Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

E 5/2020 rd
Statsrådets utredning: Utveckling av EU:s utvidgningspolitik
E 6/2020 rd
Statsrådets utredning: Förhandlingar om EU:s nya partnerskap med Förenade kungariket
E 7/2020 rd
Statsrådets utredning: EU/USP: Information till riksdagen om Finlands inflytande på EU:s förbindelser med Afrika
E 4/2020 rd
Statsrådets utredning: Konsekvenser av Förenade kungarikets utträde ur EU för generaladvokaterna vid Europeiska unionens domstol
E 2/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen ”Ett starkt socialt Europa för rättvisa omställningar”
E 1/2020 rd
Statsrådets utredning: Kroatiens ordförandeskap inom social- och hälsovården 1.1–30.6.2020
E 61/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från EU-kommissionen om den europeiska gröna given (Green deal) 11.12.2019
E 62/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Investeringsplanen för ett hållbart Europa; Investeringsplanen inom den gröna given
E 63/2019 rd
Statsrådets utredning: Finansiering av ett budgetinstrument för konvergens och konkurrenskraft i euroområdet genom fördrag
E 60/2019 rd
Statsrådets utredning: Asem-utrikesministermöte 15-16.12.2019
E 59/2019 rd
Statsrådets utredning: Förhandlingar om avtal om ekonomiskt partnerskap (Economic Partnership Agreements, EPA) med stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länder): uppdatering av förhandlingsdirektiven
E 57/2019 rd
Statsrådets utredning: Revidering av marknadsreferensräntan (CIRR)
E 58/2019 rd
Statsrådets utredning: Ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap
E 56/2019 rd
Statsrådets utredning: Rapporter från samarbets- och kontrollmekanismen för Rumänien och Bulgarien 22.10.2019; kommissionens rekommendation om att avsluta mekanismen för Bulgariens del
E 55/2019 rd
Statsrådets utredning: EU; RIF; Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar avseende ett avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om utbyte av personuppgifter mellan Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och de myndigheter i Nya Zeeland som är behöriga vad gäller bekämpning av grov brottslighet och terrorism
E 52/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1139 vad gäller införandet av kapacitetsbegränsningar för östlig torsk i Östersjön, datainsamling och kontrollåtgärder i Östersjön, och av förordning (EU) nr 508/2014 vad gäller definitivt upphörande för fiskeflottor som fiskar efter östlig torsk i Östersjön
E 50/2019 rd
Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för Europeiska kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor med Republiken Vitryssland
E 51/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om kontrollen av Kroatiens fullständiga tillämpning av Schengenregelverket
E 49/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2020 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2019/124 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten
E 48/2019 rd
Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2018
E 47/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan EU och Japan om överföring och användning av PNR-uppgifter för att förhindra och bekämpa terrorism och annan grov gränsöverskridande brottslighet (PNR-avtal mellan EU och Japan)
E 46/2019 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1-30.6.2019
E 45/2019 rd
Statsrådets utredning: Tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden samt ändringar i avtalet om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden
E 44/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella civila luftfartsorganisationens råd vad gäller översynen av kapitel 9 i bilaga 9 (”Facilitation”) till konventionen om internationell civil luftfart vad gäller standarder och rekommenderade förfaranden för registrering av passageraruppgifter
E 43/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det åttonde mötet i det styrande organet för det internationella fördraget om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk
E 42/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet; Mot en bättre genomförande av EU:s ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
E 41/2019 rd
Statsrådets utredning: Beslut om ändring av beslut nr 573/2014/EU om ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna
E 40/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ändring av förordningen (EG) nr 2012/2002 om ekonomiskt stöd till medlemsstater i syfte att täcka allvarliga ekonomiska påfrestningar på dem i samband med Förenade kungarikets eventuella utträde ur unionen utan avtal (förordningen om solidaritetsfonden)
E 39/2019 rd
Statsrådets utredning: Förnyelse av standardformulär för offentlig upphandling
E 38/2019 rd
Statsrådets utredning: EU:s registerförordning som utfärdas med stöd av LULUCF-förordningen samt ett särskilt undantag för Finland
E 36/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om åtgärder för genomförande och finansiering av unionens allmänna budget under 2020 i samband med Förenade kungarikets utträde ur unionen
E 37/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ytterligare makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien
E 34/2019 rd
Statsrådets utredning: Brexit: Ändring av beredskapsförordningarna för väg- och luftfartsförbindelser, (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502, vad gäller deras tillämpningsperioder
E 35/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
E 33/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådet om att inleda förhandlingar om ändringarna av överenskommelsen om samarbete vid bekämpning av förorening av Nordsjön genom olja och andra skadliga ämnen (Bonn-avtalet) samt ett förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt om ett ministeruttalande och en strategisk handlingsplan för 2019–2025 som ska bifogas till den
E 28/2019 rd
Statsrådets utredning: RIF; Aktuellt inom straffrätten under Finlands period som EU-ordförandeland
E 32/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om tillämpningen av den allmänna dataskyddsförordningen
E 30/2019 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt regionkommittén: Intensifiera EU:s insatser för att skydda och återställa världens skogar
E 31/2019 rd
Statsrådets utredning: Utnämning av den blivande kommissionen; förteckning över de personer som rådet föreslår till ledamöter av kommissionen
E 29/2019 rd
Statsrådets utredning: Statsrådets skrivelse till riksdagen om meddelandet Gemensamma ansträngningar för att genomföra energiunionen och klimatåtgärderna – att lägga grunden för en framgångsrik övergång till ren energi
E 27/2019 rd
Statsrådets E-utredning: Inledning av WTO-förhandlingar om ett multilateralt ramverk för underlättande av investeringar
E 26/2019 rd
Statsrådets utredning: EU-strategi för Centralasien
E 25/2019 rd
Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport för 2018 och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) bokslut för 2018, ledningens rapport och revisorns rapport
E 24/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens sammansättning; Ersättande av kommissionsledamöter som blir ledamöter i Europaparlamentet med nya ledamöter för kommissionens återstående mandattid
E 22/2019 rd
Statsrådets utredning: Resultattavla för rättskipningen i EU 2019
E 23/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om en översyn av energistadgan
E 21/2019 rd
Statsrådets utredning: Årsrapporten 2018 från kommissionen om tillämpningen av EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och rapporten om grundläggande rättigheter 2019 från EU:s byrå för grundläggande rättigheter
E 20/2019 rd
Statsrådets utredning: Toppmötet EU-Kanada 17–18 juli 2019
E 18/2019 rd
Statsrådets utredning: Förslag till ändringsbudgetar nr 2 och 4 till 2019 års allmänna EU-budget
E 15/2019 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2019: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar

 Alla statsrådets E-skrivelser