Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 127/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2020: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar

Riksdagsärende
E 126/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (Kommissionens IV förslag till uppdatering av direktivet)

Riksdagsärende
E 124/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 9 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Riksdagsärende
E 125/2020 rd

Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Riksdagsärende
E 122/2020 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2020

Riksdagsärende
E 123/2020 rd

Statsrådets utredning: Berlindeklarationen om värdebaserad digitalisering

Riksdagsärende
E 121/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands svar på kommissionens offentliga samråd om utvärdering av postdirektivet

Riksdagsärende
E 119/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om strategin för EU:s säkerhetsunion

Riksdagsärende
E 120/2020 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2020

Riksdagsärende
E 118/2020 rd

Statsrådets utredning: Europas nya klimatambition för 2030

Riksdagsärende
E 117/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten

Riksdagsärende
E 116/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd

Riksdagsärende
E 112/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande konsumentpolitiska initiativ; en ny konsumentpolitik, ett förslag till ökat inflytande för konsumenter i den gröna omställningen, en översyn av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal och en reform av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet

Riksdagsärende
E 113/2020 rd

Statsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi

Riksdagsärende
E 114/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring och rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med EU:s utsläppshandelsdirektiv

Riksdagsärende
E 115/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

Riksdagsärende
E 111/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning

Riksdagsärende
E 110/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med skjutvapen 2020–2025

Riksdagsärende
E 107/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet

Riksdagsärende
E 109/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande inom EU – Översyn av eIDA-förordningen

Riksdagsärende
E 108/2020 rd

Statsrådets utredning: Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

Riksdagsärende
E 105/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati

Riksdagsärende
E 106/2020 rd

Statsrådets utredning: EU-strategi för en effektivare bekämpning av sexuella övergrepp mot barn

Riksdagsärende
E 102/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om kompetensagendan och förslag till rådets rekommendation om yrkesutbildning

Riksdagsärende
E 103/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om inlämning, på Europeiska unionens vägnar, av förslag till ändring av bilaga IV till Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och om slutligt omhändertagande av farligt avfall inför den femtonde partskonferensen och om Europeiska unionens ståndpunkt när det gäller förslag från andra parter om ändring av bilaga IV och andra bilagor

Riksdagsärende
E 104/2020 rd

Statsrådets utredning: Statistiska överföringar i fråga om förnybar energi

Riksdagsärende
E 101/2020 rd

Statsrådets utredning: Vitbok om att skapa lika villkor vad gäller utländska subventioner

Riksdagsärende
E 100/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets förordning om fastställande för 2021 av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön och om ändring av förordning (EU) 2020/123 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 99/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s hälsoberedskap i närtid inför covid-19-utbrott

Riksdagsärende
E 96/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en väg till jobb – en förstärkt ungdomsgaranti

Riksdagsärende
E 97/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om utvärdering och översyn av den allmänna dataskyddsförordningen samt om EU-rättsakter som ska harmoniseras med direktivet om dataskydd vid brottsbekämpning

Riksdagsärende
E 98/2020 rd

Kommissionens förslag till ändringsbudget nr 8 till EU:s allmänna budget för budgetåret 2020, ytterligare betalningsbemyndiganden

Riksdagsärende
E 95/2020 rd

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om en handlingsplan för rättvis och enkel beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

Riksdagsärende
E 80/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om god förvaltning på skatteområdet i och utanför EU

Riksdagsärende
E 94/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommande lagstiftningsförslag från kommissionen om digitala tjänster

Riksdagsärende
E 12/2019 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för Italien att ingå ett avtal och för Tyskland att ändra avtalet med Schweiz i syfte att tillåta cabotagetrafik i busstrafiken i samband med internationell trafik i gränsområden mellan länderna

Riksdagsärende
E 93/2020 rd

Statsrådets utredning: RIF; EU-strategi för brottsoffers rättigheter (2020–2025)

Riksdagsärende
E 92/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2019, ledningens rapport och revisorns rapport

Riksdagsärende
E 91/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Tysklands EU-ordförandeskap i social- och hälsovårdssektorn 1.7–31.12.2020

Riksdagsärende
E 89/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens ändringsbudget nr 7 för budgetåret 2020

Riksdagsärende
E 90/2020 rd

Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik

Riksdagsärende
E 88/2020 rd

Statsrådets utredning: Interoperabilitet mellan nationella mobilapplikationer till stöd för spårning av smittkedjor för covid-19; Kommissionens förslag om ändring av genomförandebeslut 2019/1765/EU om regler för inrättande, förvaltning och drift av ett nätverk av nationella myndigheter med ansvar för e-hälsa och om upphävande av genomförandebeslut 2011/890/EU

Riksdagsärende
E 86/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (Den tillfälliga ramen)

Riksdagsärende
E 87/2020 rd

Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2021 (budget; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
E 85/2020 rd

Statsrådets utredning: Slutrapport från kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering om tekniska granskningskriterier för en ram för att underlätta hållbara investeringar

Riksdagsärende
E 83/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020

Riksdagsärende
E 84/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 — Ge naturen större plats i våra liv

Riksdagsärende
E 82/2020 rd

Statsrådets utredning: Aktuella visumfrågor i EU

Riksdagsärende
E 81/2020 rd

Statsrådets utredning: Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19, förordning

Riksdagsärende
E 79/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens initiativ till samarbete i fråga om anskaffning av vaccin mot covid-19