Riksdagens skrivelse
RSk
24
2015 rd
Riksdagen
Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv
MI 2/2015 rd
ShUB 9/2015 rd
Ärende
För riksdagen har det den 9 september 2015 lagts fram ett medborgarinitiativ om lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv (MI 2/2015 rd — företrädare för initiativet Sari Tanus, vice företrädare Jemina Ahola, initiativtagare Sari Tanus ja Jemina Ahola). 
Riksdagen sände den 8 oktober 2015 medborgarinitiativet till social- och hälsovårdsutskottet för beredning. 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 9/2015 rd). 
Beslut
Riksdagen har
förkastat lagförslaget i medborgarinitiativet. 
Helsingfors 8.12.2015 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 11-12-2015 13:06