Senast publicerat 10-05-2021 16:41

Riksdagens skrivelse RSk 3/2015 rd VLF 2/2015 rd  Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 217/2014 rd)

Ärende

Riksdagen har på det sätt som föreskrivs i 73 § i grundlagen vid 2014 års riksmöte beslutat godkänna förslaget till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland att vila till det första riksmöte som hålls efter följande riksdagsval (RP 217/2014 rd, VLF 2/2015 rd). 

Beredning i utskott

Utskottets betänkande: Grundlagsutskottet (GrUB 1/2015 rd). 

Beslut

Nu församlade riksmöte har

behandlat ärendet slutligt och med den majoritet som anges i 73 § i grundlagen antagit följande lag: 

Lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland 

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 73 § i grundlagen föreskriver, och Ålands lagtings beslut, tillkommet på det sätt som 69 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland (1144/1991) föreskriver, 
ändras i självstyrelselagen för Åland 30 § 8 punkten, sådan den lyder i lag 68/2004 och 
fogas till 30 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 1556/1994, 68/2004 och 1176/2009 en ny 9 punkt, i stället för den 9 punkt som upphävts genom lag 1556/1994, som följer: 
30 § 
Behörighet och förfarande i förvaltningsärenden 
Förvaltningen i angelägenheter som faller inom rikets lagstiftningsbehörighet ankommer på riksmyndigheterna med iakttagande av följande: 
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
8) de uppgifter som enligt lagstiftningen om förebyggande av införsel till landet av växtförstörare samt lagstiftningen om framställning och användning av gifter ankommer på en riksmyndighet, ska i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag,  
9) de uppgifter som enligt lagstiftningen om bekämpande av smittsamma sjukdomar hos människor och husdjur ankommer på en riksmyndighet eller på kommunerna, ska i landskapet skötas av landskapsregeringen eller av någon annan myndighet som anges i landskapslag,  
 En icke ändrad del av lagtexten har utelämnats 
 Paragraf eller bestämmelse om ikraftträdande börjar 
Denna lag träder i kraft den 20
 Slut på lagförslaget 
Helsingfors 26.6.2015 

På riksdagens vägnar

talman   
generalsekreterare