Senast publicerat 03-02-2022 11:00

Riksdagens skrivelse RSk 1/2022 rd TKF 4/2021 rd  Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning

TKF 4/2021 rd
GrUB 17/2021 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag om temporär ändring av riksdagens arbetsordning (TKF 4/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 17/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande temporära ändring av riksdagens arbetsordning:

Riksdagens beslut om temporär ändring av riksdagens arbetsordning 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som föreskrivs i 52 § 1 mom. i grundlagen, 
ändras temporärt i riksdagens arbetsordning (40/2000) 44 § och 61 § 1 mom., av dem 44 § sådan den lyder i riksdagens beslut 10/2006, och 
fogas temporärt till 1 § ett nytt 3 mom. och till riksdagens arbetsordning temporärt ett nytt 8 a kap. som följer: 
1 § 
Sammanträde till riksmöte 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
Bestämmelser om riksdagens distansarbete under exceptionella förhållanden finns i 8 a kap. 
44 § 
Stora utskottet 
Om inte något annat följer av stora utskottets arbetsordning, tillämpas vid behandlingen av ärendena i stora utskottet 34, 35, 37, 39—43 och 43 a § samt bestämmelserna om utskottssammanträde på distans i 8 a kap. 
61 § 
Omröstningssätt 
Omröstning verkställs med omröstningsapparat, genom uppresning, genom öppen omröstning med sedlar eller genom omröstning på distans enligt 8 a kap. Talmannen meddelar på vilket sätt omröstningen verkställs. Debatt om omröstningssättet tillåts inte. 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8 a kap. 
Distansarbete under exceptionella förhållanden 
80 a § 
Beslut om tillämpning av bestämmelserna i kapitlet 
Om det är nödvändigt för att garantera att riksdagen kan fungera under en pandemi med synnerligen allvarliga verkningar, får riksdagen på ett förslag av talmanskonferensen som har understötts av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna och efter att ha inhämtat grundlagsutskottets ställningstagande, åt gången besluta om en period på högst tre månader under vilken detta kapitel ska tillämpas på riksdagsarbetet. 
80 b § 
Utskottssammanträde på distans 
Ett utskott får besluta att det är tillåtet att delta i eller vara närvarande vid ett utskottssammanträde med hjälp av it-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt (utskottssammanträde på distans). Utskottets ordförande får dock besluta om ett sammanträde på distans för att fatta beslut om att sammanträden ska hållas på distans. 
En förutsättning för utskottssammanträde på distans är att de som har rätt att delta och att vara närvarande har informationssäker förbindelse (distanskontakt) med varandra. 
Arrangemangen för ett utskottssammanträde på distans ska vara sådana att diskussionerna under sammanträdet kan ske konfidentiellt och att utomstående inte får veta något om de behandlade ärendena eller handlingarna innan de blir offentliga. En ledamot som deltar i ett sammanträde med distanskontakt ska se till att inga utomstående befinner sig i samma utrymme medan sammanträdet pågår. 
När utskottet sammanträder på distans får varken sekretessbelagda handlingar eller ärenden som omfattas av sekretess behandlas. 
Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud mot utnyttjande finns i 43 c §. 
80 c § 
Omröstning på distans i plenum 
Omröstning i plenum kan verkställas med ett informationssäkert it-system som alla ledamöter har tillgång till och som talmanskonferensen har godkänt (omröstning på distans). Val verkställs inte genom sådan omröstning. 
Talmannen meddelar i god tid före omröstningen när omröstning på distans ska verkställas. Ledamöterna ska anmäla sig för omröstning på distans på förhand inom den tid som talmannen satt ut. Ledamöterna avger sin röst i distansröstningssystemet efter tillförlitlig autentisering. 
Talmannen beslutar om när omröstningen ska hållas på distans och när omröstningen börjar och när den avslutas. 
Om omröstningen enligt talmannens mening inte har gett ett tillförlitligt svar eller om rösterna fallit lika kan talmannen bestämma att ny omröstning ska verkställas. 
Talmanskonferensen meddelar närmare anvisningar om hur omröstning på distans ska verkställas. 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 7 februari 2022 och gäller till och med den 31 december 2022. 
Trots vad som föreskrivs i 80 a § tillämpas till och med den 28 februari 2022 bestämmelserna i 80 b § om utskottssammanträde på distans. It-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt är då it-utrustning och förbindelser som talmanskonferensen godkänt och som avses i 37 a § 1 mom.  
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 2.2.2022 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare