Riksdagens skrivelse
RSk
16
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom
Ö 15/2020 rd
GrUB 10/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom (Ö 15/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 10/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning utfärdad den 31 mars 2020 om temporär begränsning av förplägnadsrörelsers öppethållning i syfte att förebygga spridning av en smittsam sjukdom inte upphävs. 
Helsingfors 2.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 03-04-2020 09:36