Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 70/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till ändring av fördraget om upprättande av en energigemenskap

Riksdagsärende
U 69/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen (direktivet om minimilöner)

Riksdagsärende
U 68/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen avseende förhandlingarna om ett omfattande samarbetsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Republiken Uzbekistan (omfattande samarbetsavtal med Uzbekistan)

Riksdagsärende
U 63/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 9 till EU:s budget för budgetåret 2020 och om kommissionens förslag till utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (ändringsbudget 9/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 64/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2006/112/EG vad gäller tillfälliga åtgärder avseende mervärdesskatt på covid-19-vacciner och medicintekniska produkter för in vitro -diagnostik av covid-19 föranledda av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
U 65/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 66/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 67/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till (1) ändring av beslut 2003/76/EG om fastställande av nödvändiga bestämmelser för genomförandet av protokollet som fogats till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen om de ekonomiska följderna av att EKSG-fördraget upphör att gälla och om Kol- och stålforskningsfonden och (2) ändring av beslut 2008/376/EG om antagande av Kol- och stålforskningsfondens forskningsprogram och om de fleråriga tekniska riktlinjerna för detta program

Riksdagsärende
U 60/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inledande av sållning av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna (sållningsförordningen)

Riksdagsärende
U 61/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om hantering av krissituationer och force majeure-situationer på migrations- och asylområdet

Riksdagsärende
U 62/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (förordning om asyl-och migrationshantering)

Riksdagsärende
U 56/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om en marknad för virtuella tillgångar och om ändring av direktivet (EU) 2019/1937 och kommissionens förslag till parlamentet och rådets förordning om ett försök med marknadsinfrastrukturer som grundar sig på distribuerad databasteknik och till parlamentet och rådets ändringsdirektiv som kompletterar dem (marknad för virtuella tillgångar)

Riksdagsärende
U 57/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 10 för budgetåret 2020 (ändringsbudget 10/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 58/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn och om ändring av förordningarna (EG) nr 1060/2009, (EU) nr 648/2012, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 909/2014 och till direktiv om ändring av direktiven 2006/43/EG, 2009/65/EG, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 och EU/2016/2341 (Digital operativ motståndskraft i den finansiella sektorn)

Riksdagsärende
U 59/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförandet av det gemensamma europeiska luftrummet (omarbetad SES2+-förordning) och ändring av förordningen (EU) 2018/1139

Riksdagsärende
U 55/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket

Riksdagsärende
U 51/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning för perioden 2021–2027 (EU-programmet för bedrägeribekämpning)

Riksdagsärende
U 52/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) samt om kommissionsen förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för programmet till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (Perikles IV-programmet)

Riksdagsärende
U 53/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (Tullprogram)

Riksdagsärende
U 54/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet)

Riksdagsärende
U 49/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 med avseende på de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter kan behandlas i Europeiska åklagarmyndighetens index över ärendeakter

Riksdagsärende
U 50/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 568 final) om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Riksdagsärende
U 48/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

Riksdagsärende
U 46/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om ändring av förordningarna (EU) 2017/2402 och (EU) nr 575/2013 (ändringar i ramverket för värdepapperisering)

Riksdagsärende
U 47/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2020 (ändringsbudget 8/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 45/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin)

Riksdagsärende
U 42/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Riksdagsärende
U 43/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (budgeten; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 44/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Riksdagsärende
U 41/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag om ändring av kommissionens SGEI de minimis-förordning (EU) nr 360/2012

Riksdagsärende
U 40/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om extraordinära åtgärder till följd av covid-19-pandemin under den tredje referensperioden (2020–2024) avseende prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet

Riksdagsärende
U 38/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart

Riksdagsärende
U 39/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19 (COM(2020) 261 final)

Riksdagsärende
U 37/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till genomförandeförordning om insamling av data om förbrukning vid körning

Riksdagsärende
U 35/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)

Riksdagsärende
U 36/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av åtgärder för hållbara järnvägsmarknader i situationen med den smittsamma sjukdomen COVID-19

Riksdagsärende
U 31/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (lånefaciliteten för den offentliga sektorn)

Riksdagsärende
U 27/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 33/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)

Riksdagsärende
U 28/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen EU/1313/2013

Riksdagsärende
U 32/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet InvestEU (InvestEU-programmet)

Riksdagsärende
U 34/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 6 till 2020 års allmänna budget (ändringsbudget 6/2020, Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 29/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)

Riksdagsärende
U 30/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)

Riksdagsärende
U 25/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 samt om ändring av förslagen för programperioden 2021-2027 (stimulansåtgärder inom sammanhållningspolitiken)

Riksdagsärende
U 26/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014

Riksdagsärende
U 23/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens tilläggsbudgetproposition nr 5 till EU:s budget för finansåret 2020 och om kommissionens förslag om ibruktagande av marginalen för oförutsedda utgifter (tilläggsbudget 5/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 24/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
U 22/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014, förlängning av tillämpningsperioden för de minimis-förordningen (EU) nr 1407/2013 samt ändring av vissa horisontella riktlinjer för statligt stöd

Riksdagsärende
U 21/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet (temporär förordning om medborgarinitiativet)