​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
FvUU 11/2021 rd

Statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelse

Riksdagsdokument
AjUU 4/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 10/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
ShUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
EkUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
GrUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter

Riksdagsdokument
GrUU 11/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 10/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUU 3/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
GrUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
EkUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagsdokument
UtUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
LaUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Riksdagsdokument
FvUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
EkUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
FvUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
StoUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
FsUU 1/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
GrUU 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
GrUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
JsUU 4/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
KuUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
KuUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
EkUU 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 om systemet för Europeiska unionens egna medel

Riksdagsdokument
ReUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
ShUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
JsUU 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
AjUU 2/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
AjUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
KoUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av konventionen om förhindrande av olagliga handlingar i samband med internationell civil luftfart, det kompletterande protokollet till konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg och protokollet om ändring av konventionen om brott och vissa andra handlingar, begångna ombord på luftfartyg, samt med förslag till lag om ändring av strafflagen

Riksdagsdokument
JsUU 3/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
LaUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FvUU 1/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2019

Riksdagsdokument
FvUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
GrUU 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om identitetskort, passlagen, 15 och 38 § i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet samt 33 a och 159 § i utlänningslagen

Riksdagsdokument
MiUU 3/2021 rd

Utfallet för konsekvensbedömningar i författningsförslag - nuläge och utvecklingsbehov

Riksdagsdokument
EkUU 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
MiUU 2/2021 rd

Statsrådets redogörelse om genomförande av Agenda 2030 Mot ett klimatneutralt välfärdssamhälle

Riksdagsdokument
MiUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
JsUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
EkUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
KoUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
KuUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
ShUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
AjUU 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt