​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 162/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s allmänna dataskyddsförordning; kommissionens genomförandebeslut om standardavtalsklausuler

Riksdagsärende
E 161/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning 95/93 om tillfälliga lättnader i de gemensamma reglerna för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser med anledning av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
E 160/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för havsbaserad förnybar energi

Riksdagsärende
E 158/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för återhämtning och digital omställning inom medier och den audiovisuella sektorn (”Den europeiska mediesektorn under det digitala decenniet”)

Riksdagsärende
E 159/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny strategi för konsumentpolitiken - En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens

Riksdagsärende
E 157/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)

Riksdagsärende
E 154/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om uppgradering av de gröna körfälten för transport för att hålla igång ekonomin under de nya utbrotten av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
E 155/2020 rd

Statsrådets utredning: Förordningar på transportområdet med vilka man förbereder sig på en avtalslös situation mellan EU och Förenade kungariket

Riksdagsärende
E 156/2020 rd

Statsrådets utredning: EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet – En ambitiös agenda för jämställdhet och kvinnors egenmakt i EU:s yttre åtgärder

Riksdagsärende
E 153/2020 rd

Statsrådets utredning: RIF/E-SKRIVELSE; Ordförandelandets diskussionsunderlag om EU:s balanserade tillvägagångssätt i fråga om kryptering och de behöriga myndigheternas möjligheter att få tillgång till krypterad information i enskilda fall inom ramen för sina befogenheter

Riksdagsärende
E 151/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om bemyndigande för kommissionen att rösta för en ökning av Europeiska investeringsfondens kapital

Riksdagsärende
E 152/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelanden om en europeisk hälsounion och en läkemedelsstrategi

Riksdagsärende
E 149/2020 rd

Statsrådets utredning: EU, Forskning, Kommissionens meddelande om en ny era för det europeiska forskningsområdet

Riksdagsärende
E 148/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande i fråga om reformen av körkortsdirektivet

Riksdagsärende
E 147/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska revisionsrättens årsrapport om genomförandet av Europeiska unionens budget för budgetåret 2019

Riksdagsärende
E 146/2020 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om EU:s åttonde miljöhandlingsprogram

Riksdagsärende
E 145/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en strategi för digitalisering av finanssektorn i EU

Riksdagsärende
E 142/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en kemikaliestrategi för hållbarhet

Riksdagsärende
E 143/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om en renoveringsvåg för Europa

Riksdagsärende
E 144/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om beredskap inför covid-19: vaccinationsstrategier och vaccininsatser

Riksdagsärende
E 140/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen "En jämlikhetsunion: EU:s handlingsplan mot rasism 2020–2025"

Riksdagsärende
E 138/2020 rd

Statsrådets utredning: Bedömning av riskreducering inom banksektorn och tidigarelagt införande av den gemensamma säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden

Riksdagsärende
E 139/2020 rd

Statsrådets utredning: EU-strategin för att minska metanutsläppen

Riksdagsärende
E 137/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ; ändring av Århusförordningen

Riksdagsärende
E 135/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19- pandemin

Riksdagsärende
E 136/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om ytterligare covid-19-åtgärder

Riksdagsärende
E 133/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för massbetalningar

Riksdagsärende
E 134/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens arbetsprogram 2021

Riksdagsärende
E 132/2020 rd

Europeiska kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vid det fyrtionde mötet i ständiga kommittén för konventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga miljö (Bernkonventionen)

Riksdagsärende
E 131/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation (EU) 2020/1307 om en gemensam verktygslåda för unionen för att minska kostnaderna för utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet och säkerställa snabb och investeringsvänlig tillgång till 5G-radiospektrum, för att främja konnektivitet till stöd för den ekonomiska återhämtningen från covid-19-krisen i unionen

Riksdagsärende
E 130/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens strategiska framsynsrapport 2020 ”Strategisk framsyn – med riktning mot ett mer resilient Europa”

Riksdagsärende
E 128/2020 rd

Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens meddelande om EU:s agenda och handlingsplan för narkotika 2021–2025

Riksdagsärende
E 129/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-omfattande bedömning av nationella energi- och klimatplaner – Att driva på den gröna omställningen och främja ekonomisk återhämtning genom integrerade energi- och klimatplaner

Riksdagsärende
E 127/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utvidgningspaket 2020: den allmänna delen och landsspecifika bedömningar

Riksdagsärende
E 126/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (Kommissionens IV förslag till uppdatering av direktivet)

Riksdagsärende
E 124/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 9 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond

Riksdagsärende
E 125/2020 rd

Statsrådets utredning: Reformen av EU:s migrations- och asylpolitik

Riksdagsärende
E 122/2020 rd

Statsrådets utredning: Resultattavlan för rättskipningen i EU 2020

Riksdagsärende
E 123/2020 rd

Statsrådets utredning: Berlindeklarationen om värdebaserad digitalisering

Riksdagsärende
E 121/2020 rd

Statsrådets utredning: Finlands svar på kommissionens offentliga samråd om utvärdering av postdirektivet

Riksdagsärende
E 119/2020 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om strategin för EU:s säkerhetsunion

Riksdagsärende
E 120/2020 rd

Statsrådets utredning: Åtgärder av Finlands regering i EU-domstolsärenden och i EU-överträdelseärenden 1.1–30.6.2020

Riksdagsärende
E 118/2020 rd

Statsrådets utredning: Europas nya klimatambition för 2030

Riksdagsärende
E 117/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets rekommendation om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten

Riksdagsärende
E 116/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till riktlinjer för statligt regionalstöd

Riksdagsärende
E 112/2020 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens kommande konsumentpolitiska initiativ; en ny konsumentpolitik, ett förslag till ökat inflytande för konsumenter i den gröna omställningen, en översyn av direktiv 2008/48/EG om konsumentkreditavtal och en reform av direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet

Riksdagsärende
E 113/2020 rd

Statsrådets utredning: Effektivisering av EU:s arbete mot människohandel; beredning av en ny strategi

Riksdagsärende
E 114/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring och rättelse av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med EU:s utsläppshandelsdirektiv

Riksdagsärende
E 115/2020 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 445/2014/EU om inrättande av en unionsinsats för evenemanget Europeisk kulturhuvudstad för åren 2020–2033

Riksdagsärende
E 111/2020 rd

Statsrådets utredning: Ändring av rådets förordning (EU) nr 216/2013 om elektroniskt offentliggörande av Europeiska unionens officiella tidning