Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RSk 14/2015 rd

Senast publicerat 23-10-2015 15:36

Riksdagens skrivelse RSk 14/2015 rd VLF 1/2015 rd  Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)

Riksdagen
RP 55/2014 rd
GrUB 14/2014 rd

Ärende

Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2014 års riksmöte beslutat godkänna förslaget till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval (RP 55/2014 rd, VLF 1/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 4/2015 rd

  Beslut

  Nu församlade riksmöte har godkänt följande uttalande: 

  Riksdagen förutsätter att en parlamentarisk beredning inleds för att utveckla vårt valsystem och se över vallagstiftningen. I beredningen ska grundlagsutskottets ståndpunkter beaktas. Riksdagen understryker att beredningen ska vara öppen för insyn och att den bör gå ut på att förutsättningslöst och i ett brett perspektiv undersöka olika alternativ för att få valsystemet att fungera på bästa sätt och höja valdeltagandet, förbättra proportionaliteten vid val, sänka den så kallade dolda röstspärren och säkra den regionala representativiteten. 

  Nu församlade riksmöte har 

  behandlat ärendet slutligt och har förkastat det vilande lagförslaget. 
  Helsingfors 23.10.2015 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare