Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 55/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett nytt partnerskap mellan EU och Förenade kungariket

Riksdagsärende
U 51/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av EU-programmet för bedrägeribekämpning för perioden 2021–2027 (EU-programmet för bedrägeribekämpning)

Riksdagsärende
U 52/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om inrättande av ett handlingsprogram för utbyte, stöd och utbildning med avseende på skydd av euron mot förfalskning för perioden 2021–2027 (”Perikles IV-programmet”) samt om kommissionsen förslag till rådets förordning om utvidgning av tillämpningsområdet för programmet till att även omfatta icke deltagande medlemsstater (Perikles IV-programmet)

Riksdagsärende
U 53/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett tullprogram för samarbete i tullfrågor (Tullprogram)

Riksdagsärende
U 54/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (om inrättande av Fiscalisprogrammet för samarbete på beskattningsområdet)

Riksdagsärende
U 49/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett utkast till kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2017/1939 med avseende på de kategorier av operativa personuppgifter och de kategorier av registrerade vars operativa personuppgifter kan behandlas i Europeiska åklagarmyndighetens index över ärendeakter

Riksdagsärende
U 50/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (COM(2020) 568 final) om ett tillfälligt undantag från vissa bestämmelser i direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i syfte att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet

Riksdagsärende
U 48/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 168/2013 om godkännande av och marknadstillsyn för två- och trehjuliga fordon och fyrhjulingar

Riksdagsärende
U 46/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar om ändring av förordningarna (EU) 2017/2402 och (EU) nr 575/2013 (ändringar i ramverket för värdepapperisering)

Riksdagsärende
U 47/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 8 för budgetåret 2020 (ändringsbudget 8/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 45/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/1129, direktiv om ändring av direktiv 2014/65/EU och förordning om ändring av förordning (EU) 2016/1011 (ändringar av prospektförordningen, direktivet marknader för finansiella instrument och referensvärdesförordningen på grund av covid-19-pandemin)

Riksdagsärende
U 42/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU om administrativt samarbete i fråga om beskattning

Riksdagsärende
U 43/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 (budgeten; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 44/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter för perioden 2021–2023 (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Riksdagsärende
U 41/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag om ändring av kommissionens SGEI de minimis-förordning (EU) nr 360/2012

Riksdagsärende
U 40/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om extraordinära åtgärder till följd av covid-19-pandemin under den tredje referensperioden (2020–2024) avseende prestations- och avgiftssystemet i det gemensamma europeiska luftrummet

Riksdagsärende
U 38/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens genomförandeförordning om U-space-reglering för obemannad luftfart

Riksdagsärende
U 39/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av kliniska prövningar med och tillhandahållande av humanläkemedel som innehåller eller består av genetiskt modifierade organismer och är avsedda att behandla eller förebygga covid-19 (COM(2020) 261 final)

Riksdagsärende
U 37/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till genomförandeförordning om insamling av data om förbrukning vid körning

Riksdagsärende
U 35/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EG) nr 168/2007 om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (ändring av förordningen om inrättande av Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter)

Riksdagsärende
U 36/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av åtgärder för hållbara järnvägsmarknader i situationen med den smittsamma sjukdomen COVID-19

Riksdagsärende
U 31/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om lånefaciliteten för den offentliga sektorn inom mekanismen för en rättvis omställning (lånefaciliteten för den offentliga sektorn)

Riksdagsärende
U 27/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets förordning (inrättande av ett återhämtningsinstrument för Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 33/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/1017 vad gäller inrättandet av ett instrument för solvensstöd (instrumentet för solvensstöd)

Riksdagsärende
U 28/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslutet om civilskyddsmekanismen EU/1313/2013

Riksdagsärende
U 32/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet InvestEU (InvestEU-programmet)

Riksdagsärende
U 34/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 och om kommissionens förslag till ändringsbudget nr 6 till 2020 års allmänna budget (ändringsbudget 6/2020, Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 29/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 409 final om ett instrument för tekniskt stöd (instrument för tekniskt stöd)

Riksdagsärende
U 30/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning COM(2020) 408 final om inrättande av en facilitet för återhämtning och resiliens (faciliteten för återhämtning och resiliens)

Riksdagsärende
U 25/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1303/2013 och 223/2014 samt om ändring av förslagen för programperioden 2021-2027 (stimulansåtgärder inom sammanhållningspolitiken)

Riksdagsärende
U 26/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 och om upphävande av förordning (EU) nr 282/2014

Riksdagsärende
U 23/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens tilläggsbudgetproposition nr 5 till EU:s budget för finansåret 2020 och om kommissionens förslag om ibruktagande av marginalen för oförutsedda utgifter (tilläggsbudget 5/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 24/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/16/EU för att åtgärda det akuta behov av att skjuta upp vissa tidsfrister för inlämning och utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som följer av covid-19-pandemin

Riksdagsärende
U 22/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens utkast till förslag till ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen (EU) nr 651/2014, förlängning av tillämpningsperioden för de minimis-förordningen (EU) nr 1407/2013 samt ändring av vissa horisontella riktlinjer för statligt stöd

Riksdagsärende
U 21/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om temporära åtgärder angående tidsfristerna för insamling och kontroll av stödförklaringar och undersökning av initiativ enligt förordning (EU) 2019/788 om det europeiska medborgarinitiativet till följd av covid-19-utbrottet (temporär förordning om medborgarinitiativet)

Riksdagsärende
U 18/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslagen till rådets förordningar och beslut (om ändring av paketet om mervärdesskatt på e-handel vad gäller dag för tillämpning till följd av covid-19-utbrottet)

Riksdagsärende
U 19/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1388/2013 om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 20/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 17/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 575/2013 och (EU) 2019/876 (ändring av kapitalkravsförordningen på grund av COVID-19-pandemin)

Riksdagsärende
U 13/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om tillfälliga åtgärder avseende hållande av stämmor i europabolagen (SE) och europeiska kooperativa föreningar (SCE)

Riksdagsärende
U 14/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens tilläggsbudgetproposition nr 4 till EU:s budget för finansåret 2020 och om kommissionens förslag till ibruktagande av medlen i Europeiska unionens solidaritetsfond för att hjälpa Portugal, Spanien, Italien och Österrike (tilläggsbudget 4/2020; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 15/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om tidigarelagt införande av den gemensamma finansiella säkerhetsmekanismen för den gemensamma resolutionsfonden och om ändringarna i statsfördraget om överföring av och ömsesidighet för bidrag till den gemensamma resolutionsfonden (ändring av avtalet om bidrag)

Riksdagsärende
U 16/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen gällande kommissionens förslag om undantagsbestämmelser för trafiken under covid-19-epidemin

Riksdagsärende
U 12/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Kommissionens förslag till rådets förordning om inrättande av ett europeiskt instrument för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation (SURE) till följd av utbrottet av covid-19 (SURE- förordning)

Riksdagsärende
U 11/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring av förordning (EU) 2018/1999 (Europeiska klimatlagen)

Riksdagsärende
U 10/2020 rd

Statsrådets U-skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till särskilda åtgärder gällande de europeiska struktur- och investeringsfonderna och fonden för dem som har det sämst ställt för att hantera covid-19-krisen (investeringsinitiativ mot coronaeffekter plus)

Riksdagsärende
U 9/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europeiska investeringsbankens förslag om inrättande av en garantifond med anledning av covid-19 (EU:s covid-19-garantifond)

Riksdagsärende
U 7/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 2 för 2020, om kommissionens förslag om ianspråktagande av belopp från flexibilitetsmekanismen, om kommissionens förslag om ianspråktagande av marginalen för oförutsedda utgifter och om kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 (ändringsbudget nr 2, Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 8/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av rådets förordning (EU) 369/2016 om tillhandahållande av krisstöd med anledning av covid-19-utbrottet

Riksdagsärende
U 6/2020 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europeiska unionens ändringsbudget nr 1 för 2020 och kommissionens förslag om ianspråktagande av belopp från flexibilitetsmekanismen (ändringsbudget nr 1/2020, Europeiska unionen)