Riksdagens skrivelse
RSk
28
2019 rd
Riksdagen
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
LM 36/2019 rd
ShUB 16/2019 rd
Ärende
Riksdagsledamot Antti Lindtman m.fl. har väckt en lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (LM 36/2019 rd). 
Beredning i utskott
Utskottets betänkande: Social- och hälsovårdsutskottet (ShUB 16/2019 rd). 
Beslut
Riksdagen har antagit följande lagar:
Lag 
om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om frontmannapension (119/1977) 9 § 1 mom., sådant det lyder i lag 421/2019, som följer: 
9 § 
Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken betalas i fronttillägg 1 195,92 euro om året. Till en finsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2020. 
Lag 
om ändring av 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lag 422/2019, som följer: 
3 § 
Fronttillägget är 1 195,92 euro om året. 
Denna lag träder i kraft den 1 april 2020. 
Helsingfors 13.12.2019 
På riksdagens vägnar
talman
generalsekreterare
Senast publicerat 17-12-2019 10:30