Senast publicerat 16-04-2021 08:13

Riksdagens skrivelse RSk 15/2021 rd Ö 6/2021 rd  Riksdagen Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom

Ö 6/2021 rd
GrUB 8/2021 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (Ö 6/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 8/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förhindra spridning av en smittsam sjukdom (275/2021) upphävs till den del den gäller tillämpning av förordningen i landskapet Norra Savolax och att förordningen inte upphävs till övriga delar. 
Helsingfors 15.4.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare