Riksdagens skrivelse
RSk
14
2015 rd
Riksdagen
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
RP 55/2014 rd
GrUB 14/2014 rd
Ärende
Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2014 års riksmöte beslutat godkänna förslaget till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval (RP 55/2014 rd, VLF 1/2015 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2015 rd
Beslut
Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalande: 
Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk beredning inleds för att utveckla vårt valsystem och se över vallagstiftningen. I beredningen ska grundlagsutskottets ståndpunkter beaktas. Riksdagen understryker att beredningen ska vara öppen för insyn och att den bör gå ut på att förutsättningslöst och i ett brett perspektiv undersöka olika alternativ för att få valsystemet att fungera på bästa sätt och höja valdeltagandet, förbättra proportionaliteten vid val, sänka den så kallade dolda röstspärren och säkra den regionala representativiteten. 
Nu församlade riksmöte har 
behandlat ärendet slutligt och har förkastat det vilande lagförslaget. 
Helsingfors 23.10.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 23-10-2015 15:36