​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
GrUB 6/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
GrUB 7/2021 rd

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

Riksdagsdokument
ShUB 9/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 a och 58 b § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
JsUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 88 § i lagen om fiske och vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
ShUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Japan om social trygghet

Riksdagsdokument
GrUB 5/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård

Riksdagsdokument
LaUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av utsökningsbalken

Riksdagsdokument
EkUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Riksdagsdokument
GrUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om senareläggning av 2021 års kommunalval

Riksdagsdokument
FiUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2021

Riksdagsdokument
FvUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism, lagen om centralen för utredning av penningtvätt och 6 § i lagen om ett övervakningssystem för bank- och betalkonton

Riksdagsdokument
AjUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för säsongsanställning

Riksdagsdokument
GrUB 3/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Riksdagsdokument
EkUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. 5 § i värdepappersmarknadslagen

Riksdagsdokument
KoUB 7/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 1 kap. i sjölagen och fartygsregisterlagen

Riksdagsdokument
KoUB 8/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om transportservice, 155 och 171 § i vägtrafiklagen samt fordonslagen

Riksdagsdokument
JsUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till livsmedelslag och till lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
JsUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 18 § i lagen om strukturstöd till jordbruket och 41 § i lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar

Riksdagsdokument
MiUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om bostadsrättsbostäder och lag om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån

Riksdagsdokument
JsUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om det nationella genomförandet av Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och 20 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagsdokument
ShUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 16 och 22 § i lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
GrUB 1/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 och 88 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
GrUB 2/2021 rd

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen

Riksdagsdokument
EkUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Riksdagsdokument
AjUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om temporär ändring av 11 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Riksdagsdokument
KoUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av lagen om transportservice och till lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg samt till lag om upphävande av en lag om temporär ändring av lagen om transportservice och en lag om temporär ändring av 13 § i lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg

Riksdagsdokument
KoUB 6/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av lagen om stark autentisering och betrodda elektroniska tjänster

Riksdagsdokument
LaUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om finansiering av terrorism

Riksdagsdokument
LaUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om effektivare förhindrande av kriminalitet under fängelsetiden och effektivare upprätthållande av anstaltssäkerheten

Riksdagsdokument
ShUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av sjukförsäkringslagen

Riksdagsdokument
ShUB 5/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 § i lagen om temporära undantag från lagen om utkomstskydd för arbetslösa på grund av covid-19-epidemin

Riksdagsdokument
ShUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstalten

Riksdagsdokument
EkUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av kreditinstitutsdirektivet samt återhämtnings- och resolutionsdirektivet

Riksdagsdokument
KoUB 3/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 § i lagen om enskilda vägar och av lagen om transportservice samt temporär ändring av lotsningslagen

Riksdagsdokument
KoUB 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Republiken Korea om luftfart

Riksdagsdokument
ShUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
FvUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Riksdagsdokument
FvUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen

Riksdagsdokument
KoUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Riksdagsdokument
FiUB 1/2021 rd

Statsrådets redogörelse till riksdagen - Finlands program för hållbar tillväxt

Riksdagsdokument
EkUB 2/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av kärnenergilagen, 4 och 71 § i lagen om Finansinspektionen och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift

Riksdagsdokument
KoUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar åren 2020 och 2021

Riksdagsdokument
EkUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 14 § i lagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

Riksdagsdokument
ShUB 1/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Riksdagsdokument
ShUB 45/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, vissa arbetspensionslagar och lagen om Folkpensionanstalten

Riksdagsdokument
UndUB 1/2020 rd

Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

Riksdagsdokument
FvUB 29/2020 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

Riksdagsdokument
ShUB 44/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av hälso- och sjukvårdslagen och socialvårdslagen