Riksdagens skrivelse
RSk
27
2020 rd
Riksdagen
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen
Ö 22/2020 rd
GrUB 19/2020 rd
Ärende
Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen (Ö 22/2020 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 19/2020 rd). 
Beslut
Riksdagen har beslutat
att statsrådets förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen inte upphävs.  
Helsingfors 3.6.2020 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 04-06-2020 10:21