​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Utskottens betänkanden

Utskottsbetänkandet är ett dokument som godkänts av ett utskott och som läggs till grund för beslut i plenum. Betänkandet omfattar en motivering och ett förslag till beslut.

 Senaste utskottsbetänkanden

Riksdagsdokument
MiUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning och lagen om bedömning av miljökonsekvenserna av myndigheters planer och program och till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
UtUB 9/2022 rd

Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa – Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021

Riksdagsdokument
GrUB 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om övervakning av underrättelseverksamheten

Riksdagsdokument
FiUB 19/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Konungariket Nederländerna för Nederländska Antillernas del om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar

Riksdagsdokument
FiUB 20/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Albanien för att undanröja dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och för att förhindra kringgående av skatt och skatteundandragande

Riksdagsdokument
JsUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Riksdagsdokument
FvUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om interoperabilitet mellan Europeiska unionens informationssystem

Riksdagsdokument
KuUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ungdomslagen

Riksdagsdokument
ShUB 15/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (RP 231/2021 rd)

Riksdagsdokument
JsUB 9/2022 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

Riksdagsdokument
JsUB 8/2022 rd

Tillåt jakt på vitkindad gås

Riksdagsdokument
JsUB 10/2022 rd

Förbjud jakt på hotade arter i jaktlagen

Riksdagsdokument
JsUB 7/2022 rd

Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

Riksdagsdokument
ShUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om säkerställande av nödvändig hälso- och sjukvård och hemvård under en arbetskonflikt

Riksdagsdokument
FiUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
KoUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Världspostkonventionen

Riksdagsdokument
FiUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av mervärdesskattelagen och om ändring av en lag om temporär ändring av mervärdesskattelagen

Riksdagsdokument
EkUB 18/2022 rd

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om vissa arrangemang för tryggande av försörjningsberedskapen inom finansbranschen och till lagar som har sambandmed den

Riksdagsdokument
FvUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränsbevakningslagen

Riksdagsdokument
FsUB 2/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av beredskapslagen och 79 § i värnpliktslagen

Riksdagsdokument
FsUB 3/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om frivilligt försvar och 17 § i skjutvapenlagen

Riksdagsdokument
JsUB 6/2022 rd

Icke stadfäst lag som återgått om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag (RP 56/2022 rd)

Riksdagsdokument
FvUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av finansieringslagstiftningen i anslutning till reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet

Riksdagsdokument
AjUB 8/2022 rd

Jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2022

Riksdagsdokument
EkUB 17/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ett positivt kreditupplysningsregister och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
FiUB 16/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2022

Riksdagsdokument
KuUB 6/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Tillgänglighetsbiblioteket Celia och lag om ändring av 11 § i lagen om allmänna bibliotek

Riksdagsdokument
LaUB 10/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om sexualbrott

Riksdagsdokument
ShUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för att öka sysselsättningen bland personer som fyllt 55 år

Riksdagsdokument
FvUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar förordningarna om användning av Schengens informationssystem

Riksdagsdokument
KuUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av läropliktslagen och till vissa lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
MiUB 6/2022 rd

Statsrådets redogörelse Utvecklingsprogram för bostadspolitiken 2021–2028

Riksdagsdokument
ShUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av socialvårdslagen och lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt till lagar som har samband med dem

Riksdagsdokument
EkUB 15/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporärt bränslestöd för transportföretag

Riksdagsdokument
EkUB 14/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 § och temporär ändring av 5 b § i lagen om främjande av användningen av förnybara drivmedel för transport

Riksdagsdokument
AjUB 7/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet och lagstiftning som förbättrar ställningen för arbetstagare med varierande arbetstid

Riksdagsdokument
FvUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen och lagen om Finlands Banks tjänstemän

Riksdagsdokument
KoUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 § i lagen om trafiksäkerhetsavgift och 87 § i trafikförsäkringslagen

Riksdagsdokument
FiUB 14/2022 rd

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2023—2026

Riksdagsdokument
UtUB 8/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om den nationella exporttillståndsmyndigheten

Riksdagsdokument
FiUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket vid fastighetsbeskattningen för 2022

Riksdagsdokument
MiUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter

Riksdagsdokument
JsUB 5/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen till riksdagen med förslag till lag om gödselmedel och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
KoUB 7/2022 rd

Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

Riksdagsdokument
EkUB 13/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om deltagande i sparbankers och hypoteksföreningars möten och stämmor på distans

Riksdagsdokument
EkUB 12/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag och föreningslagen

Riksdagsdokument
LaUB 9/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till föräldraskapslag och till lagar som har samband med den

Riksdagsdokument
ReUB 5/2022 rd

Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

Riksdagsdokument
ShUB 11/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i lagar om temporär ändring av sjukförsäkringslagen, 7 § i semesterlagen och 3 § i semesterlagen för sjömän