Statsrådets U-skrivelser

Statsrådets U-skrivelse är en skrivelse från statsrådet för att hänvisa en sådan fråga till riksdagen  som faller inom riksdagens behörighet och som ska beslutas i Europeiska unionen (U-ärende).

För att riksdagen ska kunna formulera sin ståndpunkt sänder statsrådet genom en skrivelse riksdagen ett förslag till rättsakt, avtal eller annan åtgärd som ska beslutas i Europeiska unionen och som enligt grundlagen skulle falla inom riksdagens behörighet, om Finland inte var medlem av Europeiska unionen. Förslaget behandlas i stora utskottet, som behöriga fackutskott ska lämna utlåtande till. Förslag som gäller utrikes- och säkerhetspolitiken behandlas i utrikesutskottet.

 Senaste statsrådets U-skrivelser

Riksdagsärende
U 75/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till rådets beslut (Undertecknande av protokollet om säkerhetsrätter som gäller jordbruks-, byggindustri- och gruvdriftsutrustning på Europeiska unionens vägnar)

Riksdagsärende
U 76/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens meddelande (Ett mer inkluderande och skyddande Europa: Utvidgning av förteckningen över EU-brott till att omfatta hatpropaganda och hatbrott) och dess bifogade utkast till rådets beslut

Riksdagsärende
U 77/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om undertecknande och ratifikation av det andra tilläggsprotokollet till konventionen om it-brottslighet

Riksdagsärende
U 78/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av förordning 2018/1727/EU och av rådets beslut 2005/671/RIF när det gäller digitalt informationsutbyte i samband med terrorismärenden

Riksdagsärende
U 79/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rå-dets förordning om ändring av förordningen (EU) nr 600/2014 och till direktiv om ändring av direktivet 2014/65/EU (MiFIR)

Riksdagsärende
U 80/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2015/760 i fråga om tillämpningsområdet för europeiska långsiktiga investeringsfonders godtagbara tillgångar och investeringar, kraven på investeringsportföljens sammansättning och diversifiering, penninglån och andra fondbestämmelser samt kraven på auktorisation, investeringspolitik och driftsvillkor (ELTIF)

Riksdagsärende
U 81/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till en gemensam europeisk kontaktpunkt (ESAP)

Riksdagsärende
U 73/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Europaparlamentets och rådets förordning om transparens och inriktning när det gäller politisk reklam samt ändring av stadgar för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

Riksdagsärende
U 74/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ändring av rådets direktiv (direktiven om unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet och vid kommunala val)

Riksdagsärende
U 72/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013, direktiv om ändring av direktiven 2013/36/EU och 2014/59/EU och förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2014/59/EU (genomförande av Basel III-standarderna)

Riksdagsärende
U 71/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag (utkast) till kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 651/2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget (ändring av den allmänna gruppundantagsförordningen angående statligt stöd)

Riksdagsärende
U 70/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om en ram för åtgärder som ska säkerställa försörjning av krisnödvändiga medicinska motåtgärder i händelse av ett hot mot folkhälsan på unionsnivå

Riksdagsärende
U 65/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om de plurilaterala förhandlingarna inom Världshandelsorganisationen om föreskrifter om inhemska regleringar på tjänsteområdet

Riksdagsärende
U 66/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillämpning av det allmänna preferenssystemet och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 978/2012 (reform av det allmänna preferenssystemet)

Riksdagsärende
U 67/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1387/2013 (befrielse från EU:s autonoma tullar; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 68/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om öppnande och förvaltning av autonoma unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1388/2013 (autonoma unionstullkvoter; jordbruks- och industriprodukter)

Riksdagsärende
U 69/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till det europeiska forskningsinfrastrukturkonsortiet för framställning, analys, förvaring och distribution av genetiskt modifierade musmodeller (anslutning till INFRAFRONTIER ERIC-konsortiet)

Riksdagsärende
U 63/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2014/53/EU om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av radioutrustning

Riksdagsärende
U 64/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (SOLVENS II) samt om kommissionens förslag till Europarlamentets och rådets direktiv om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av försäkringsföretag och återförsäkringsföretag

Riksdagsärende
U 62/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1153 vad gäller behöriga myndigheters åtkomst till centraliserade bankkontoregister via den gemensamma åtkomstpunkten

Riksdagsärende
U 61/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om att inrätta en social klimatfond

Riksdagsärende
U 57/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna (gränsjusteringsmekanism för koldioxid, CBAM)

Riksdagsärende
U 58/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av utsläppshandelsdirektivet 2003/87/EG för att bidra till uppnåendet av Europeiska unionens utsläppsminskningsmål och ett ändamålsenligt genomförande av den globala marknadsmekanismen för flygtrafiken

Riksdagsärende
U 59/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparla-mentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Riksdagsärende
U 60/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv (ändring av utsläppshandelsdirektivet, beslutet om reserven för marknadsstabilitet och MRV-förordningen om koldioxidutsläpp från sjötransporter) samt om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets beslut (ändring av beslutet om reserven för marknadsstabilitet)

Riksdagsärende
U 56/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av rådets direktiv om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (omarbetning av energiskattedirektivet)

Riksdagsärende
U 52/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2019/631 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon för att svara på unionens ökade klimatambition (åtstramning av CO2-gränsvärdena för person- och paketbilar och fastställande av nya gränsvärden för år 2035)

Riksdagsärende
U 53/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådets förordning om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen och om upphävande av direktiv 2014/94/EU

Riksdagsärende
U 54/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om rådets beslut om undertecknande av avtalen om luftfart mellan EU och dess medlemsstater och Republiken Armenien, Republiken Tunisien och Ukraina

Riksdagsärende
U 55/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/842 om medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp under perioden 2021–2030 som bidrar till klimatåtgärder för att fullgöra åtagandena enligt Parisavtalet (ansvarsfördelningsförordning)

Riksdagsärende
U 50/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerställandet av en hållbar flygtafik på lika villkor (främjandet av användningen av förnybara flygbränslen inom Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 51/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om användning av förnybara och utsläppssnåla bränslen i sjötrafiken och om ändring av direktiv 2009/16/EG (SK. FUELEU MARITIME)

Riksdagsärende
U 49/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till ändring av LULUCF-förordningen och förordningen om styrningen av energiunionen

Riksdagsärende
U 46/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om Finlands anslutning till konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för experimentell ekosystemforskning (anslutning till AnaEE ERIC-konsortiet)

Riksdagsärende
U 47/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag om ändring av Europaparlamentets och rådet direktiv (EU) 2018/2001, Europaparlamentets och rådet förordning (EU) 2018/1999 och Europaparlamentets och rådet direktiv 98/70/EG i den mån det gäller främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, samt upphävande av rådets direktiv (EU) 2015/652

Riksdagsärende
U 48/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets omarbetade direktiv om energieffektivitet

Riksdagsärende
U 44/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets beslut om Europeiska unionens anslutning till konventionen om erkännande och verkställighet av utländska domar på privaträttens område

Riksdagsärende
U 45/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning (produktsäkerhetsförordningen)

Riksdagsärende
U 41/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

Riksdagsärende
U 42/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordningar och direktiv om genomförandet av EU:s handlingsplan för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism (lagstiftningspaketet mot penningtvätt)

Riksdagsärende
U 43/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer (europeiska gröna obligationer)

Riksdagsärende
U 38/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter

Riksdagsärende
U 39/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1286/2014 vad gäller förlängning av övergångsbestämmelserna för förvaltningsbolag, investeringsbolag och personer som ger råd om eller säljer andelar i företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och fonder som inte är fondföretag samt till direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG vad gäller användning av faktablad (fondföretags faktablad)

Riksdagsärende
U 40/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EU, Euratom) nr 609/2014 (MAR-förordningen) för att förbättra förutsägbarheten och förtydliga förfarandena vid tvistlösning när traditionella, momsbaserade och BNI-baserade egna medel tillhandahålls

Riksdagsärende
U 37/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1380/2013 av den 11 december 2013 vad gäller begränsningar av tillträdet till unionens vatten

Riksdagsärende
U 36/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om ett förslag till kommissionens förordningar (reglering av hanteringen av informationssäkerhetsriskerna inom luftfarten)

Riksdagsärende
U 33/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen I enlighet med 96 § 2 mom. i grundlagen översänds till riksdagen Europeiska kommissionens förslag av den 2 juni till rådets förordning om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket, om funktionssättet för mekanismen och om upphävande av rådets förordning (EU) nr 1053/2013

Riksdagsärende
U 34/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2020/1706 vad gäller införande av autonoma unionstullkvoter för vissa fiskeriprodukter (autonoma unionstullkvoter; fiskeriprodukter)

Riksdagsärende
U 35/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om kommissionens beräkningar för 2022 som hänför sig till beredningen av förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 (budgeten; Europeiska unionen)

Riksdagsärende
U 32/2021 rd

Statsrådets skrivelse till riksdagen om förhandlingarna om ett moderniserat associeringsavtal mellan Europeiska unionen (EU) och dess medlemsstater samt Chile (det moderniserade associeringsavtalet med Chile)