Senast publicerat 10-05-2021 16:29

Riksdagens skrivelse RSk 17/2020 rd Ö 10/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Ö 10/2020 rd
GrUB 11/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen (Ö 10/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 11/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning av den 27 mars 2020 om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen inte upphävs. 
Helsingfors 3.4.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare