​​​​​​​​​​

Statsrådets E-skrivelser

Statsrådets E-skrivelse är en utredning som ett ministerium lämnar till stora utskottet eller utrikesutskottet för kännedom eller yttrande i en fråga som är under beredning (E-ärende) eller annars aktuell i Europeiska unionen.

Statsrådet är skyldigt att lämna en utredning om ett utskott begär det. Det kan också på eget initiativ lämna en utredning.

 Senaste statsrådets E-skrivelser

Riksdagsärende
E 118/2022 rd

Statsrådets utredning: Om ändring av kommissionens förfaranden för statligt stöd till att motsvara kraven i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (Århuskonventionen, FördrS 122/2004)

Riksdagsärende
E 117/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets genomförandebeslut om åtgärder för att skydda unionsbudgeten mot överträdelser av rättsstatens principer i Ungern

Riksdagsärende
E 116/2022 rd

Meddelande från kommissionen om bedömning och översyn av direktivet om uppgiftsskydd vid brottsbekämpning

Riksdagsärende
E 114/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om att inte erkänna de resedokument som beviljats i de områden som ockuperats av Ryssland

Riksdagsärende
E 115/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; Rådets rekommendation om vägar till en framgångsrik skolgång

Riksdagsärende
E 112/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 vad gäller införandet av nya moduler för miljöräkenskaper

Riksdagsärende
E 113/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om en krisintervention för att komma till rätta med de höga energipriserna

Riksdagsärende
E 111/2022 rd

Statsrådets utredning: Att locka kompetens och talang till EU

Riksdagsärende
E 109/2022 rd

Statsrådets utredning: En ny europeisk agenda för innovation

Riksdagsärende
E 110/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till förordning om fastställande av särskilda bestämmelser för samarbetsprogrammen 2014–2020 som får stöd från det europeiska grannskapsinstrumentet och inom målet Europeiskt territoriellt samarbete, efter avbrott i programmets genomförande

Riksdagsärende
E 107/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina, förstärkning av den gemensamma avsättningsfonden genom garantier från medlemsstaterna och särskilda avsättningar för vissa finansiella skulder med anknytning till Ukraina som garanteras enligt beslut nr 466/2014/EU och om ändring av beslut (EU) 2022/1201

Riksdagsärende
E 108/2022 rd

Statsrådets utredning: Den nya europeiska strategin för ett bättre internet för barn (BIK+)

Riksdagsärende
E 104/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om styrkan i handelspartnerskap: tillsammans för grön och rättvis ekonomisk tillväxt

Riksdagsärende
E 105/2022 rd

Statsrådets utredning: Omfattande samarbets- och partnerskapsavtal mellan EU och Tadzjikistan

Riksdagsärende
E 106/2022 rd

Statsrådets utredning: EU:s visumpolitik gentemot Ryssland

Riksdagsärende
E 103/2022 rd

Statsrådets utredning: Beviljande av exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdagsärende
E 102/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till rådets förordning om fastställande av fiskemöjligheterna för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön för 2023 och om ändring av förordning (EU) 2022/109 vad gäller vissa fiskemöjligheter i andra vatten

Riksdagsärende
E 101/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; hälso- och socialpolitik; Tjeckiens EU-ordförandeskap 1.7–31.12.2022 inom social- och hälsovårdssektorn

Riksdagsärende
E 100/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftning

Riksdagsärende
E 99/2022 rd

Statsrådets utredning: Europeiska stabilitetsmekanismens (ESM) årsrapport och Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens (EFSF) årsredovisning för 2021

Riksdagsärende
E 98/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till ett paket för att spara gas inför vinter

Riksdagsärende
E 97/2022 rd

Statsrådets utredning: EU: Mandat för kommissionen att inleda förhandlingar med Nya Zeeland och Kanada om deras anslutning till programmet Horisont Europa som associerade medlemmar

Riksdagsärende
E 93/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen: Kortsiktiga interventioner på energimarknaden och långsiktiga förbättringar av elmarknadens utformning – en handlingslinje

Riksdagsärende
E 94/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s plan för energibesparing

Riksdagsärende
E 95/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om EU:s externa energiengagemang i en föränderlig värld

Riksdagsärende
E 96/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en EU-strategi för solenergi

Riksdagsärende
E 91/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens rekommendation till rådets beslut om att inleda förhandlingar om omfattande luftfartsavtal med Sydkorea, Indien och Colombia

Riksdagsärende
E 92/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda och tillfälliga åtgärder, med anledning av Rysslands invasion av Ukraina, med avseende på förarhandlingar som utfärdats av Ukraina i enlighet med landets lagstiftning

Riksdagsärende
E 90/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om exceptionellt makroekonomiskt stöd till Ukraina

Riksdagsärende
E 87/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ytterligare anpassningar av sammanhållningspolitiken – Flexibelt stöd till territorier (Fast-Care)

Riksdagsärende
E 88/2022 rd

Statsrådets utredning: En flerårig strategisk policy för europeisk integrerad gränsförvaltning

Riksdagsärende
E 86/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om en beredskapsplan för transportsektorn

Riksdagsärende
E 85/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens delegerade akter som antas med stöd av EU:s direktiv om förnybar energi och som fastställer regler för produktion av förnybara flytande och gasformiga drivmedel av icke-biologiskt ursprung med el från förnybara energikällor samt metoden för bedömning av minskningar av växthusgasutsläpp från vissa bränslen

Riksdagsärende
E 89/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav (Kuwait, Qatar)

Riksdagsärende
E 84/2022 rd

Statsrådets utredning: EU: Mandat för kommissionen att inleda förhandlingar med nya Zeeland och Kanada om deras anslutning till programmet Horisont Europa som associerade medlemmar

Riksdagsärende
E 82/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Moldaviens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Riksdagsärende
E 83/2022 rd

Statsrådets utredning: Kommissionens utlåtande om Georgiens ansökan om EU-medlemskap av den 17 juni 2022

Riksdagsärende
E 79/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till ändring av Europeiska unionens fördrag

Riksdagsärende
E 80/2022 rd

Statsrådets utredning: Handlingsplan för solidaritetskorridorer mellan EU och Ukraina

Riksdagsärende
E 81/2022 rd

Statsrådets utredning: kommissionens yttrande 17.6.2022 om Ukrainas ansökan om EU-medlemskap

Riksdagsärende
E 76/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller kapitlen om REPowerEU-planen i återhämtnings- och resiliensplanerna och om ändring av förordningarna 2021/10160, 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut - COM (2022) 231

Riksdagsärende
E 77/2022 rd

Statsrådets utredning: Prognos för beredningen av Europeiska unionens budgetproposition för 2023 (budget; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
E 78/2022 rd

Statsrådets utredning: EU/RIF; fullständig tillämpning av Schengenregelverket i Rumänien, Bulgarien och Kroatien

Riksdagsärende
E 74/2022 rd

Statsrådets utredning: Förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder och ett tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Riksdagsärende
E 75/2022 rd

Statsrådets utredning: Ändring av förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller en särskild åtgärd för att ge exceptionellt tillfälligt stöd inom ramen för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) för att hantera effekterna av Rysslands invasion av Ukraina

Riksdagsärende
E 73/2022 rd

Statsrådets utredning: EU; Meddelande från kommissionen: Covid-19 – EU:s fortsatta beredskap och insatser: vägen framåt

Riksdagsärende
E 72/2022 rd

Statsrådets utredning: Internationella havsforskningsrådets vetenskapliga råd om de totala tillåtna fångstmängderna för fiskbestånden i Östersjön för 2023

Riksdagsärende
E 71/2022 rd

Statsrådets utredning: Finlands föregripande inflytande över översynen av direktiv 96/53/EG om vikter och dimensioner

Riksdagsärende
E 70/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen av den 18 maj 2022 om stöd till och återuppbyggnad av Ukraina

Riksdagsärende
E 68/2022 rd

Statsrådets utredning: Meddelande från kommissionen om REPowerEU-planen