Riksdagens skrivelse
RSk
19
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Ö 16/2020 rd
GrUB 13/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 16/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 13/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs. 
Helsingfors 16.4.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-04-2020 09:51