Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 73/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om återvinning och förverkande av tillgångar (COM(2022) 245 final)

Riksdagsärende
U 74/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (instrumentet för förstärkning av den europeiska försvarsindustrin genom gemensam upphandling)

Riksdagsärende
U 75/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel

Riksdagsärende
U 76/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om restaurering av natur (restaureringsförordning)

Riksdagsärende
U 69/2022 rd

Statsrådets skrivelse om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn (COM (2022) 209 final)

Riksdagsärende
U 70/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till rådets förordning om tillämpningen av artiklarna 93, 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av statligt stöd till sektorerna för järnvägstransporter, transporter på inre vattenvägar och multimodala transporter (bemyndigandeförordning på transportområdet)

Riksdagsärende
U 71/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av geografiska beteckningar för hantverks- och industriprodukter och om ändring av europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/1001 och (EU) 2019/1753 och rådets beslut (EU) 2019/1754 (geografiska beteckningar)

Riksdagsärende
U 72/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter, om ändring av förordning (EU) 2019/1020 och om upphävande av förordning (EU) 305/2011 (byggproduktförordningen)

Riksdagsärende
U 68/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1217/2009 vad gäller omvandling av informationssystemet för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter till ett informationssystem för jordbruksföretagens hållbarhet

Riksdagsärende
U 64/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets resolution om reform av EU:s valakt

Riksdagsärende
U 65/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2023 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2023 (budgeten; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 66/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets förordning om ändring av bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (tillfälligt upphävande av tullar för råvaror för kvävegödselmedel)

Riksdagsärende
U 67/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ytterligare anpassningar av sammanhållningspolitiken (FASTCARE)

Riksdagsärende
U 62/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/241 vad gäller REPowerEU-kapitel i planer för återhämtning och resiliens och om ändring av förordning (EU) 2021/1060, förordning (EU) 2021/2115, direktiv 2003/87/EG och beslut COM(2022) 231 (finansieringen av REPowerEU)

Riksdagsärende
U 63/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)

Riksdagsärende
U 61/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett europeiskt hälsodataområde

Riksdagsärende
U 60/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till särskilda och tillfälliga åtgärder med avseende på ukrainska körkort och yrkeskompetenser för buss- och lastbilsförare

Riksdagsärende
U 54/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen förhandlingar om ett avtal mellan Europeiska Unionen och Republiken Angola om underlättände av investeringar

Riksdagsärende
U 55/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk (strategiska rättsprocesser för att hindra offentlig debatt)

Riksdagsärende
U 56/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/83/EU om avtal om finansiella tjänster som ingåtts på distans samt om upphävande av direktiv 2002/65/EG

Riksdagsärende
U 57/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning (omarbetning)

Riksdagsärende
U 58/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om avdrag som görs på basis av lån och eget kapital i företagsbeskattningen och om begränsning av ränteavdragen

Riksdagsärende
U 59/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2011/98 om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat

Riksdagsärende
U 53/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets beslut om utvidgning av EU:s förteckning över straffbara gärningar till brott mot begränsningsåtgärder (EU:s brott mot begränsningsåtgärder) och tillhörande meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet

Riksdagsärende
U 52/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland

Riksdagsärende
U 48/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av vissa av Europaparlamentets förordningar, rådets förordningar samt konventionen om tillämpning av Schengenavtalet vad gäller digitaliseringen av viseringsförfarandet

Riksdagsärende
U 49/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av finansiella regler för unionens allmänna budget (ändring av artiklarna 48, 99, 107 och 108 i budgetförordningen)

Riksdagsärende
U 50/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp (ändring av industriutsläppsdirektivet)

Riksdagsärende
U 51/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anmälan av näringsinrättningars miljöuppgifter och inrättande av en portal för industriutsläpp (utsläppsportalförordningen)

Riksdagsärende
U 47/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av förordningen om värdepapperscentraler (reform av förordningen om värdepapperscentraler)

Riksdagsärende
U 44/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för hållbara produkter och om upphävande av direktiv 2009/125/EG

Riksdagsärende
U 45/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ämnen som bryter ner ozonskiktet (ozonförordningen)

Riksdagsärende
U 46/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fluorerade växthusgaser (f-gasförordning)

Riksdagsärende
U 43/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en reform av reglerna om EU:s geografiska beteckningar

Riksdagsärende
U 40/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 2021/2283 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 41/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2021/2278 om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar som avses i artikel 56.2 c i förordning (EU) nr 952/2013 för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 37/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets konsumentskyddsdirektiv avseende den gröna omställningen

Riksdagsärende
U 42/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av unionens program för säker konnektivitet för perioden 2023–2027 (programmet för säker konnektivitet)

Riksdagsärende
U 38/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU när det gäller insamling, lagring och analys av bevis i samband med folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser vid Eurojust

Riksdagsärende
U 39/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av egna medel baserade på utsläppshandelssystemet, mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och omfördelade vinster, och om åtgärder för att möta likviditetsbehov, samt om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) 2021/768 av den 30 april 2021 vad gäller genomförandebestämmelser för Europeiska unionens nya egna medel

Riksdagsärende
U 36/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om införandet av direktivet om tillfälligt skydd för att möta situationen i Ukraina

Riksdagsärende
U 34/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ökad förfinansiering med React-EU-medel och fastställandet av en enhetskostnad

Riksdagsärende
U 35/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (COM(2022) 71 final)

Riksdagsärende
U 32/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Riksdagsärende
U 33/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett paket om en rättsakt om halvledare för Europa: kommissionens (1) meddelande om en rättsakt om halvledare, (2) förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en ram med åtgärder för att stärka Europas halvledarekosystem (förordning om halvledare), (3) förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2021/2085 om bildande av gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa vad gäller det gemensamma företaget för halvledare samt (4) kommissionens rekommendation om en gemensam unionsverktygslåda för att åtgärda bristen på halvledare och en EU-mekanism för att övervaka ekosystemet för halvledare

Riksdagsärende
U 31/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1938 om åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten för gas och av förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten (förordning om påfyllning av gaslagren)

Riksdagsärende
U 27/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionen och dess medlemsstater mot ekonomiskt tvång från tredjeländer

Riksdagsärende
U 28/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1147 om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Riksdagsärende
U 29/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade regler för skälig åtkomst till och användning av data (dataakten)

Riksdagsärende
U 30/2022 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om sammanhållningspolitiska insatser för flyktingar i Europa (CARE)