Senast publicerat 29-06-2021 14:16

Riksdagens skrivelse RSk 21/2021 rd SRR 3/2021 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025

SRR 3/2021 rd
FiUB 12/2021 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna för 2022—2025 (SRR 3/2021 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 12/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har med anledning av redogörelsen godkänt följande ställningstagande enligt betänkandet:

Riksdagen har inte något att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder:  Riksdagen förutsätter att regeringen fortsätter sina målmedvetna åtgärder för att stabilisera de offentliga finanserna med särskilt fokus på att stärka tillväxtfaktorerna i ekonomin, höja sysselsättningsnivån och förbättra produktiviteten och effektiviteten inom alla sektorer.  
Helsingfors 29.6.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare