​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens utlåtanden

Utskottets utlåtande är ett skriftligt ställningstagande från ett utskott till ett annat om ett ärende som det andra utskottet behandlar.

 Senaste utskottsutlåtanden

Riksdagsdokument
EkUU 37/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
KoUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
LaUU 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
AjUU 11/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
KoUU 19/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
EkUU 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kreditupplysningslagen, 86 § i betaltjänstlagen och 4 a § i straffregisterlagen

Riksdagsdokument
MiUU 19/2021 rd

Utvecklingspolitisk redogörelse för de kommande valperioderna

Riksdagsdokument
FrUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
JsUU 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Salla nationalpark

Riksdagsdokument
FiUU 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsdokument
LaUU 16/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
GrUU 35/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
LaUU 17/2021 rd

Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2020

Riksdagsdokument
FvUU 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagstiftningen om social- och hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar med anledning av lagstiftningen om inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
EkUU 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läkemedelslagen

Riksdagsdokument
EkUU 30/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Riksdagsdokument
ShUU 15/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
EkUU 29/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FiUU 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
KuUU 15/2021 rd

Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 17 och 34 a kap. i strafflagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
GrUU 31/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ursprungsgarantier för energi

Riksdagsdokument
GrUU 32/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

Riksdagsdokument
KoUU 18/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
FiUU 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om ändringssökande i vissa lagar som gäller finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagsdokument
GrUU 29/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av fördraget om inrättande av Europeiska stabilitetsmekanismen

Riksdagsdokument
GrUU 30/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet om ändring av avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsdokument
ShUU 14/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
LaUU 14/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act)

Riksdagsdokument
FvUU 27/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

Riksdagsdokument
KuUU 14/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmonisering av bestämmelserna om artificiell intelligens (Artificial Intelligence Act)

Riksdagsdokument
EkUU 28/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv (EU) 2013/34, 2004/109 och 2006/43 samt förordning (EU) 537/2014 till den del det är frågan om företagens hållbarhetsrapportering (COM(2021) 189 final)

Riksdagsdokument
KuUU 13/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
UtUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 26/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FsUU 5/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
EkUU 24/2021 rd

Statsrådets redogörelse för den inre säkerheten

Riksdagsdokument
KuUU 12/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUU 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Riksdagsdokument
GrUU 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
EkUU 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUU 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FiUU 6/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
UndUU 1/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
GrUU 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Riksdagsdokument
JsUU 16/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
FvUU 24/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020