Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

E 61/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin
E 60/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder avseende tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökningar av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet på grund av covid-19-utbrottet
E 59/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Lissabonunionens församling
E 56/2020 rd
Statsrådets utredning: Covid-19; Kommissionens riktlinjer och rekommendationer för att återuppta turismen och transporterna som en del av avvecklingen av begränsningsåtgärderna med anledning av covid-19
E 57/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 och (EU) 2019/1583 vad gäller omdesignering av lufttrafikföretag, verksamhetsutövare och enheter som utför säkerhetsåtgärder avseende frakt och post från tredjeländer och om uppskov med tillämpningen av vissa tillsynskrav avseende cybersäkerhet, bakgrundskontroll, standarder för sprängämnesindikatorer och detektorer för sprängämnesrester på grund av covid-19-pandemin
E 58/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 55/2020 rd
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 54/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet
E 53/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
E 52/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av kommissionens genomförandeförordning om verifikation av utsläppshandel som utfärdats med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv
E 51/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen och förslag till ändring av kapitalkravsförordningen för att svara på konsekvenserna av covid-19-pandemin
E 50/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till undantagsbestämmelser om trafik med anledning av covid-19-pandemin
E 49/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 4 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att hjälpa Portugal, Spanien, Italien och Österrike
E 48/2020 rd
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
E 47/2020 rd
Statsrådets utredning: Covid-19: anvisningar för genomförande av relevanta EU-författningar om asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning
E 46/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
E 44/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation om en unionsgemensam verktygslåda för användningen av teknik och data för att bekämpa och komma ut ur covid-19-krisen, särskilt när det gäller mobilapplikationer och användning av anonymiserade rörlighetsdata
E 45/2020 rd
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till 2020 års budget
E 40/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelanden från kommissionen om en långsiktig handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna och om hinder på den inre marknaden
E 41/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse; En gemensam europeisk färdplan för avskaffande av begränsningsåtgärder med anledning av covid-19
E 42/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU
E 43/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny industristrategi för EU
E 39/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s framtida återhämtningsfond
E 38/2020 rd
Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–31.12.2019
E 37/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/745 om medicintekniska produkter vad gäller tillämpningsdatum för vissa bestämmelser
E 36/2020 rd
Statsrådets utredning: En ny handlingsplan för den cirkulära ekonomin
E 35/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om insatser mot coronaviruset: Utnyttja varje tillgänglig euro på alla sätt som går för att skydda liv och försörjning
E 33/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt vad gäller införandet av särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen
E 34/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till genomförandeförordningar för ökad flexibilitet beträffande bestämmelser om EU:s gemensamma jordbrukspolitik med anledning av den situation som orsakats av coronaviruspandemin
E 32/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 och förordning (EU) nr 1301/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att tillhandahålla extraordinär flexibilitet vid användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna för att hantera covid-19-pandemin
E 31/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag om ändring av förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden och den gemensamma marknadsordningen för fiskeri- och vattenbruksprodukter vad gäller särskilda åtgärder för att lindra de effekter som covid-19-utbrottet får inom fiskeri- och vattenbrukssektorn
E 27/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19
E 28/2020 rd
Statsrådets utredning: Inrättande av en Europatäckande garantifond som svar på störningar med anledning av covid-19
E 29/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 2 till EU:s allmänna budget 2020, kommissionens förslag om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen, kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter och kommissionens förslag till ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013
E 30/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till aktivering av krisstöd enligt rådets förordning (EU) 2016/369 och om ändring av dess bestämmelser med anledning av covid-19-utbrottet
E 26/2020 rd
Statsrådets utredning: Finansieringsarrangemang som föreslås med anledning av coronakrisen för att trygga stabiliteten i Europeiska unionen och euroområdet
E 24/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s digitala framtid, meddelande från kommissionen om en EU-strategi för data och kommissionens vitbok om artificiell intelligens
E 25/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en jämlikhetsunion: Jämställdhetsstrategi för 2020-2025
E 23/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till EU:s ändringsbudget nr 1 för budgetåret 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av flexibilitetsmekanismen
E 22/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; kultur: rådets beslut vad gäller förlängning av rätten att beviljas förmåner för audiovisuella samproduktioner enligt artikel 5 i protokollet om kulturellt samarbete till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan 1.7.2020–30.6.2023
E 20/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till rådet om aktivering av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten
E 21/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en samordnad ekonomisk reaktion på covid-19-utbrottet
E 19/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om covid-19 och tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU
E 16/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag från kommissionen om ändring av den allmänna förordningen om europeiska struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om Europeiska unionens solidaritetsfond som reaktion på coronavirussituationen
E 17/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en samordnad ekonomisk reaktion på Covid-19-utbrottet
E 15/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ett Europaår för järnvägen (2021)
E 14/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en bedomning av EU-samordningen av den ekonomiska politiken
E 13/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens diskussionsunderlag om försäkringsgarantier för försäkringsbolag, ekonomisk återhämtning och resolution
E 12/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2020
E 11/2020 rd
Statsrådets utredning: Riktlinjer för vissa statliga stödåtgärder inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser efter 2020; kommissionens utkast till riktlinjer

 Mer information