Senast publicerat 10-05-2021 16:21

Riksdagens skrivelse RSk 26/2017 rd SRR 4/2017 rd  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

SRR 4/2017 rd
FiUB 4/2017 rd

Ärende

Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021 (SRR 4/2017 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Finansutskottet (FiUB 4/2017 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ett ställningstagande enligt finansutskottets betänkande, enligt vilket riksdagen inte har någonting att anmärka med anledning av redogörelsen, men förutsätter att regeringen vidtar följande åtgärder:  1. Riksdagen förutsätter att regeringen målmedvetet ser till att de strukturella reformerna genomförs till stöd för sysselsättning och ekonomi och sörjer för att de offentliga finanserna balanseras på medellång sikt, 2. Riksdagen förutsätter att regeringen ser till att det finns tillräckligt med kompetent arbetskraft exempelvis genom att öka ett utbud av utbildning som motsvarar arbetsmarknadens behov och genom att förbättra arbetskraftens rörlighet, 3. Riksdagen förutsätter att regeringen agerar målmedvetet för att främja välmåendet bland barn och unga och för att minska antalet unga som faller utanför utbildning och arbetsliv, och 4. Riksdagen förutsätter att regeringen säkerställer finansieringen av forskning inom social- och hälso- och sjukvården inklusive vårdarbetet som ett led i vårdreformen. 
Helsingfors 28.6.2017 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare