Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

E 89/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens ändringsbudget nr 7 för budgetåret 2020
E 90/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kommissionens förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik
E 86/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19 (Den tillfälliga ramen)
E 87/2020 rd
Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2021 (budget; Europeiska unionen)
E 85/2020 rd
Statsrådets utredning: Slutrapport från kommissionens tekniska expertgrupp för hållbar finansiering om tekniska granskningskriterier för en ram för att underlätta hållbara investeringar
E 83/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens meddelande om strategin Från jord till bord (Farm to Fork) 20.5.2020
E 82/2020 rd
Statsrådets utredning: Aktuella visumfrågor i EU
E 81/2020 rd
Statsrådets utredning: Genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19, förordning
E 80/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi
E 79/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse om kommissionens initiativ till samarbete i fråga om anskaffning av vaccin mot covid-19
E 70/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
E 71/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning
E 72/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av InvestEU-programmet
E 73/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (Solvency Support Instrument)
E 74/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för tekniskt stöd (COM(2020) 409 final)
E 75/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-pandemin
E 76/2020 rd
Statsrådets utredning: Toppmöte mellan EU och Kina, juni 2020
E 77/2020 rd
Statsrådets utredning: Migration; EU:s framtida migrations- och asylreform
E 78/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av handlingsplanen för EU:s Östersjöstrategi
E 69/2020 rd
Statsrådets utredning: Den framtida strategin för smart sektorsintegration och vätgasstrategin
E 68/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021—2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014 (programmet EU för hälsa)
E 67/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en handlingsplan för en övergripande EU-politik för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism
E 66/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 5 till EU:s allmänna budget 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter
E 65/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelanden från kommissionen om ändring av den tillfälliga ramen för statliga stödåtgärder till stöd för ekonomin under det pågående utbrottet av covid-19
E 64/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s återhämtningsplan, fleråriga budgetram och återhämtningsinstrument
E 62/2020 rd
Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2021
E 63/2020 rd
Statsrådets utredning: EU; Kemikalier; Förslag till begränsning av användning av blyhagel i våtmarker i enlighet med bilaga XVII till Reach-förordningen
E 61/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin
E 60/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder avseende tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökningar av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet på grund av covid-19-utbrottet
E 59/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse: Kommissionens förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Lissabonunionens församling
E 56/2020 rd
Statsrådets utredning: Covid-19; Kommissionens riktlinjer och rekommendationer för att återuppta turismen och transporterna som en del av avvecklingen av begränsningsåtgärderna med anledning av covid-19
E 57/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till kommissionens genomförandeförordning om ändring av genomförandeförordningarna (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 och (EU) 2019/1583 vad gäller omdesignering av lufttrafikföretag, verksamhetsutövare och enheter som utför säkerhetsåtgärder avseende frakt och post från tredjeländer och om uppskov med tillämpningen av vissa tillsynskrav avseende cybersäkerhet, bakgrundskontroll, standarder för sprängämnesindikatorer och detektorer för sprängämnesrester på grund av covid-19-pandemin
E 58/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande om EU:s östliga partnerskap
E 55/2020 rd
Statsrådets utredning: Gemensamt meddelande till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om EU:s globala svar på covid-19-pandemin
E 54/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller särskilda åtgärder för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Ejflu för att hantera covid-19-utbrottet
E 53/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till en samordningsmekanism beträffande utnyttjande av olika politikområden i samarbetet med tredjeländer kring återflyttning och återtagande (samordningsmekanism)
E 52/2020 rd
Statsrådets utredning: Ändring av kommissionens genomförandeförordning om verifikation av utsläppshandel som utfärdats med stöd av EU:s utsläppshandelsdirektiv
E 51/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen och förslag till ändring av kapitalkravsförordningen för att svara på konsekvenserna av covid-19-pandemin
E 50/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till undantagsbestämmelser om trafik med anledning av covid-19-pandemin
E 49/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens ändringsbudget nr 4 till EU:s allmänna budget 2020; kommissionens förslag om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att hjälpa Portugal, Spanien, Italien och Österrike
E 48/2020 rd
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolag och europeiska kooperativa föreningar
E 47/2020 rd
Statsrådets utredning: Covid-19: anvisningar för genomförande av relevanta EU-författningar om asyl- och återvändandeförfaranden samt om vidarebosättning
E 46/2020 rd
Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till utvidgnings- och grannskapsländer med anledning av den kris som uppstått till följd av covid-19-pandemin
E 44/2020 rd
Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation om en unionsgemensam verktygslåda för användningen av teknik och data för att bekämpa och komma ut ur covid-19-krisen, särskilt när det gäller mobilapplikationer och användning av anonymiserade rörlighetsdata
E 45/2020 rd
Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till ändringsbudget nr 3 till 2020 års budget
E 40/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelanden från kommissionen om en långsiktig handlingsplan för bättre genomförande och efterlevnad av inremarknadsreglerna och om hinder på den inre marknaden
E 41/2020 rd
Statsrådets utredning: E-skrivelse; En gemensam europeisk färdplan för avskaffande av begränsningsåtgärder med anledning av covid-19
E 42/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en SMF-strategi för ett hållbart och digitalt EU
E 43/2020 rd
Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en ny industristrategi för EU
E 39/2020 rd
Statsrådets utredning: EU:s framtida återhämtningsfond

 Mer information