Senast publicerat 09-04-2021 15:16

Riksdagens skrivelse RSk 14/2021 rd TKF 1/2021 rd  Riksdagen Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning

TKF 1/2021 rd
GrUB 7/2021 rd

Ärende

Talmanskonferensens förslag till tillämpning av 8 a kap. i riksdagens arbetsordning (TKF 1/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 7/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att bestämmelserna i 8 a kap. i riksdagens arbetsordning om utskottssammanträde på distans tillämpas på arbetet i utskotten under tiden den 14 april—31 maj 2021
Helsingfors 9.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare