Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Skriftliga spörsmål

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 101/2020 rd
Skriftligt spörsmål om pensionsskydd för forskare
SS 100/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att informera om beredskapsplaner för coronaviruset
SS 99/2020 rd
Skriftligt spörsmål om försörjningen för personer som fullgör beväringstjänst
SS 98/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Hansel Ab:s konkurrensutsättningar
SS 97/2020 rd
Skriftligt spörsmål om offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling och koncession
SS 96/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja användningen av hållbara biobränslen i vägtrafiken
SS 95/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga Leader-verksamheten i Lappland
SS 94/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de årliga inkomstgränserna för studerande
SS 93/2020 rd
Skriftligt spörsmål om åtgärder i fråga om coronaviruset
SS 92/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga undervisningen för barn som insjuknat på grund av dålig inomhusluft
SS 91/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja träbyggande
SS 90/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga lika tillgång till assisterad befruktning
SS 89/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja kvinnligt deltagande i beslutsfattande om skogar
SS 88/2020 rd
Skriftligt spörsmål om införande av en ny maximal belåningsgrad för hushåll
SS 87/2020 rd
Skriftligt spörsmål om det dubbla systemet för transport av avfall
SS 86/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att modernisera bangården i Kuopio
SS 85/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att vårda minnet av de evakuerade och om att främja en flaggdag för de evakuerade
SS 84/2020 rd
Skriftligt spörsmål om vitmossans potential som ersättning för växttorven
SS 83/2020 rd
Skriftligt spörsmål om museiförvaring av krigsmateriel med betydelse för krigshistorien och den nationella identiteten
SS 82/2020 rd
Skriftligt spörsmål om situationen för minnessjuka i arbetsför ålder
SS 81/2020 rd
Skriftligt spörsmål om ränteocker och annan tvivelaktig verksamhet som multinationella indrivningsbolag sysslar med
SS 80/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja användningen av solenergi
SS 79/2020 rd
Skriftligt spörsmål om överlåtelseskatt för över 39-åriga köpare av första bostad
SS 78/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förenklade regler kring heminkvartering
SS 77/2020 rd
Skriftligt spörsmål om konkurrensutsättning av integrationsutbildning
SS 76/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att åtgärda missförhållanden i försäkringsläkarsystemet
SS 75/2020 rd
Skriftligt spörsmål om generationsöverskridande skuldsättning och ekonomiskt utnyttjande av minderåringar
SS 74/2020 rd
Skriftligt spörsmål om en likvärdig fördelning av familjeförmåner och tjänster vid växelvist boende
SS 73/2020 rd
Skriftligt spörsmål om genomförande av systemet för ömsesidigt erkännande i enlighet med en EU-förordning
SS 72/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beviljande av energiunderstöd
SS 71/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att revidera taxilagstiftningen
SS 70/2020 rd
Skriftligt spörsmål om antalet psykoterapeuter
SS 69/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att damidrott också är av samhällelig betydelse
SS 68/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att sänka avkastningsgraden för elöverföringsbolag
SS 67/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredskapen att hantera coronavirusepidemin samt huruvida läkemedlen, vårdförnödenheterna och sjukhusplatserna kommer att räcka till ifall epidemin sprider sig i Finland
SS 66/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de ekonomiska skadorna på finsk pälsdjursuppfödning till följd av förflyttningen av pälsauktionen i Köpenhamn med anledning av coronaviruset från Kina
SS 65/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga säkerheten på snöskoterleder
SS 64/2020 rd
Skriftligt spörsmål om servicesedlar för kollektivtrafiken
SS 63/2020 rd
Skriftligt spörsmål om de ekonomiska konsekvenserna av coronavirusepidemin och beredskapen att hantera dem
SS 62/2020 rd
Skriftligt spörsmål om grunderna för beslutet att avsluta den frivilliga beväringstjänsten för diabetiker
SS 61/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att främja sysselsättningen bland människor med neuropsykiatrisk diagnos
SS 60/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att sänka mervärdesskatten på restaurangförsäljning av alkohol
SS 59/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att utveckla lagstiftningen om Airbnb-verksamhet
SS 58/2020 rd
Skriftligt spörsmål om regeringens åtgärder för att stödja ensamföretagare i att anställa sin första medarbetare
SS 57/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga narkotikadödsfall bland ungdomar
SS 56/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att damidrott också är av samhällelig betydelse
SS 55/2020 rd
Skriftligt spörsmål om behovet att utbilda yrkespersonal inom äldreomsorgen
SS 54/2020 rd
Skriftligt spörsmål om införande av turistskatt i finländska kommuner
SS 53/2020 rd
Skriftligt spörsmål om genomförande av patientrörlighetsdirektivet i Finland
SS 52/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nedskärningar som hotar verksamheten vid de arbetslösas föreningar i Åbo och Jyväskylä

 Alla skriftliga spörsmål