​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
GrUU 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
ShUU 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet

Riksdagsdokument
EkUU 26/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
KuUU 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
AjUU 4/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
MiUU 21/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
KoUU 20/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
KuUU 12/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
MiUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Riksdagsdokument
JsUU 11/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
GrUU 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
AjUU 3/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FvUU 14/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
KoUU 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om tillgänglighetskrav för produkter och tjänster

Riksdagsdokument
KuUU 11/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
LaUU 14/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FsUU 3/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FrUU 2/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
FiUU 8/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
KoUU 18/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
GrUU 25/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Riksdagsdokument
KuUU 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
EkUU 23/2022 rd

Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön

Riksdagsdokument
KoUU 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
GrUU 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Riksdagsdokument
GrUU 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Riksdagsdokument
GrUU 24/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FvUU 13/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
FvUU 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
GrUU 21/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism och 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
KoUU 14/2022 rd

Statsrådets utredning: Konsekvenserna av de förslag i paketet Fit for 55 som berör sjötransport

Riksdagsdokument
GrUU 19/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
GrUU 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagsdokument
KoUU 13/2022 rd

Statsrådets redogörelse om underrättelselagstiftningen

Riksdagsdokument
MiUU 13/2022 rd

Statsrådets utredning: Förhandlingar inom Internationella sjöfartsorganisationen om ekonomiska styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser inom den internationella sjöfarten

Riksdagsdokument
MiUU 14/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: REPowerEU: Gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och hållbarare energi till ett mer överkomligt pris

Riksdagsdokument
MiUU 15/2022 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse; begäran om samråd från kommissionen för konsekvensbedömning av initiativet om hållbar konsumtion av varor

Riksdagsdokument
EkUU 21/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1025/2012 (standardiseringsförordningen)

Riksdagsdokument
FiUU 7/2022 rd

Servicesystemet för att motverka marginaliseringen av unga: systemets funktion och servicens genomslag

Riksdagsdokument
FiUU 5/2022 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021—2028

Riksdagsdokument
KuUU 9/2022 rd

Servicesystemet för att motverka marginaliseringen av unga: systemets funktion och servicens genomslag

Riksdagsdokument
AjUU 2/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
EkUU 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
JsUU 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till klimatlag

Riksdagsdokument
LaUU 12/2022 rd

Statsrådets människorättspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
LaUU 11/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (rättsakten om digitala tjänster)

Riksdagsdokument
FvUU 10/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till förordning om automatiskt utbyte av uppgifter för polissamarbete (Prüm II)