Riksdagens skrivelse
RSk
24
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen
Ö 21/2020 rd
GrUB 18/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen (Ö 21/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 18/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om fortsatt utövning av en befogenhet i enlighet med 87 § i beredskapslagen får förbli i kraft. 
Helsingfors 7.5.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 08-05-2020 08:42