​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

SS 782/2020 rd
Skriftligt spörsmål om kriterierna för beviljande av särskild moderskapspenning
SS 781/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga plattformsarbetarnas ställning
SS 780/2020 rd
Skriftligt spörsmål om Forststyrelsens avverkningar i Juortananjärvi och annanstans i Kajanaland
SS 779/2020 rd
Skriftligt spörsmål om utvecklingen av spårtrafiken i östra Finland
SS 778/2020 rd
Skriftligt spörsmål om missbruk av utvecklingssamarbetsmedel i mottagarländerna och om att ingripa i missbruket
SS 777/2020 rd
Skriftligt spörsmål om processen för handläggning av uppehållstillstånd
SS 776/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att införa en hälsoskatt
SS 775/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga finansieringen och verksamhetsförutsättningarna för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i samband med social- och hälsovårdsreformen
SS 774/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förlängning av statsbolagens betalningstider och om att effektivisera tillsynen över betalningstiderna
SS 773/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att justera värdet på servicesedlar för personlig assistans och om att harmonisera det på riksnivå
SS 772/2020 rd
Skriftligt spörsmål om miljöskadliga stöd
SS 771/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga utbildningen i jordbruks- och hästhållningsbranscher i övre och norra Savolax
SS 770/2020 rd
Skriftligt spörsmål om språkvården vid ministerierna
SS 769/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ta hänsyn till försörjningsberedskapen och den inhemska produktionen vid upphandlingar
SS 768/2020 rd
Skriftligt spörsmål om mer forskning och bättre kännedom om sjukdomen ME/CFS
SS 767/2020 rd
Skriftligt spörsmål om den sociala tryggheten för patienter med ME/CFS
SS 766/2020 rd
Skriftligt spörsmål om huruvida det finns tillräckligt med poliser i bosättningscentra i glesbygden
SS 765/2020 rd
Skriftligt spörsmål om beredningen av markanvändnings- och bygglagen
SS 764/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att säkerställa tillgången på växttorv
SS 763/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att trygga förutsättningarna för näringslivet under och efter coronaepidemin
SS 762/2020 rd
Skriftligt spörsmål om obesvarade frågor om munskydd
SS 761/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur MBT-avtalen framskrider och finansieras
SS 760/2020 rd
Skriftligt spörsmål om elskatteklassen för återvinningsindustrin
SS 759/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att stärka förutsättningarna för familjevård för äldre
SS 758/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att reformera specialiseringsutbildningen för sjukskötare
SS 757/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att senarelägga starten för björnjakten av djurskyddsskäl
SS 756/2020 rd
Skriftligt spörsmål om läget med förhandlingarna om att Sverige ska lämna tillbaka stulna lik till sina hemförsamlingar
SS 755/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bestämmelserna i regeringens proposition med förslag till ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården RP 129/2020 rd i fråga om nedsättning av klientavgifter
SS 754/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rättsskydd för elbilister i försäkringsbolag i samband med skadesituationer som orsakas av oväntade naturfenomen samt om laddningsnätets landsomfattande omfattning
SS 753/2020 rd
Skriftligt spörsmål om elöverföringsbolagens ojämlika överföringspriser
SS 752/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att asylsökande som flytt till Finland undan krig och förföljelse gör semesterresor till sina farliga hemländer
SS 751/2020 rd
Skriftligt spörsmål om nya restriktioner inom restaurangbranschen under coronaepidemin
SS 750/2020 rd
Skriftligt spörsmål om läget med projektet för beståndsvårdande jakt på varg
SS 749/2020 rd
Skriftligt spörsmål om bostadslöshet bland dem som insjuknat till följd av dålig inomhusluft
SS 748/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att ett hälsoråd inte offentliggjordes av politiska skäl och om den hälsorisk som detta medförde
SS 747/2020 rd
Skriftligt spörsmål om säkerheten vid plankorsningar och om höjning av axellasten till 25 ton på banavsnittet Toijala—Åbo
SS 746/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att permanent möjliggöra distansundervisning
SS 745/2020 rd
Skriftligt spörsmål om övergivna katter
SS 744/2020 rd
Skriftligt spörsmål om när sammanfattningen av utlåtandena om social- och hälsovårdsreformen blev färdig, blir offentlig och hur den har beaktats
SS 743/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att Elokapina – Extinction Rebellion Finland är verksam i skolor
SS 742/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att hjälpa dem som blivit hemlösa på grund av problem med inomhusluften
SS 741/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förebygga och undanröja mobbning och våld i skolan och i barnens och de ungas vardag
SS 740/2020 rd
Skriftligt spörsmål om rekommendationen att använda munskydd
SS 739/2020 rd
Skriftligt spörsmål om förlängda och lagstridiga vårdköer
SS 738/2020 rd
Skriftligt spörsmål om behandling av sjukdomen ME/CFS och om ställningen i Finland för de som lider av sjukdomen
SS 737/2020 rd
Skriftligt spörsmål om att förbättra ställningen för författare och andra upphovsmän samt utövande konstnärer
SS 736/2020 rd
Skriftligt spörsmål om möjligheterna för förare av tunga fordon att äta, vila och tvätta sig på rastplatser under långa resor
SS 735/2020 rd
Skriftligt spörsmål om hur ökat distansarbete inverkar på minskningen av trafiken och på trängselavgifter
SS 734/2020 rd
Skriftligt spörsmål om återvinning av gruvinfrastruktur exempelvis i Pyhäjärvi
SS 733/2020 rd
Skriftligt spörsmål om konflikten i Nagorno-Karabach