Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

U 18/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till rådets förordningar och beslut (om ändring av paketet om mervärdesskatt på e-handel vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet)
U 19/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)
U 20/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)
U 17/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)
U 13/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolagen (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE)
U 14/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens tilläggsbudgetproposition nr 4 till EU:s budget för finansåret 2020 och om kommissionens förslag till ibruktagande av medlen i Europeiska unionens solidaritetsfond för att hjälpa Portugal, Spanien, Italien och Österrike (tilläggsbudget 4/2020; Europeiska unionen)
U 15/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)
U 16/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen gällande kommissionens förslag om undantagsbestämmelser för trafiken under covid-19-epidemin
U 12/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 (SURE- förordning)
U 11/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)
U 10/2020 rd
Statsrådets U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till särskilda åtgärder gällande de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fonden för dem som har det sämst ställt för att hantera covid-19-krisen (investeringsinitiativ mot coronaeffekter plus)
U 9/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19-garantifond)
U 7/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för 2020, om kommissionens förslag om ianspråktagande av belopp från flexibilitetsmekanismen, om kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter och om kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (ändringsbudget nr 2, Europeiska unionen)
U 8/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EU) 369/2016 om tillhandahållande av krisstöd med anledning av covid-19-utbrottet
U 6/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av belopp från flexibilitetsmekanismen (ändringsbudget nr 1/2020, Europeiska unionen)
U 5/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen att ändra den allmänna förordningen om EU:s struktur- och investeringsfonder, förordningen om Europeiska regionala utvecklingsfonden, förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden samt förordningen om solidaritetsfonden i syfte att hantera den situation som coronaviruset orsakat
U 4/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EEG) nr 95/93 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser (ändring av den s.k. slotförordningen)
U 3/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om uppsägning av de bilaterala investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckiska republiken och Ungern (uppsägning av de investeringsavtal som har ingåtts mellan Finland och andra EU-medlemsstater)
U 2/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen med anledning av Europeiska komissionens förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättande av Fonden för en rättvis omställning och den 14 januari 2020 presenterade ändrat förslag till förordning om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden+, Sammanhållningsfonden samt Europeiska havs- och fiskerifonden, och om finansiella regler för dessa fonder och för Asyl- och migrationsfonden, Fonden för inre säkerhet samt instrumentet för gränsförvaltning och visering (Fonden för en rättvis omställning)
U 1/2020 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut (bemyndigande att ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet)
U 13/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 654/2014 om utövande av unionens rättigheter vid tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (ändring av förordningen om genomdrivande av internationella handelsregler)
U 11/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av förordningen om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) vad gäller samarbete med Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) och effektiviteten i Olafs utredningar (revidering av Olaf-förordningen)
U 12/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (övergångsbestämmelser för den gemensamma jordbrukspolitiken)
U 10/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar (förutsättningar för åtkomst till Etias)
U 9/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Serbien
U 8/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)
U 7/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om en styrningsram för budgetinstrumentet för konvergens och konkurrenskraft för euroområdet)
U 6/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till återtagandeavtal mellan Europeiska un-ionen och Republiken Vitryssland (återtagandeavtal med Vitryssland)
U 5/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon (ändring av förordningen om avgasutsläpp med avseende på RDE-utsläppsprovning)
U 4/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen (EU), EU-medlemsstaterna och Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (nedan AVS-länderna) (s.k. Post-Cotonouförhandlingarna)
U 2/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen angående förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU samt dess medlemsstater och Indonesien (frihandelsavtal med Indonesien)
U 3/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2020 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 (budgeten; Europeiska unionen)
U 1/2019 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till rådets direktiv (om ändring av mervärdes- och punktskattedirektiven vad gäller försvarsinsatser inom unionens ram)
U 108/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om beredskap inom järnvägstrafiken inför Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen
U 107/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/757 för att ta hänsyn till IMO:s system för insamling av uppgifter om fartygs bränsleförbrukning
U 106/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förordning (betaltjänstleverantörer och utbyte av betaluppgifter – åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri)
U 105/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv och förord-ning (genomförandebestämmelser för direktivet om mervärdesskatt på e-handel)
U 104/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till Europaparlamentets och rådets förordningar om förberedelserna inför Förenade kungarikets utträde ur EU inom lufttrafiksektorn
U 103/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (beredskap inom vägtransportsektorn för Förenade kungarikets utträde ur EU)
U 102/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska kompetenscentrumet för cybersäkerhet inom näringsliv, teknik och forskning och av nätverket av nationella samordningscentrum
U 101/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets direktiv om införande av en provisorisk EU-resehandling och om upphävande av beslut 96/409/Gusp (direktivet om provisoriska EU-resehandlingar)
U 100/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om asyl-, migrations- och integrationsfonden vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
U 99/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett samarbetsavtal mellan Eurojust och Georgien
U 98/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
U 93/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 767/2008, förordning (EG) nr 810/2009, förordning (EU) 2017/2226, förordning (EU) 2016/399, förordning 2018/XX [förordning om interoperabilitet] och beslut 2004/512/EG och om upphävande av rådets beslut 2008/633/RIF (ändring av VIS-förordningen samt ändring och upphävande vissa författningar i samband med det)
U 94/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014 vad gäller ett kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av personuppgifter i samband med val till Europaparlamentet
U 95/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (den europeiska gräns- och kustbevakningen)
U 96/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till direktiv om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)
U 97/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om minimikrav för återanvändning av vatten (återanvändningsförordningen)
U 92/2018 rd
Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (avskaffande av tidsomställningar)

 Mer information