Riksdagens skrivelse
RSk
14
2020 rd
Riksdagen
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen
Ö 9/2020 rd
Ärende
Statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen (Ö 9/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 8/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning av den 27 mars 2020 om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 118 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 27.3.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 30-03-2020 17:12