Senast publicerat 10-05-2021 16:25

Riksdagens skrivelse RSk 28/2018 rd B 4/2018 rd  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017

B 4/2018 rd
GrUB 5/2018 rd

Ärende

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2017 (B 4/2018 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 5/2018 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen.  
Helsingfors 15.11.2018 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare