Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 27/2020 rd Ö 22/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen

Ö 22/2020 rd
GrUB 19/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 22/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 19/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs.  
Helsingfors 3.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare