​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 41/2021 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av den europeiska utvecklingsfinansieringens struktur (EFAD)

Riksdagsärende
E 42/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitala gröna intyg

Riksdagsärende
E 39/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandebeslut; adekvat nivå på dataskyddet i Förenade kungariket

Riksdagsärende
E 40/2021 rd

Statsrådets utredning: Reformen av direktivet om slutlig avveckling och direktivet om marknader för finansiella instrument

Riksdagsärende
E 38/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att stärka samarbetet kring återvändande och återtagande som en del av en rättvis, effektiv och övergripande migrationspolitik för EU

Riksdagsärende
E 37/2021 rd

Statsrådets utredning: Beslut om tolkningen av avtalet om en enhetlig patentdomstol och tillhörande protokoll

Riksdagsärende
E 36/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till 2021-års meddelande från kommissionen om tillämpningen av reglerna om statligt stöd i nationella domstolar

Riksdagsärende
E 35/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om översynen av Europeiska unionen enligt mekanismen för översyn av genomförandet inom ramen för Förenta nationernas konvention mot korruption

Riksdagsärende
E 34/2021 rd

Statsrådets utredning: Fördjupa bankunionen och utveckla lagstiftningen om bankernas krishantering och insättningsgarantin

Riksdagsärende
E 33/2021 rd

Statsrådets utredning: Ceta-avtalet mellan EU och Kanada; förhandlingar om ett avtal om ömsesidigt erkännande av yrkeskvalifikationer för arkitekter

Riksdagsärende
E 30/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till en direkt tillämplig genomförandeakt för att skydda tumlare i Östersjöns huvudbassäng

Riksdagsärende
E 31/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en översyn av handelspolitiken — En öppen, hållbar och bestämd handelspolitik

Riksdagsärende
E 29/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om statistik över insatsvaror och produktion i jordbruket och om upphävande av förordningarna (EG) nr 1165/2008, (EG) nr 543/2009, (EG) nr 1185/2009 och rådets direktiv 96/16/EG

Riksdagsärende
E 27/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Grönbok om åldrande: Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna

Riksdagsärende
E 28/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Hera-inkubatorn: tillsammans förutse hot från covid-19-varianter

Riksdagsärende
E 22/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 138/2004 vad gäller regionalräkenskaper för jordbruket

Riksdagsärende
E 23/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Ett år efter utbrottet av covid-19: finanspolitiska insatser

Riksdagsärende
E 24/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Det europeiska ekonomiska och finansiella systemet: främja öppenhet, styrka och motståndskraft

Riksdagsärende
E 25/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Hälsa; Meddelande från kommissionen om Europas plan mot cancer

Riksdagsärende
E 26/2021 rd

Statsrådets utredning: Multilaterala initiativ inom WTO; lägesrapport

Riksdagsärende
E 21/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: En jämlikhetsunion: EU:s strategiska ram för romers jämlikhet, inkludering och deltagande

Riksdagsärende
E 20/2021 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Island, Norge och Liechtenstein om framtida finansiella bidrag från EES- och Eftastaterna till främjande av ekonomisk och social sammanhållning inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Riksdagsärende
E 19/2021 rd

Statsrådets utredning: Digitalisering av rättskipningen i Europeiska unionen – En verktygslåda med möjligheter, meddelande från kommissionen

Riksdagsärende
E 18/2021 rd

Statsrådets utredning: En jämlikhetsunion: Jämlikhetsstrategi för hbtqi-personer 2020–2025, meddelande från kommissionen

Riksdagsärende
E 17/2021 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om grundläggande kompetens och fortbildning för förare av vissa vägfordon för gods- eller persontransport (kodifiering)

Riksdagsärende
E 14/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens nya strategi för att stärka tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU

Riksdagsärende
E 15/2021 rd

Statsrådets utredning: En agenda för terrorismbekämpning för EU

Riksdagsärende
E 16/2021 rd

Statsrådets utredning: MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN: Handlingsplan för integration och inkludering för 2021–2027

Riksdagsärende
E 13/2021 rd

Statsrådets utredning: Utveckling av Schengenområdet

Riksdagsärende
E 9/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska centralbankens rapport om en digital euro

Riksdagsärende
E 10/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om hantering av nödlidande lån efter covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 11/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden: Skydd mot covid-19 i vinter och Med förenade krafter mot covid-19

Riksdagsärende
E 12/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan för demokrati

Riksdagsärende
E 8/2021 rd

Statsrådets utredning: Att säkerställa rättvisa i EU – en strategi för europeisk rättslig utbildning 2021–2024, meddelande

Riksdagsärende
E 6/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Att utnyttja EU:s innovationspotential: En handlingsplan för immateriella rättigheter till stöd för EU:s återhämtning och resiliens

Riksdagsärende
E 7/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Rekommendationer till medlemsstaterna vad gäller deras strategiska planer för den gemensamma jordbrukspolitiken

Riksdagsärende
E 4/2021 rd

Statsrådets utredning: EU: Meddelande från kommissionen om råvaror av avgörande betydelse

Riksdagsärende
E 5/2021 rd

Statsrådets utredning: Strategi för hållbar och smart mobilitet – att sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden

Riksdagsärende
E 1/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens genomförandeförordning om riktmärken för beräkning av gratis tilldelning av utsläppsrätter för åren 2021—2025, som ska antas med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv

Riksdagsärende
E 2/2021 rd

Statsrådets utredning: Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag

Riksdagsärende
E 3/2021 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från den höga representanten och kommissionen: EU:s strategi för cybersäkerhet för ett digitalt decennium

Riksdagsärende
E 167/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder med anledning av covid-19-utbrottet avseende förnyelse av eller förlängning av giltigheten för vissa certifikat, intyg, bevis, körkort och tillstånd samt uppskjutande av vissa regelbundna kontroller och fortbildningar inom vissa av transportlagstiftningens områden, för referensperioder som följer på dem som avses i förordning (EU) 2020/698, (COM (2021) 25 final)

Riksdagsärende
E 166/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Portugals EU-ordförandeskap i social- och hälsovårdssektor 1.1–30.6.2021

Riksdagsärende
E 165/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om avtal mellan Europeiska unionen och Algeriet, Armenien, Bosnien och Hercegovina, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om samarbete mellan Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) och de behöriga myndigheterna för straffrättsligt samarbete i dessa tredjeländer

Riksdagsärende
E 164/2020 rd

Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande från kommissionen och den höga representanten: En ny agenda mellan EU och USA för globala förändringar

Riksdagsärende
E 163/2020 rd

Statsrådets utredning: EU: Mandat till kommissionen att inleda förhandlingar om 1) en resolution om vetenskapligt samarbete i Arktis, 2) en resolution om handlingsplanen för västra Balkan på områdena innovation, forskning, utbildning, kultur, ungdom och idrott

Riksdagsärende
E 162/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s allmänna dataskyddsförordning; kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler

Riksdagsärende
E 161/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 95/93 om tillfälliga lättnader i de gemensamma reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser med anledning av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 160/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi

Riksdagsärende
E 158/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)