​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
ShUU 8/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
EkUU 29/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Riksdagsdokument
GrUU 43/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 41/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om grundläggande utbildning och lagen om Europeiska skolan i Helsingfors

Riksdagsdokument
FsUU 6/2020 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Riksdagsdokument
GrUU 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av en lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 26/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 40/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bestämmelserna om rökning i fängelselagen och häktningslagen

Riksdagsdokument
JsUU 24/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 27/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bolagisering av Institutet för hälsa och välfärds kommersiella vaccinforskningstjänster

Riksdagsdokument
GrUU 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Finlands deltagande i Europeiska åklagarmyndighetens (EPPO) verksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUU 18/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillståndsförfaranden och vissa andra administrativa förfaranden i samband med produktionsanläggningar för förnybar energi

Riksdagsdokument
FvUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till läropliktslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUU 25/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om en marknad för virtuella tillgångar och om ändring av direktivet (EU) 2019/1937 och kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om ett försök med marknadsinfrastrukturer som grundar sig på distribuerad databasteknik och till parlamentet och rådets ändringsdirektiv som kompletterar dem (marknad för virtuella tillgångar)

Riksdagsdokument
FsUU 5/2020 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
GrUU 38/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet och 48 kap. 6 § i strafflagen

Riksdagsdokument
GrUU 37/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med tvåårig förskoleundervisning och lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
FvUU 19/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
ShUU 6/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
LaUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
ShUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsgaranti för försäkringsskydd i fråga om vaccin mot covid-19

Riksdagsdokument
KuUU 11/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
KoUU 10/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 24/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om indrivning av fordringar

Riksdagsdokument
GrUU 36/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Riksdagsdokument
UtUU 7/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FrUU 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
MiUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FvUU 18/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd

Riksdagsdokument
GrUU 35/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUU 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FsUU 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
EkUU 23/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
EkUU 22/2020 rd

Klimatårsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KoUU 9/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
AjUU 8/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2021

Riksdagsdokument
FiUU 5/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
FvUU 17/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett kommunförsök som gäller främjande av sysselsättningen

Riksdagsdokument
GrUU 32/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och lagen om transportservice

Riksdagsdokument
GrUU 33/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetslöshetskassor

Riksdagsdokument
GrUU 34/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 31/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FrUU 4/2020 rd

Regeringens årsberättelse 2019

Riksdagsdokument
EkUU 21/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
JsUU 20/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Riksdagsdokument
GrUU 30/2020 rd

Utredning av hur riksdagens grundlagsfästa rätt att få information tillgodoses

Riksdagsdokument
GrUU 29/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och 18 kap. 19 § i vattenlagen samt om upphävande av vissa bestämmelser i lagen om ändring av miljöskyddslagen

Riksdagsdokument
MiUU 12/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen

Riksdagsdokument
KuUU 10/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och av vissa lagar som har samband med den