Senast publicerat 10-09-2021 10:18

Riksdagens skrivelse RSk 26/2021 rd MI 2/2020 rd  Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster

MI 2/2020 rd
JsUB 11/2021 rd

Ärende

För riksdagen har den 23 mars 2020 lagts fram ett medborgarinitiativ Vattnet är vårt - medborgarinitiativ för att förhindra privatisering av vattentjänster (MI 2/2020 rd—initiativets undertecknare Joona Mielonen). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Jord- och skogsbruksutskottet (JsUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har godkänt följande uttalande: 

Riksdagen förutsätter att regeringen vid beredningen av den reglering som avses i medborgarinitiativet som en del av reformen av vattentjänstlagstiftningen ingående utreder olika regleringsalternativ och fäster särskild uppmärksamhet vid regleringens förhållande till den kommunala självstyrelsen och de krav som följer av de grundläggande fri- och rättigheterna och de mänskliga rättigheterna och före utgången av 2022 lämnar jord- och skogsbruksutskottet en utredning om hur reformen av vattentjänstlagstiftningen framskrider. 

Riksdagen

förutsätter utifrån medborgarinitiativet att statsrådet så snabbt som möjligt vidtar åtgärder för att bereda lagstiftning som säkerställer att de offentligt ägda vattentjänstfunktioner som omfattas av kommunens organiseringsskyldighet förblir i kommunernas ägo och bestämmanderätt. 

Helsingfors 8.9.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare