​​​​​​​​​

​Skriftliga spörsmål

Skriftligt spörsmål är en begäran från en riksdagsledamot till en minister om belysning i ett ärende som hör till ministerns ansvarsområde.
   
Svaret på ett skriftligt spörsmål ges både på finska och svenska inom 21 dagar efter det att spörsmålet har kommit in till statsrådets kansli.

 Senaste skriftliga spörsmål

Riksdagsärende
SS 1007/2020 rd

Skriftligt spörsmål om coronavaccinationer

Riksdagsärende
SS 1006/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbättra dataöverföringen inom hälso- och sjukvården

Riksdagsärende
SS 1005/2020 rd

Skriftligt spörsmål om hur återkallandet av Europadomstolens ogrundade dom framskrider

Riksdagsärende
SS 1004/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för elbilism på olika håll i Finland

Riksdagsärende
SS 1003/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att jämställa närståendevårdare med kommunala arbetstagare i fråga om företagshälsovård och arbetshandledning

Riksdagsärende
SS 1002/2020 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens beredskap att repatriera finländare från utlandet

Riksdagsärende
SS 1001/2020 rd

Skriftligt spörsmål om regeringens coronastrategi

Riksdagsärende
SS 1000/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att rikta skatterna på virkesförsäljningen till den kommun där skogen finns

Riksdagsärende
SS 999/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de äldres möjligheter att bo hemma i glesbygdsområden

Riksdagsärende
SS 998/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för reformen av läroplikten och om att experternas rekommendationer inte har beaktats

Riksdagsärende
SS 997/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att slopa yrkeshögskolornas praktikantavgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsärende
SS 996/2020 rd

Skriftligt spörsmål om våldsamma brott mot liv som begås av ungdomar

Riksdagsärende
SS 995/2020 rd

Skriftligt spörsmål om koldioxidavtrycket och kostnaderna i euro för alternativen till finsk energi- och växttorv jämte sysselsättningseffekter jämfört med att motsvarande energi- och växttorv produceras i utlandet och importeras till Finland

Riksdagsärende
SS 994/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att införa ett undantag för infrastrukturprojekt när det gäller ränteavdragsbegränsningen

Riksdagsärende
SS 993/2020 rd

Skriftligt spörsmål om Finlands agerande i fråga om EU:s upphandling av vacciner mot covid-19

Riksdagsärende
SS 992/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att befria fordon för prehospital akutsjukvård från bilskatt

Riksdagsärende
SS 991/2020 rd

Skriftligt spörsmål om internationellt samarbete vid anskaffning av coronavaccin

Riksdagsärende
SS 990/2020 rd

Skriftligt spörsmål om framtiden för funktionerna på Helsingfors-Malms flygplats

Riksdagsärende
SS 989/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vem som ska betala kostnaderna för återbeskogning av torvmossar då torvutvinningen läggs ned

Riksdagsärende
SS 988/2020 rd

Skriftligt spörsmål om behovet att revidera barnskyddslagstiftningen

Riksdagsärende
SS 987/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att förbjuda ritualslakt i Finland

Riksdagsärende
SS 986/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ändringar i fråga om lämplighet som blodgivare

Riksdagsärende
SS 985/2020 rd

Skriftligt spörsmål om dröjsmål med coronavacciner samt om vaccinationsplanen och vaccinupphandlingen

Riksdagsärende
SS 984/2020 rd

Skriftligt spörsmål om barnskyddets roll i samband med radikalisering

Riksdagsärende
SS 983/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ta i bruk ett digitalt nationellt vaccinationskort och att främja EU:s gemensamma vaccinationskort

Riksdagsärende
SS 982/2020 rd

Skriftligt spörsmål om internrevision i NTM-centraler och regionförvaltningsverk samt tillsyn över deras verksamhet

Riksdagsärende
SS 981/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för läkemedelsdistribution i samband med närståendevård

Riksdagsärende
SS 980/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att spara uppgifter om coronavaccinationer

Riksdagsärende
SS 979/2020 rd

Skriftligt spörsmål om vem som är ansvarig för dröjsmål med att informera om ett dataintrång i statens system

Riksdagsärende
SS 978/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att underlätta anställning av den första arbetstagaren

Riksdagsärende
SS 977/2020 rd

Skriftligt spörsmål om övervakning av kommunernas medelsanvändning

Riksdagsärende
SS 976/2020 rd

Skriftligt spörsmål om pensionernas köpkraft

Riksdagsärende
SS 975/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnader i anknytning till al-Hol

Riksdagsärende
SS 974/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att ta med sig barn till ett terroristläger

Riksdagsärende
SS 973/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att effektivare leta efter försvunna barn och unga

Riksdagsärende
SS 972/2020 rd

Skriftligt spörsmål om åtgärder för att skydda försvunna barn och unga

Riksdagsärende
SS 971/2020 rd

Skriftligt spörsmål om flexiblare tillstånd för företagare och på grund av arbete

Riksdagsärende
SS 970/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att stödja social- och hälsovårdspersonalens ork i arbetet samt om att säkerställa personalens tillräcklighet och kommunernas och sjukvårdsdistriktens jämlika möjligheter att belöna sin personal och få kompensation för sina coronarelaterade kostnader

Riksdagsärende
SS 969/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de personer som repatrierats till Finland från lägret al-Hol

Riksdagsärende
SS 968/2020 rd

Skriftligt spörsmål om de vuxna som repatrierats till Finland från lägret al-Hol

Riksdagsärende
SS 967/2020 rd

Skriftligt spörsmål om finansieringen och fortsättningen av rehabiliterande psykoterapi

Riksdagsärende
SS 966/2020 rd

Skriftligt spörsmål om kostnaderna för de personer som tagits hem från lägret al-Hol

Riksdagsärende
SS 965/2020 rd

Skriftligt spörsmål om att garantera finländarnas säkerhet och bekämpa terrorism

Riksdagsärende
SS 964/2020 rd

Skriftligt spörsmål om prövningen av tillgängligheten på arbetskraft

Riksdagsärende
SS 963/2020 rd

Skriftligt spörsmål om situationen i Västsahara

Riksdagsärende
SS 962/2020 rd

Skriftligt spörsmål om coronapandemins konsekvenser för folkhälsan

Riksdagsärende
SS 961/2020 rd

Skriftligt spörsmål om tidtabellen för läropliktsreformen

Riksdagsärende
SS 960/2020 rd

Skriftligt spörsmål om genomförande av EU:s strategi för biologisk mångfald i Finland

Riksdagsärende
SS 959/2020 rd

Skriftligt spörsmål om förfarandet för godkännande av kakor

Riksdagsärende
SS 958/2020 rd

Skriftligt spörsmål om ojämlikhet i övergångsskedet när andra stadiet blir avgiftsfritt