Senast publicerat 24-09-2021 11:48

Riksdagens skrivelse RSk 28/2021 rd B 12/2020 rd  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

B 12/2020 rd
GrUB 11/2021 rd

Ärende

Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019 (B 12/2020 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 11/2021 rd). 

Beslut

Riksdagen har

godkänt ställningstagandet i betänkandet, enligt vilket riksdagen inte har något att anmärka med anledning av berättelsen. 
Helsingfors 23.9.2021 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare