Senast publicerat 10-05-2021 16:35

Riksdagens skrivelse RSk 28/2020 rd Ö 23/2020 rd  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården

Ö 23/2020 rd
GrUB 20/2020 rd

Ärende

Övrigt ärende: Statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården (Ö 23/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 20/2020 rd). 

Beslut

Riksdagen har beslutat

att statsrådets förordning om kommunens rätt att tillfälligt avstå från att iaktta tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och för påbörjande av bedömning av servicebehovet inom socialvården inte upphävs. 
Helsingfors 3.6.2020 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare