​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 136/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tidsfrister i förordning 1429/2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 135/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utveckling av gränsöverskridande och långväga persontransporter på järnvägar

Riksdagsärende
E 134/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

Riksdagsärende
E 132/2021 rd

Statsrådets utredning: Preliminära riktlinjer för förhandspåverkan som baserar sig på en rapport från kommissionens expertgrupp för hållbar finansiering (framtida delegerad akt om de fyra miljömålen för taxonomin)

Riksdagsärende
E 133/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till Europeiska unionens territorium

Riksdagsärende
E 131/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s rymdpolitik

Riksdagsärende
E 130/2021 rd

Statsrådets utredning: Reaktion på statsstödd instrumentalisering av migranter vid EU:s yttre gränser

Riksdagsärende
E 129/2021 rd

Statsrådets utredning: Det nya europeiska Bauhaus – Vackert, hållbart, tillsammans

Riksdagsärende
E 128/2021 rd

Statsrådets utredning: Anpassning av ansvarsreglerna till IT-samhället och artificiell intelligens

Riksdagsärende
E 127/2021 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett meddelande från kommissionen och den höga representanten om EU:s politik för Arktis

Riksdagsärende
E 126/2021 rd

Statsrådets utredning: Avtal mellan Europaparlamentet, rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om Europaparlamentets åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken som innehas av rådet och Europeiska utrikestjänsten

Riksdagsärende
E 125/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till banklagstiftning om genomförande av Basel III, hantering av hållbarhetsrisker och utveckling av banktillsynen

Riksdagsärende
E 124/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen – Beredskapsplan för att trygga livsmedelstillgången och livsmedelsförsörjningen under kristider

Riksdagsärende
E 123/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: EU:s förnyade åtgärdsplan mot smuggling av migranter (2021–2025)

Riksdagsärende
E 121/2021 rd

Statsrådets utredning: Förberedelserna inför Världhandelsorganisationens (WTO) 12:e ministermöte i Genève 30.11–3.12.2021

Riksdagsärende
E 122/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2022

Riksdagsärende
E 120/2021 rd

Statsrådets utredning: EU:s taxonomi för hållbar finansiering: Delegerad akt om klimatet

Riksdagsärende
E 119/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om tillämpningen av direktivet om sanktioner mot arbetsgivare

Riksdagsärende
E 118/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2020

Riksdagsärende
E 117/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2021: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar

Riksdagsärende
E 115/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av 2030-policyprogrammet ”En färdväg för det digitala decenniet” COM(2021) 574 final

Riksdagsärende
E 113/2021 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2021

Riksdagsärende
E 114/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om inrättande av en EU-myndighet med ansvar för beredskap och insatser vid hälsorisker, nästa steg i fullbordandet av Europeiska hälsounionen och kommissionens beslut om inrättande av EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (Hera, European Health Emergancy preparedness and Response Authority)

Riksdagsärende
E 112/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om stigande energipriser

Riksdagsärende
E 111/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om utvärdering och uppdatering av 2017 års rekommenderade reformer för reglering av yrkesmässiga tjänster; COM(2021) 385 final

Riksdagsärende
E 109/2021 rd

Statsrådets utredning: en pakt för forskning och innovation i Europa

Riksdagsärende
E 110/2021 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2021

Riksdagsärende
E 108/2021 rd

Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/92 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten, Ices rekommendationer i fråga om lax och västlig torsk

Riksdagsärende
E 106/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny EU-skogsstrategi för 2030

Riksdagsärende
E 107/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen/NAIADES III: Främja framtidssäkrad transport på EU:s inre vattenvägar

Riksdagsärende
E 105/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om kortfristig exportkreditförsäkring

Riksdagsärende
E 102/2021 rd

Statsrådets utredning: Strategi för att finansiera omställningen till en hållbar ekonomi

Riksdagsärende
E 103/2021 rd

Statsrådets utredning: Översyn av webbtillgänglighetsdirektivet

Riksdagsärende
E 104/2021 rd

Statsrådets utredning om kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i konventionen om skydd av Östersjöområdets marina miljö (Helsingforskonventionen) vad gäller antagandet av en rekommendation om ändring av del II i bilaga III till den konventionen

Riksdagsärende
E 101/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om den globala strategin för forskning och innovation

Riksdagsärende
E 100/2021 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; utkast till kommissionens genomförandebeslut; adekvat skyddsnivå i Republiken Korea

Riksdagsärende
E 97/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande om 55 %-paketet (”Fit for 55”): nå EU:s klimatmål 2030 för klimatneutralitet

Riksdagsärende
E 98/2021 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2022 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2021/0953 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 99/2021 rd

Statsrådets utredning: Rekommendation till rådets beslut om bemyndigande att inleda förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen, å ena sidan, och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland, å andra sidan, med avseende på Gibraltar

Riksdagsärende
E 95/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en långsiktig vision för EU:s landsbygdsområden – för starkare, sammanlänkade, resilienta och välmående landsbygdsområden 2040

Riksdagsärende
E 96/2021 rd

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen: EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen i ett föränderligt arbetsliv

Riksdagsärende
E 94/2021 rd

Statsrådets utredning: Finlands svar till kommissionens offentliga samråd om konfiskationsdirektivet och beslutet om vinning som härrör från brott

Riksdagsärende
E 92/2021 rd

Statsrådets utredning: Rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

Riksdagsärende
E 93/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om de första lärdomarna från covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 91/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från EU:s höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och kommissionen om förhållandet mellan EU och Ryssland

Riksdagsärende
E 90/2021 rd

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2020

Riksdagsärende
E 89/2021 rd

Statsrådets utredning: Utkast till kommissionens tillkännagivande: Riktlinjer för 2022 för statligt stöd inom klimat, energi och miljö (CEEAG)

Riksdagsärende
E 88/2021 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utkast till riktlinjer för statligt stöd för att främja riskfinansiering

Riksdagsärende
E 87/2021 rd

Statsrådets utredning: En strategi för ett fullt fungerande och motståndskraftigt Schengenområde

Riksdagsärende
E 84/2021 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet - företagsbeskattning för 2000-talet