Riksdagens skrivelse
RSk
13
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen
Ö 7/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen (Ö 7/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 7/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och tillämpning av 96—103 § i beredskapslagen får förbli i kraft.  
Helsingfors 27.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 01-04-2020 10:36