​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 94/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
AjUU 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
EkUU 71/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
LaUU 32/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
ReUU 6/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Riksdagsdokument
GrUU 91/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
GrUU 92/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 89/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 88/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden

Riksdagsdokument
GrUU 90/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Riksdagsdokument
UndUU 1/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
AjUU 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUU 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
JsUU 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sametingslagen och 40 kap. 11 § i strafflagen

Riksdagsdokument
MiUU 45/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

Riksdagsdokument
MiUU 46/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Riksdagsdokument
FvUU 35/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 86/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

Riksdagsdokument
GrUU 85/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till komplettering av regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation (RP 43/2022 rd)

Riksdagsdokument
GrUU 87/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om befolkningsdatasystemet och de certifikattjänster som tillhandahålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 84/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet

Riksdagsdokument
EkUU 69/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
FiUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
GrUU 82/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
JsUU 33/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatneutralt Finland 2035 – den nationella klimat- och energistrategin

Riksdagsdokument
FsUU 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
EkUU 68/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Riksdagsdokument
GrUU 81/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Riksdagsdokument
GrUU 83/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om digital identitet

Riksdagsdokument
FvUU 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsdokument
EkUU 65/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Riksdagsdokument
GrUU 80/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
GrUU 79/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 66/2022 rd

Statsrådets redogörelse om en klimatplan för markanvändningssektorn

Riksdagsdokument
JsUU 32/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Riksdagsdokument
FsUU 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om Senatkoncernen och statens verksamhetslokalförvaltning

Riksdagsdokument
FsUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, 29 § i lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten och 22 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 76/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Riksdagsdokument
GrUU 77/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 64/2022 rd

Det aktuella energipolitiska läget i EU och Finland

Riksdagsdokument
LaUU 31/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om transport av farliga ämnen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FsUU 12/2022 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
EkUU 61/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Riksdagsdokument
JsUU 31/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
KuUU 34/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
KuUU 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen

Riksdagsdokument
LaUU 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om könsfastställelse och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 74/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 75/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om beslutsfattande om lämnande av och begäran om internationellt bistånd och till vissa lagar som har samband med den