​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
ShUB 38/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 kap. 8 § i sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
FiUB 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
ShUB 37/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUB 15/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
ShUB 36/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Riksdagsdokument
ShUB 35/2021 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2020

Riksdagsdokument
FiUB 33/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022

Riksdagsdokument
JsUB 20/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Riksdagsdokument
MiUB 11/2021 rd

Klimatårsberättelse 2021

Riksdagsdokument
EkUB 39/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om investeringstjänster

Riksdagsdokument
EkUB 37/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 174 § i lagen om offentlig upphandling och koncession

Riksdagsdokument
LaUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om genomförande av direktivet om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området

Riksdagsdokument
KuUB 18/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av lagen om Riksdagsbiblioteket

Riksdagsdokument
AjUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till samarbetslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 38/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor, 40 och 58 § i gruvlagen och 23 § i kärnenergilagen

Riksdagsdokument
FvUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lotterilagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nationella studie- och examensregister och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FiUB 32/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 18 a och 18 b § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

Riksdagsdokument
KoUB 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av luftfartslagen och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
JsUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ekologisk produktion och lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 19/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av foderlagen

Riksdagsdokument
JsUB 18/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om medicinsk behandling av djur och 10 § i lagen om utövning av veterinäryrket

Riksdagsdokument
GrUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av vallagen

Riksdagsdokument
LaUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om upptagning och mottagande av muntlig bevisning i de allmänna domstolarna

Riksdagsdokument
KoUB 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter

Riksdagsdokument
ReUB 8/2021 rd

Regeringens årsberättelse 2020

Riksdagsdokument
KuUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationsresursen för forskningsdata

Riksdagsdokument
FvUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

Riksdagsdokument
JsUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om bekämpning av skogsskador

Riksdagsdokument
AjUB 17/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om en översyn av serviceprocessen för arbetssökande och av vissa förutsättningar för erhållande av arbetslöshetsförmån

Riksdagsdokument
KuUB 15/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om yrkesutbildning

Riksdagsdokument
FiUB 26/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i lotteriskattelagen

Riksdagsdokument
AjUB 16/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett försök med rekryteringsstöd och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 36/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Riksdagsdokument
EkUB 35/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en effektreserv som säkerställer balansen mellan elproduktion och elförbrukning

Riksdagsdokument
ShUB 34/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 b § i barnskyddslagen

Riksdagsdokument
FiUB 29/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av lagstiftningen om energibeskattning

Riksdagsdokument
FiUB 27/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om ett tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet under skatteåren 2021—2025 och 56 c § i lagen om överlåtelseskatt

Riksdagsdokument
FiUB 30/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen samt 11 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsdokument
FiUB 28/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 31 § i lagen om beskattningsförfarande samt av vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FiUB 31/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 12 och 12 f § i lagen om skatteredovisning, 124 och 124 b § i inkomstskattelagen och 32 c § i lagen om beskattningsförfarande

Riksdagsdokument
UtUB 8/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen om fortsatt finländskt deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak (Operation Inherent Resolve, OIR)

Riksdagsdokument
FiUB 24/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
FiUB 25/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av punktskattelagen och 2 och 39 § i lagen om beskattningsförfarandet beträffande skatter som betalas på eget initiativ

Riksdagsdokument
KuUB 14/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
FiUB 21/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FiUB 22/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker

Riksdagsdokument
FiUB 23/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 10 § i och bilagan till bilskattelagen och av 10 § i fordonsskattelagen

Riksdagsdokument
FsUB 4/2021 rd

Statsrådets försvarsredogörelse