​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
FiUB 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tilläggsbudget för 2023

Riksdagsdokument
JsUB 34/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av 41 a § i jaktlagen

Riksdagsdokument
FvUB 45/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om främjande av integration och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 51/2022 rd

Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

Riksdagsdokument
FrUB 1/2022 rd

Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 och 2 Utblick över kommande generationers Finland

Riksdagsdokument
ReUB 13/2022 rd

Kostnadseffekter för aktiva arbetskraftspolitiska åtgärder

Riksdagsdokument
FiUB 44/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

Riksdagsdokument
ShUB 55/2022 rd

Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2021

Riksdagsdokument
FiUB 45/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande i beskattnings- och tullärenden

Riksdagsdokument
EkUB 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till temporär lagstiftning om retroaktiv elpriskompensation samt om förlängning av betalningstiderna för elenergiräkningar

Riksdagsdokument
ShUB 54/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillsynen över social- och hälsovården och till vissa andra lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 49/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av elmarknadslagen och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FvUB 41/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet

Riksdagsdokument
MiUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till bygglag och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
LaUB 30/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av tvångsmedelslagen och förundersökningslagen och till vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
FvUB 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Senatfastigheter och Försvarsfastigheter, lagen om statliga affärsverk och lagen om statens tjänstekollektivavtal

Riksdagsdokument
UtUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal

Riksdagsdokument
JsUB 33/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djurvälfärd och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 53/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 59 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen samt till vissa andra lagar

Riksdagsdokument
MiUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om påvisande av kompetensen hos personer som utför projekterings- eller arbetsledningsuppgifter inom byggande

Riksdagsdokument
FvUB 42/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polislagen

Riksdagsdokument
ShUB 52/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om funktionshinderservice och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
EkUB 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till handelsregisterlag och näringsverksamhetslag samt vissa lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 47/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om Innovationsfinansieringsverket Business Finland och aktiebolaget Business Finland och 13 a kap. 2 och 3 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Riksdagsdokument
FiUB 43/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker

Riksdagsdokument
EkUB 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden

Riksdagsdokument
LaUB 31/2022 rd

Statsrådets redogörelse för rättsvården

Riksdagsdokument
ReUB 12/2022 rd

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2019–2022

Riksdagsdokument
KoUB 27/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lotsningslag och till ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter

Riksdagsdokument
LaUB 29/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism samt med förslag till lag om ändring av 34 a kap. 1 och 4 b § i strafflagen

Riksdagsdokument
EkUB 45/2022 rd

Berättelsen proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism samt 3 och 20 b § i lagen om Finansinspektionen

Riksdagsdokument
ShUB 50/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av biobankslagen

Riksdagsdokument
ShUB 51/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett register över bindningar och bisysslor samt till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om datasystemet för den byggda miljön och om ändring av markanvändnings- och bygglagen

Riksdagsdokument
LaUB 28/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om öppenhetsregistret

Riksdagsdokument
FvUB 40/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om nödcentralsverksamhet och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KuUB 22/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av upphovsrättslagen och lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Riksdagsdokument
KoUB 28/2022 rd

Statsrådets redogörelse Finlands digitala kompass

Riksdagsdokument
AjUB 26/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller en omorganisering av den offentliga arbetskrafts- och företagsservicen

Riksdagsdokument
ShUB 48/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ShUB 49/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om patientombud och socialombud samt till lag om ändring av 53 § i lagen om småbarnspedagogik

Riksdagsdokument
MiUB 25/2022 rd

Klimatårsberättelse 2022

Riksdagsdokument
ShUB 47/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om välfärdsområdenas finansiering

Riksdagsdokument
FvUB 39/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om automatiserat beslutsfattande inom den offentliga förvaltningen

Riksdagsdokument
MiUB 23/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om ändring av lagar om naturparker, nationalparker och vissa naturskyddsområden som inrättats med stöd av 1923 års lag om naturskydd

Riksdagsdokument
MiUB 24/2022 rd

Statsrådets redogörelse Klimatpolitisk plan på medellång sikt Mot ett klimatneutralt samhälle 2035

Riksdagsdokument
JsUB 32/2022 rd

Statsrådets redogörelse om den nationella planen för anpassning till klimatförändringar till 2030 Välbefinnande och säkerhet i ett föränderligt klimat

Riksdagsdokument
EkUB 42/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av konsumentskyddslagen, 13 § i lagen om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna och 5 kap. 3 § i rättegångsbalken

Riksdagsdokument
FvUB 38/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 och 48 § i räddningslagen

Riksdagsdokument
ShUB 46/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 35 och 35 a § i lagen om välfärdsområdenas finansiering