Riksdagens skrivelse RSk 14/2016 rd B 10/2016 rd  B 15/2016 rd  Regeringens årsberättelse 2015Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015

Riksdagen
B 10/2016 rd
B 15/2016 rd
ReUB 2/2016 rd

Ärende

Regeringens årsberättelse 2015 (B 10/2016 rd). 

Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015 (B 15/2016 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Revisionsutskottet har i ärendena lämnat ett gemensamt betänkande (ReUB 2/2016 rd). 

  Beslut

  Riksdagen har godkänt följande ställningstaganden med anledning av berättelserna:

  1. Riksdagen förutsätter att regeringen i åtgärdsprogrammet tar in centrala projekt som har stor betydelse för bekämpningen av svart ekonomi och att regeringen säkerställer att det finns tillräckliga resurser för att genomföra projekten. 2. Riksdagen förutsätter att regeringen låter en utomstående part utreda vilka konsekvenser åtgärderna i anslutning till det nya hyresarrangemanget och lokalanvändningen får för hyresgästernas ställning, lokalbehov och kundbelåtenhet. 3. Riksdagen förutsätter att regeringen, antingen i en separat utredning eller som ett led i en mer omfattande analys av hur de regionala ekonomierna utvecklas, utreder i synnerhet regionstädernas ekonomiska livskraft och framgång samt hur placeringen av de offentliga uppgifterna påverkar regionernas ekonomier och att regeringen rapporterar till riksdagen före utgången av 2017. 4. Riksdagen förutsätter att regeringen på behörigt sätt beaktar de ställningstaganden om tidigare uttalanden från riksdagen och andra omständigheter som ingår i detta betänkande och i de bifogade utlåtandena från fackutskotten. 
  Helsingfors 21.6.2016 

  På riksdagens vägnar

  talman
  generalsekreterare
  Senast publicerat 23-06-2016 15:56