skolskjutsar för studerande på andra stadiet

Riksdagsärende
SS 454/2022 rd

Skriftligt spörsmål om de frånlevande föräldrarnas ställning under energikrisen

Riksdagsärende
SS 453/2022 rd

Skriftligt spörsmål om utbetalning av jordbruksstöd

Riksdagsärende
SS 452/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att utveckla stödsystemet för krishanteringsveteraner för att trygga vården av bland annat symtomen på posttraumatiskt stressyndrom

Riksdagsärende
SS 451/2022 rd

Skriftligt spörsmål om yrkesproven i yrkesutbildningen

Riksdagsärende
SS 450/2022 rd

Skriftligt spörsmål om hur elpriset skulle påverkas om man satte i gång kraftverket i Tahkoluoto i Björneborg

Riksdagsärende
SS 449/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att begränsa utomhusreklam på grund av energikrisen

Riksdagsärende
SS 448/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för aktörer som tillhandahåller psykosocialt stöd inom tredje sektorn, såsom sjukhusclowner

Riksdagsärende
SS 447/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands agerande i FN:s råd för mänskliga rättigheter med anledning av att Kina kränker de mänskliga rättigheterna hos den uiguriska minoriteten

Riksdagsärende
SS 446/2022 rd

Skriftligt spörsmål om nivån på de matematiska färdigheterna

Riksdagsärende
SS 445/2022 rd

Skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar

Riksdagsärende
SS 444/2022 rd

Skriftligt spörsmål om utsläppshandeln och elproduktionens effektreserv

Riksdagsärende
SS 443/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att hjälpa skadade vilddjur

Riksdagsärende
SS 442/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att flytta över stora rovdjur från habitatdirektivets bilaga IV till dess bilaga V

Riksdagsärende
SS 441/2022 rd

Skriftligt spörsmål om besvärsrätt i fråga om dispens för jakt på stora rovdjur

Riksdagsärende
SS 440/2022 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja medborgarna under elpriskrisen

Riksdagsärende
SS 439/2022 rd

Skriftligt spörsmål om medborgarnas krisberedskap och om en beredskapshandbok

Riksdagsärende
SS 438/2022 rd

Skriftligt spörsmål om tillgodoseendet av patientens rättigheter i samband med felbehandlingar och patientskador

Riksdagsärende
SS 437/2022 rd

Skriftligt spörsmål om försörjningsberedskapen inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde