Subsidiaritetsärenden

Subsidiaritetskontroll är en åtgärd av det nationella parlamentet i en EU-medlemsstat genom vilken parlamentet kontrollerar att subsidiaritetsprincipen tillämpas, dvs. om det är motiverat att en rättsakt antas på unionsrättslig nivå.

 Senste subsidiaritetsärenden

Riksdagsärende
SÄ 45/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG

Riksdagsärende
SÄ 44/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav

Riksdagsärende
SÄ 43/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1727 vad gäller insamling, bevarande och analys av bevis rörande folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust

Riksdagsärende
SÄ 42/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

Riksdagsärende
SÄ 41/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fluorerade växthusgaser, om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 och om upphävande av förordning (EU) nr 517/2014

Riksdagsärende
SÄ 40/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ämnen som bryter ned ozonskiktet och om upphävande av förordning (EG) nr 1005/2009

Riksdagsärende
SÄ 39/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller särskilda åtgärder för att mildra konsekvenserna för fiskeverksamheten av Rysslands militära aggression mot Ukraina och för att begränsa effekterna på leveranskedjan för fiskeri- och vattenbruksprodukter av de marknadsstörningar som orsakas av den militära aggressionen

Riksdagsärende
SÄ 38/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

Riksdagsärende
SÄ 37/2022 rd

Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller ökad förfinansiering med React-EU-medel

Riksdagsärende
SÄ 36/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 909/2014 vad gäller avvecklingsdisciplin, gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster, tillsynssamarbete, tillhandahållande av anknutna banktjänster och krav på värdepapperscentraler från tredjeland

Riksdagsärende
SÄ 35/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

Riksdagsärende
SÄ 34/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller mer konsumentmakt i den gröna omställningen genom bättre skydd mot otillbörliga affärsmetoder och bättre information

Riksdagsärende
SÄ 33/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937

Riksdagsärende
SÄ 32/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

Riksdagsärende
SÄ 31/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/1628 vad gäller förlängning av kommissionens befogenhet att anta delegerade akter

Riksdagsärende
SÄ 30/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Riksdagsärende
SÄ 29/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 223/2014 vad gäller sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa

Riksdagsärende
SÄ 28/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om regler för utövandet av unionens rättigheter vid genomförandet och efterlevnaden av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen och av handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan

Riksdagsärende
SÄ 27/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 och om upphävande av elva rättsakter på området nationalräkenskaper

Riksdagsärende
SÄ 26/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027

Riksdagsärende
SÄ 25/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av övergångsbestämmelser för förpackning och märkning av veterinärmedicinska läkemedel som godkänts i enlighet med direktiv 2001/82/EG och förordning (EG) nr 726/2004

Riksdagsärende
SÄ 24/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare)

Riksdagsärende
SÄ 23/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska unionens narkotikabyrå

Riksdagsärende
SÄ 22/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/954 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) vad gäller tredjelandsmedborgare som lagligen vistas eller är bosatta på medlemsstaternas territorier under covid-19-pandemin

Riksdagsärende
SÄ 21/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/25/EG vad gäller införandet av förbättrade stabilitetskrav och anpassningen av direktivet till de stabilitetskrav som fastställts av Internationella sjöfartsorganisationen

Riksdagsärende
SÄ 20/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2021/953 om en ram för utfärdande, kontroll och godtagande av interoperabla intyg om vaccination mot, testning för och tillfrisknande från covid-19 (EU:s digitala covidintyg) för att underlätta fri rörlighet under covid-19- pandemin

Riksdagsärende
SÄ 19/2022 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG vad avser förlängningen av tillämpningsperioden för det frivilliga förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tillhandahållande av tjänster som är känsliga för bedrägerier och mekanismen för snabba insatser mot mervärdesskattebedrägeri

Riksdagsärende
SÄ 18/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 vad gäller de europeiska standardiseringsorganisationernas beslut om europeiska standarder och europeiska standardiseringsprodukter

Riksdagsärende
SÄ 17/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2016/399 om en unionskodex om gränspassage för personer

Riksdagsärende
SÄ 16/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om hantering av instrumentaliseringssituationer på migrations- och asylområdet

Riksdagsärende
SÄ 15/2022 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om säkerställande av en global minimiskattenivå för multinationella företagsgrupper i unionen

Riksdagsärende
SÄ 14/2022 rd

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minskade metanutsläpp inom energisektorn och om ändring av förordning (EU) 2019/942

Riksdagsärende
SÄ 13/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om de inre marknaderna för förnybara gaser och naturgaser och för vätgas (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 12/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om gemensamma regler för de inre marknaderna för förnybar gas, naturgas och vätgas

Riksdagsärende
SÄ 11/2022 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av regler för att förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål och om ändring av direktiv 2011/16/EU

Riksdagsärende
SÄ 10/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om makroekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdagsärende
SÄ 9/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om skydd för miljön genom straffrättsliga bestämmelser och om upphävande av direktiv 2008/99/EG

Riksdagsärende
SÄ 8/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om byggnaders energiprestanda (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 7/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (”Prüm II”) och om ändring av rådets beslut 2008/615/RIF och 2008/616/RIF samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2018/1726, 2019/817 och 2019/818

Riksdagsärende
SÄ 6/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om informationsutbyte mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och om upphävande av rådets rambeslut 2006/960/RIF

Riksdagsärende
SÄ 5/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av vissa förordningar vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt

Riksdagsärende
SÄ 4/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av vissa direktiv vad gäller inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten och denna kontaktpunkts funktionssätt

Riksdagsärende
SÄ 3/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk gemensam kontaktpunkt som ger centraliserad tillgång till offentlig information som rör finansiella tjänster, kapitalmarknader och hållbarhet

Riksdagsärende
SÄ 2/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) 2015/760 vad gäller omfattningen av godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på portföljsammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt vad gäller kraven avseende auktorisation, investeringsstrategi och driftsvillkor för europeiska långsiktiga investeringsfonder

Riksdagsärende
SÄ 1/2022 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiven 2011/61/EU och 2009/65/EG vad gäller delegeringsarrangemang, hantering av likviditetsrisker, tillsynsrapportering, tillhandahållande av förvarings- och depåförvaringstjänster samt låneutgivning från alternativa investeringsfonder

Riksdagsärende
SÄ 89/2021 rd

Förslag till RÅDETS DIREKTIV om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 88/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller att öka transparensen för marknadsdata, undanröja hinder för framkomsten av konsoliderad handelsinformation, optimera handelsskyldigheterna och förbjuda mottagande av betalningar för vidarebefordran av kundorder

Riksdagsärende
SÄ 87/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument

Riksdagsärende
SÄ 86/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser (omarbetning)

Riksdagsärende
SÄ 85/2021 rd

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag