Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 24/2020 rd Ö 21/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen

Ö 21/2020 rd
GrUB 18/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 21/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 18/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 7.5.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare